IMPORTANT

-actualizare legislație în domeniul serviciului de transport public-
Începând cu data de 7 iunie 2017 Ordinul Președintelui ANRSC nr. 263/2007 a fost abrogat.
Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local  se va efectua în conformitate cu prevederile Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 140/2017. (pdf, docx)

IMPORTANT

Începând cu 01.01.2018 declarația privind contribuția de 0,12% se depune exclusiv în format electronic, prin intermediul portalului A.N.R.S.C.. Procedura de transmitere a declarațiilor prin mijloace electronice – aici .

Conform Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 (format PDF), publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017, până la data de 1 ianuarie 2018 declarația privind contribuția de 0,12% se depune fie pe suport hârtie, la registratura A.N.R.S.C. sau prin poștă cu confirmare de primire, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul portalului A.N.R.S.C. 

Depunerea declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță devine obligatorie începând  cu 1 ianuarie 2018. În vederea depunerii declarației pe suport hârtie, accesați formularul  (format Word).

 

IMPORTANT

Începând cu data de 01.01.2017, plata sumelor reprezentând contribuții și tarife de acordare/menținere/monitorizare a licențelor/autorizațiilor/atestatelor NU se va mai efectua în contul A.N.R.S.C. RO92TREZ7035032XXX012298 deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3. Noul cont în care se vor vira sumele menționate mai sus, începând cu data de 01.01.2017, este RO29TREZ70320F365000XXXX deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 3, beneficiar A.N.R.S.C. cod de identificare fiscală 14935787.

 


INFORMARE

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public de alimentare cu energie termică a trecut integral în sfera de reglementare, autorizare şi control a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E., A.N.R.S.C. nemaiavând nicio competenţă în acest domeniu. Astfel, competența legală în acest domeniu aparține în exclusivitate A.N.R.E.- www.anre.ro , inclusiv atribuțiile privind soluționarea petițiilor.


 

Servicii publice de calitate pentru fiecare

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în conformitate prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată.

 

Declarațiile privind Contribuția de 0.12% se transmit prin posta NUMAI pe adresa: str. Romulus, nr. 6, sector 2, București, cod poștal023986.

TOATE celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084