HOTĂRÂRE 583 10-08-2016
.
Se încarcă...
 Imagini 
 Top 
 Închide 
 HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016
privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016


Data intrării în vigoare:
23 August 2016


Forma consolidată valabilă la data de
28 Septembrie 2016


Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de
23 August 2016
până la data selectată


  
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, prevăzută în anexa nr. 1, denumită în continuare strategia.
    ART. 2
    Se aprobă seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare, prevăzuţi în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Se aprobă standardul general de publicare a informaţiilor de interes public, prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Se aprobă standardul de publicare a informaţiilor de interes public privind întreprinderile publice, prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 6
    (1) În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice îndeplinesc procedurile de aderare la strategie, iar în termen de şase luni de la aceeaşi dată elaborează şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de integritate aferente.
    (2) Planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituţiilor şi autorităţilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Prin actul prevăzut la alin. (2) se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcţie de conducere, precum şi persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie. Atribuţiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin ordin, decizie sau fişa postului, după caz.
    ART. 7
    Ministerul Justiţiei prezintă Guvernului României, în iulie 2018, un raport intermediar de progrese şi, după caz, propuneri de actualizare a strategiei.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ
                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul justiţiei,
                             Raluca Alexandra Prună
                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu
                    Viceprim-ministru, ministrul economiei,
                 comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc
                         Ministrul afacerilor externe,
                                Lazăr Comănescu
                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Petre Tobă
                          Ministrul pentru consultare
                            publică şi dialog civic,
                           Victoria-Violeta Alexandru
                        Ministrul educaţiei naţionale şi
                            cercetării ştiinţifice,
                                 Mircea Dumitru
                              Ministrul energiei,
                             Victor Vlad Grigorescu
                         Ministrul fondurilor europene,
                                Cristian Ghinea
                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu
                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pîslaru
                              Ministrul sănătăţii,
                             Vlad Vasile Voiculescu
                           Ministrul transporturilor,
                                Petru Sorin Buşe
                       Secretarul general al Guvernului,
                              Sorin Sergiu Chelmu
                      Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                             Ioan-Dragoş Tudorache
    Bucureşti, 10 august 2016.
    Nr. 583.
    ANEXA 1
      [SIGLA*) MINISTERUL JUSTIŢIEI
     GUVERNULUI]
──────────
    *) Notă CTCE:
    Sigla se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).
──────────
                        STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
                             pe perioada 2016-2020
    Cuprins
    1. INTRODUCERE
    2. VALORI ŞI PRINCIPII
    3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII SNA
    4. SCOP, PUBLICUL-ŢINTĂ ŞI ABORDAREA PROPUSĂ
    5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEI
    6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, ACŢIUNI PRINCIPALE
    7. IMPLICAŢII JURIDICE
    8. IMPLICAŢII BUGETARE
    9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ŞI MONITORIZĂRII STRATEGIEI
                                ABREVIERI
    AEP - Autoritatea Electorală Permanentă
    ANABI - Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
    ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
    ANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    ANI - Agenţia Naţională de Integritate
    ANAP - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
    ANP - Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    CARIN - Reţeaua Internaţională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor
    CE - Comisia Europeană
    CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    CSM - Consiliul Superior al Magistraturii
    Convenţia OCDE - Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale
    CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
    DGA - Direcţia Generală Anticorupţie
    DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie
    GRECO - Grupul de state împotriva corupţiei - Consiliul Europei
    Grupul Anti-mită - Grupul de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale
    H.G. - Hotărârea Guvernului
    INM - Institutul Naţional al Magistraturii
    IACA - Academia Internaţională Anticorupţie (Internaţional Anticorruption Academy)
    ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    MAI - Ministerul Afacerilor Interne
    MCPDC - Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
    MCV - Mecanismul de Cooperare şi Verificare
    MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    ME - Ministerul Energiei
    MECRMA - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
    MENCS - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
    MFE - Ministerul Fondurilor Europene
    MFP - Ministerul Finanţelor Publice
    MJ - Ministerul Justiţiei
    MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    MP - Ministerul Public
    MS - Ministerul Sănătăţii
    MT - Ministerul Transporturilor
    OCDE - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
    ONPCSB - Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
    ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite
    OGP - Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
    PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    RAI - Iniţiativa Regională Anticorupţie (Regional Anticorruption Iniţiative)
    SEECP - Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est
    SGG - Secretariatul General al Guvernului
    SNA - Strategia naţională anticorupţie
    UNCAC - Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei
    UE - Uniunea Europeană
    UAT - unitate administrativ-teritorială
    1. INTRODUCERE
    1.1. Stadiul actual şi problemele identificate
    Strategia naţională anticorupţie 2012-2015, în corelare cu MCV şi politicile sectoriale de integritate, a produs, pentru prima oară în istoria politicilor publice în materie, o schimbare de substanţă în ceea ce priveşte eficienţa măsurilor propuse. Măsurile de combatere a corupţiei, luate atât de DNA, cât şi de ANI, au dobândit sustenabilitate şi predictibilitate, prin confirmări în faţa instanţelor de judecată. Rezultatele obţinute prin măsurile de combatere exercită o presiune importantă asupra Guvernului şi structurilor administrative pentru a duce mai departe performanţele obţinute. Aceasta înseamnă în primul rând o necesitate a regândirii priorităţilor strategice prin SNA, mai multă prevenţie, acţiune asupra cauzelor profunde şi nu numai asupra efectelor facil de identificat, mai multă educaţie, inclusiv juridică, şi, nu în ultimul rând, repararea prejudiciilor provocate prin săvârşirea de infracţiuni.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016 la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).
