Adresa:

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucuresti - ROMANIA 
Telefon:      021/ 317.97.51 
Fax:             021/ 317.97.52

Punct Lucru:

Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucuresti - ROMANIA 
Telefon:      021/ 326.17.81 

Fax:             021/ 326.17.96

Cod fiscal:


RO14935787

Cont:

503214935787
Cont IBAN valabil incepand cu 13.08.2010 - RO92TREZ7035032XXX012298 
la Trezoreria Operativa a sectorului 3

Directia Reglementari, Licente, Preturi si Tarife

Atribuțiile Directiei Reglementari, Licente, Preturi si Tarife:

 • Elaborează reglementări tehnice şi comerciale, proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, din competenţa de reglementare a A.N.R.S.C.
 • Propune eliberarea de licenţe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi eliberarea de autorizaţii pentru operatorii economici care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.
 • Propune spre avizare/aprobare preţurile şi tarifele conform competenţelor conferite de lege;

Date de contact:

Telefon direct: 021/317.97.49 sau prin centrala A.N.R.S.C.: 021/317.97.51, interior 109, 110 (Biroul licente, autorizari), 154 (Biroul reglementari si bilanturi energetice) si 117, 118, 120 (Biroul preturi, tarife si analize economice)

Director: Iulian Bandoiu


Director Adjunct: Monica Dumitrescu

Sef Birou Licente, Autorizari: Anca Teodorescu

Sef Birou Reglementari si Bilanturi energetice: Livia Bandoiu

Monitorizare si Control

Direcția Generala Monitorizare si Control îndeplinește următoarele activități:

 • analizează şi evaluează starea serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivel naţional;
 • supraveghează şi monitorizează desfăşurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • controlează implementarea şi respectarea de către furnizori/prestatori şi autorităţile administraţiei publice locale a legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • coordonează activitatea desfăşurată la nivelul agenţiilor teritoriale.
În structura A.N.R.S.C. și în subordinea Direcției monitorizare piață si consultanță în teritoriu se organizeazã şi funcţioneazã 7 agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, câte una pentru regiunile de dezvoltare nr. 1-7, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Agențiile teritoriale îndeplinesc următoarele activități:

 • monitorizare piată;
 • identificare si evidentă operatori/ furnizori/ prestatori de servicii de utilităti publice;
 • control operatori/ furnizori/ prestatori de servicii comunitare de utilităti publice;
 • solutionare sesizări;
 • acordare consultantă;
 • transmitere de rapoarte cu privire la operatori/ furnizori/ prestatori de servicii comunitare de utilităti publice.

Date de contact: Telefon direct: 021/317.97.50 sau prin centrala A.N.R.S.C.: 021/317.97.51, interior 114, 123, 124, 111.

Director general adjunct: Cador Anca

Financiar, Contabilitate, Administrativ

Obiective prioritare ale Directiei Financiar, Contabilitate, Administrativ:

 •  gestionează elementele de activ şi pasiv ale patrimoniului autorităţii
 •  întocmeşte documentaţia de urmărire a debitorilor rezultaţi din neachitarea creanţelor datorate A.N.R.S.C.;
 •  asigură exercitarea controlului financiar preventiv privind execuţia bugetului A.N.R.S.C.
 •  organizează procedurile de achiziţii publice pentru bunuri, servicii şi lucrări conform legislaţiei privind achiziţiile publice

Date de contact:  Telefon: 021/326.17.92, fax: 021/326.17.96

Director: Georgeta Brezeanu

 

Sef Birou Contabilitate, Financiar, Urmarire Creante:
Carmen Panaitescu

                      

Sef Birou Administrativ, Achizitii Publice si Protocol:
Carmen Acikgoz

Juridic, Contencios, Metodologie

Serviciul Juridic, Contencios și Metodologie în desfasurarea activității are, în principal, următoarele obiective: 

 •  asigură activitatea de asistenţă şi reprezentare juridică a A.N.R.S.C.;
 •  coordonează activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normative la nivelul A.N.R.S.C.;
 •  avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise la nivelul instituţiei;

 Date de contact: Telefon direct: 021/317.97.53 sau prin cabinet presedinte 021/317.97.51, interior 121, 122.