──────────
    Evaluările internaţionale au subliniat în mod constant utilitatea documentului strategic anticorupţie. Cel mai recent raport privind progresele înregistrate de România în cadrul MCV consideră că "strategia naţională anticorupţie este instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administraţia publică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. Proiectele concrete de prevenire a corupţiei din cadrul ministerelor, unele finanţate din fonduri ale UE şi de organizaţii neguvernamentale, vor continua să contribuie în mod util la lupta împotriva corupţiei în cadrul administraţiei". Aprecieri similare au fost formulate de către GRECO*1) şi OCDE*2).
──────────
    *1) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
    *2) http://www.oecd.org/corruption/acn/preventionofcorruption/; http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-reforms-eastern-europe-central-asia-2013.htm
──────────
    Totodată, SNA 2012-2015 a generat o bună practică internaţională, prin instituirea unui mecanism de misiuni tematice de evaluare la nivelul instituţiilor publice, care a implicat derularea unor vizite de evaluare de către echipe de experţi formate din reprezentanţi ai celor cinci platforme de cooperare (inclusiv societatea civilă). În cei patru ani de aplicare a strategiei au fost evaluate 17 instituţii centrale şi 66 de entităţi din administraţia publică locală. Acest tip de cooperare şi schimb de experienţă trebuie consolidat şi în următorul ciclu strategic.
    1.1.1. Evoluţii majore înregistrate în perioada de implementare
    ● După aprobarea SNA de către Guvern, documentul a fost asumat de către Parlamentul României şi sistemul judiciar.
    ● Beneficiul major adus de această strategie a fost accentul pus pe implementarea standardelor de integritate. Comparativ cu nivelul de implicare în implementarea SNA privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală în perioada 2008-2010 (4 instituţii publice şi 12 primării), aproximativ 2.500 de instituţii publice, de la ministere la primării şi de la autorităţi independente la companii cu capital de stat au lucrat împreună cu MJ pentru a găsi cele mai eficiente mecanisme de aplicare a măsurilor preventive.
    ● Stabilitatea cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie, manifestat inclusiv sub forma alocării resurselor bugetare şi umane pentru autorităţile specializate (DNA, ANI, DGA), contribuie la explicarea eficienţei crescute a acestor autorităţi, în special în zona de combatere, răsplătită de încrederea în creştere a cetăţenilor în instituţiile anticorupţie*3).
──────────
    *3) http://ccir.ro/wp-content/uploads/2016/05/Studiu-CCIR-2016.pdf
──────────
    ● Promovarea politicii penale de încurajare a recuperării veniturilor dobândite din săvârşirea de infracţiuni a condus la introducerea legislaţiei privind valorificarea bunurilor sechestrate şi confiscarea extinsă, alături de o creştere semnificativă a indicatorilor înregistraţi de procurori şi instanţe în materia dispunerii măsurilor de indisponibilizare şi confiscare.
    ● Mecanismul de evaluare reciprocă între instituţiile publice, deja instituţionalizat prin SNA, a relevat importanţa pârghiilor administrative manageriale în prevenirea corupţiei.
    ● Au fost adoptate măsuri pentru consolidarea instituţională în domenii precum: controlul ex-ante (prin constituirea, în cadrul ANI, a sistemului informatic Prevent, pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese), investigaţiile financiare (prin mărirea schemei de personal a MP cu 400 de investigatori din cadrul ANAF), adoptarea noii legislaţii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, majorarea salariilor inspectorilor de integritate ANI la nivelul funcţiilor echivalente din cadrul Consiliului Concurenţei.
    ● Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie, testată de către DGA în cadrul SNA 2008-2010, a fost extinsă în 4 instituţii-pilot (MS, MENCS, ANAF şi ANP). Similar, metodologia dezvoltată de MDRAP a fost testată la nivelul a 130 de primării;
    ● A fost încheiat primul acord de partajare a bunurilor confiscate, între România şi Statele Unite ale Americii, prin care a fost transferată către MJ şi Structura Antidrog a Poliţiei Române suma de 400.000 USD, confiscată de o instanţă americană într-un caz de criminalitate organizată investigat cu ajutorul autorităţilor române.
    ● La nivelul administraţiei publice centrale au fost identificate bune practici în implementarea SNA. Pot fi amintite, cu titlu de exemplu:
    - înfiinţarea unor structuri de integritate (MDRAP, MS, MMFPSPV, ANAF);
    - formularea de către Curtea de Conturi a 341 de sesizări către organele de urmărire penală, prejudiciul total constatat de acestea fiind de 1.340,91 mil. euro;
    - crearea, la iniţiativa Consiliului Concurenţei, a modulului de licitaţii trucate - instrument de lucru axat pe schimbul rapid de informaţii între experţii desemnaţi de instituţiile implicate în domeniul achiziţiilor publice;
    - elaborarea propriilor strategii anticorupţie (MDRAP şi MECS);
    - operaţionalizarea, la nivelul ANAF, a aplicaţiei informatice MonitorSP, care stochează atât măsurile întreprinse de agenţie în vederea recuperării creanţelor, cât şi informaţii preluate din hotărârile judecătoreşti pronunţate în materie penală;
    - constituirea Consiliilor de Etică şi aplicarea Mecanismului de Feedback al Pacientului la nivelul spitalelor publice din România, ca mecanisme-suport pentru acţiunile ce au ca scop reducerea nivelului plăţilor informale.
    ● La nivelul administraţiei publice locale au fost identificate bune practici în implementarea SNA*4): elaborarea de coduri de etică şi conduită, specializate pe domeniul fondurilor europene, respectiv al achiziţiilor publice; implementarea unor proceduri on-Line de tip e-guvernare; organizarea de dezbateri şi activităţi de instruire pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale, pentru informarea cetăţenilor; constituirea de registre pentru evidenţa cazurilor de abţinere în luarea deciziei în situaţii de conflict de interese, respectiv privind evidenţa incidentelor de integritate.
──────────
    *4) Conform Raportului de monitorizare (R3) privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de MDRAP.
──────────
    O atenţie deosebită a fost acordată domeniului achiziţiilor publice. O serie de sesiuni de instruire au fost organizate în perioada 2013-2014, în proiectul "Combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor publice", implementat de Freedom House România în parteneriat cu mai multe instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile şi parteneri internaţionali.
    1.1.2. Puncte slabe/priorităţi de intervenţie strategică
    Evaluările reciproce realizate între instituţiile publice au identificat deficienţe, care pot reprezenta repere şi pentru următorii ani, respectiv pentru perioada 2016-2020:
    ● Instituţionalizarea reacţiei la incidentele de integritate asimilate eşecului de management;
    ● Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituţiilor publice, precum şi a celor de control intern şi audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituţionale;
    ● Educaţia anticorupţie reprezintă o prioritate majoră. Există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajaţi şi manageri a standardelor legale de integritate (protecţia avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicţiile post-angajare - pantouflage, gestionarea funcţiilor sensibile);
    ● Gestionarea creanţelor provenite din infracţiuni, în special în faza de administrare a bunurilor sechestrate şi de valorificare a celor confiscate;
    ● Prevenirea corupţiei în mediul politic şi identificarea formulei de transpunere a măsurilor restante prevăzute de SNA în ceea ce priveşte soluţionarea în termen de 72 de ore a cererilor de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a membrilor Parlamentului, precum şi cu privire la adoptarea codului de etică al acestora;
    ● Intensificarea eforturilor de consolidare a integrităţii în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin: implementarea unui plan de integritate, dezvoltarea şi aplicarea codului etic al companiei, instituirea de mecanisme pentru protecţia avertizorilor în interes public, aplicarea măsurilor preventive pentru funcţiile sensibile şi a mecanismelor de tratare a incidentelor de integritate;
    ● Din rapoartele transmise de UAT-uri, se poate remarca o abordare formalistă a prevenirii corupţiei la nivel local*5). Codurile de etică sunt elaborate la nivelul unui număr redus de APL-uri, iar persoanele responsabile cu consilierea etică exercită un rol formal. Măsura privind declararea cadourilor nu este cunoscută la nivelul UAT-urilor şi în majoritatea instituţiilor nu se implementează. Nu există proceduri de prevenire a conflictelor de interese şi incompatibilităţilor. Prevederile privind interdicţiile postangajare (pantouflage-ul) şi instituţia avertizorului în interes public sunt foarte puţin sau deloc cunoscute la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale, la fel ca şi informaţiile privind publicarea datelor în format deschis.