Sef Serviciu: Pop Rodica

 

Resurse Umane

Biroul Resurse Umane, IT, Prevenirea si Protectia Muncii are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul resurselor umane

Una din directiile strategice de crestere a performantelor A.N.R.S.C., in vederea indeplinirii sarcinilor ce-i revin, este aceea de dezvoltare a resurselor umane, ajungandu-se astfel la un model de organizatie performanta. Politica de resurse umane, implementata in A.N.R.S.C., se bazeaza pe un pachet de masuri menite sa asigure necesarul de forta de munca calificata si specializata in domeniile in care institutia isi desfasoara activitatea.

Coordonatele politicii de resurse umane sunt:

 • recrutarea de personal calificat si cu certe calitati pentru lucrul in echipa si in conditii de efort sustinut;
 • evaluarea periodica a rezultatelor salariatilor in functie de performantele profesionale individuale si performantele compartimentelor din care fac parte, in corelare si cu parametrii disciplinari;
 • perfectionarea ciclica a personalului angajat in vederea cunoasterii de catre acesta a noutatilor din domeniile de specialitate cat si legislativ;
 • analiza periodica a organizatiei si a salariatilor avand ca obiectiv luarea masurilor ce se impun pentru inlaturarea deficientelor si perfectionarea relatiilor interorganizationale. 

 b) În domeniul informatic

 • realizarea, mentinerea in functiune si perfectionarea continua a sistemului informatic propriu, precum si asigurarea caracterului deschis al acestuia in vederea schimbului de informatii cu factorii interesati de activitatea A.N.R.S.C. (institutii ale statului, operatori, autoritati locale, beneficiarii de servicii publice de gospodarie comunala etc.). 

c) În domeniul pregătirii personalului operatorilor

 • initierea si organizarea programelor de instruire si pregatire profesionala pentru personalul propriu, pentru cel al operatorilor, precum si pentru educarea si informarea utilizatorilor si a altor persoane interesate, inclusiv cu asistenta tehnica straina.

Date de contact: Telefon: 021/317.97.51 interior 167, 108

Sef Birou: Pompilia Rusu

Executare Silita

Activităţile Compartimentului Executare Silită:

 • Executarea silită a creanţelor A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, provenite din neachitarea la scadenţă a contribuţiei de 0,1%;
 • Colaborează cu toate direcţiile/serviciile din cadrul A.N.R.S.C. implicate în realizarea şi respectiv urmărirea încasării veniturilor.

Coordonator: Ovidiu Pascu

Audit

Compartimentul Audit Intern are următoarele atribuții principale:

 • Auditează angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată; Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale; 
 • Verifică constituirea veniturilor la nivel A.N.R.S.C., respectiv modul de autorizare și stabilire a creanțelor;
 • Verifică modul de organizare al activității de control financiar propriu al A.N.R.S.C.;
 • Asigură auditarea activităților direcțiilor și serviciilor aflate în structura organizatorică a A.N.R.S.C. inclusiv a agențiilor teritoriale;
 • Execută controale tematice dispuse de Președintele A.N.R.S.C., privitor la aparatul propriu al instituției;
 • Asigură auditul intern pentru controlul intern constituit din activitățile desfășurate de intregul aparat propriu al A.N.R.S.C..

Date de contact:·Telefon: 021/326.17.81, interior 109

Coordonator: Alexandru Gondoș

Relatii cu Publicul

Compartimentul Comunicare si Relatii cu Publicul are următoarele atribuții principale:

 • promovează, prin mijloace specifice, imaginea publică a A.N.R.S.C.;
 • gestionează şi soluţionează petiţiile, în condiţiile legii;

Date de contact:·Telefon: 021/317.97.51, interior 108

Coordonator: Alexandra Lungu

Ultima actualizare în Joi, 29 Ianuarie 2015 16:34