──────────
    *5) Conform Raportului de monitorizare (R3) privind stadiul şi impactul implementării SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2014, elaborat de MDRAP.
──────────
    Pe lângă acestea, principalele dificultăţi semnalate de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale se referă la*6):
──────────
    *6) Conform Raportului de monitorizare (R4) privind stadiul şi impactul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2015 şi comparativ pentru perioada 2012-2015, elaborat de MDRAP.
──────────
    ● lipsa personalului şi nivelul de pregătire a celui existent neadecvat îndeplinirii atribuţiilor;
    ● cumul de atribuţii ale persoanelor desemnate cu monitorizarea şi implementarea SNA;
    ● lipsa capacităţii proprii de realizare a analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, de identificare a măsurilor de remediere, de elaborare a celorlalte documente solicitate la raportare;
    ● lipsa consultanţei în ceea ce priveşte redactarea autoevaluării măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor aferenţi, precum şi a celorlalte documente solicitate la raportare;
    ● lipsa unui model de procedură de sistem privind colectarea sistematică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupţie obligatorii;
    ● instabilitatea şi insecuritatea resimţite la nivel individual, induse de reorganizările care au dus la reconfigurarea colectivelor constituie problema aflată în prim-planul preocupărilor personalului chestionat şi mai puţin problema corupţiei, care nu este percepută ca având un efect direct şi imediat asupra individului, ducând la neimplicarea acestuia în prevenirea fenomenului;
    ● rigiditatea şi teama angajaţilor de a raporta abaterile disciplinare şi faptele de corupţie identificate;
    ● dificultatea de a atrage şi de a menţine în sistem personal specializat şi lipsa unor mecanisme eficiente de descoperire, raportare şi sancţionare a abuzurilor funcţionarilor;
    ● lipsa unei comunicări interne eficiente cu efecte semnificative negative asupra asigurării unui climat organizaţional optim;
    ● salarizarea necorespunzătoare;
    ● lipsa resurselor financiare pentru implementarea prevederilor SNA (de exemplu, pentru dezvoltarea unor noi soluţii de e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni);
    ● resurse financiare insuficiente pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a angajaţilor instituţiei;
    ● resurse financiare şi umane insuficiente pentru dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local;
    ● nivelul relativ scăzut al interesului salariaţilor şi al instituţiilor publice privind organizarea de consultări şi dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea şi lupta împotriva corupţiei;
    ● lipsa de informare şi conştientizare a consecinţelor faptelor de corupţie în rândul cetăţenilor.
    La vulnerabilităţile expuse mai sus se adaugă şi insuficienţa resurselor umane şi financiare alocate Secretariatului Tehnic al SNA şi structurilor de audit, control administrativ şi control intern managerial din instituţiile publice, cu impact semnificativ asupra deficitului constatat în materia educaţiei anticorupţie. Acest deficit a reprezentat şi concluzia unei cercetări criminologice date publicităţii de către MJ în 2015*7), referitoare la experienţele directe cu fenomenul corupţiei ale persoanelor condamnate pentru astfel de fapte. Studiul reflectă efectul disuasiv redus al eforturilor de combatere a corupţiei, precum şi insuficienta cunoaştere şi aplicare a cadrului normativ.
──────────
    *7) http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/anunţuri/studiul-experienţe-directe-fenomenul-corupţiei-ale-persoanelor-condamnate.pdf
──────────
    1.1.3. Evaluările interne sunt confirmate în mare parte şi de concluziile auditului independent realizat cu sprijinul OCDE
    Raportul de audit privind implementarea SNA 2012-2015 validează o parte din concluziile evaluării realizate de Secretariatul tehnic al SNA şi prezentate Guvernului în luna martie 2016. Acesta recomandă selectarea câtorva priorităţi pentru următoarea strategie, precum achiziţiile publice şi alte tipuri de contracte la care sunt parte instituţiile publice, dar şi transparenţa. De asemenea, raportul recomandă implementarea sistemului Prevent (de semnalare timpurie a eventualelor situaţii de conflict de interese în procedurile de achiziţii publice), şi utilizarea SEAP pentru întregul proces de achiziţii publice, dar şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor respective în format deschis. Este recomandată introducerea "listei negre" a societăţilor şi persoanelor din conducerea acestora (de exemplu, administratori sau membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directorat/ directori generali/directori) care au încălcat legea privind achiziţiile publice, dar şi includerea întreprinderilor publice şi a administraţiei publice locale printre priorităţile noii strategii.
    Sunt recomandate monitorizarea implementării la nivel local a Legii accesului la informaţii de interes public şi implicarea populaţiei în elaborarea bugetelor locale, dar şi instruirea funcţionarilor locali şi a societăţilor în care municipalitatea este acţionar, evaluarea sistemică a publicării în mod proactiv a informaţiilor de interes public de către autorităţile publice locale; analizarea implementării efective a solicitărilor de informaţii, derularea de campanii de sensibilizare cu privire la drepturile cetăţenilor de a obţine informaţii de la nivelul autorităţilor locale Toate aceste instrumente ar putea fi folosite pentru a spori transparenţa la nivel local, alături de punerea la dispoziţie a informaţiilor de interes public pe site-urile instituţiilor publice şi ale întreprinderilor publice.
    Trebuie acordată atenţie proceselor de luare a deciziilor care sunt vulnerabile la corupţie şi lipsite de transparenţă. În cazul în care procesul de luare a deciziilor nu este transparent, acesta ar trebui să fie schimbat (de exemplu, în recrutarea de medici în spitale, alocarea de bani pentru instituţiile medicale, achiziţionarea de echipamente medicale şi medicamente). Este încurajată utilizarea de soluţii electronice (e-certificate, e-înregistrare pentru medici, e-reţete, e-consiliere de către medici, e-şcoală, inclusiv etestare) pentru a limita posibilităţile de corupţie.
    Raportul recomandă şi oferirea de diverse stimulente pentru a motiva organizaţiile şi organele de conducere ale acestora să integreze politici anticorupţie, de exemplu, prin alocarea de fonduri suplimentare pe baza prezenţei măsurilor anticorupţie sau eliberarea unui certificat de "bună guvernare" pentru instituţie sau administraţia locală. În plus, raportul recomandă ca MJ şi alte autorităţi să introducă iniţiative de sensibilizare şi conştientizare cu privire la impactul fenomenului de corupţie. Este recomandată includerea riscurilor de mituire a funcţionarilor publici străini sau a personalului contractual străin, conform Convenţiei OCDE, în sesiunile de formare profesională la care participă reprezentanţii mediului de afaceri.
    Implementarea recomandărilor rundei a patra de evaluare GRECO cu privire la parlamentari, dar şi luarea în considerare a restrângerii imunităţilor sunt alte două aspecte abordate de raportul de audit. Sunt, de asemenea, recomandate asigurarea stabilităţii instituţiilor-cheie anticorupţie, alocarea de fonduri suplimentare şi resurse umane adecvate pentru acestea, dar şi punerea unui accent sporit asupra confiscării bunurilor ilicite. Raportul de audit mai recomandă creşterea gradului de educaţie anticorupţie pentru entităţile publice şi private interesate, prin module de instruire pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, dar şi cursuri de formare, cu testare interactivă on-line, pentru persoanele din conducerea instituţiilor publice.
    În ceea ce priveşte mecanismul de monitorizare a strategiei, raportul de audit recunoaşte valoarea adăugată a misiunilor de evaluare şi recomandă menţinerea lor, deoarece acestea constituie o măsură extrem de benefică de sensibilizare şi consiliere. Se recomandă şi adăugarea unui mecanism de urmărire a punerii în aplicare a recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor. Se recomandă alocarea de resurse financiare pentru implementarea politicii anticorupţie.
    1.2. Corelarea cu alte politici naţionale şi sectoriale
    În arhitectura politicilor publice naţionale, SNA ocupă un loc important, la intersecţia mai multor politici publice, reprezentând la rândul său o politică sectorială prin raportare la Strategia Naţională de Apărare a Ţării (SNApT) 2015-2019. De altfel, SNApT identifică în mod direct corupţia ca pe un risc şi o vulnerabilitate importantă:
    - "nerealizarea obiectivelor de dezvoltare ale României poate fi generată de persistenţa dificultăţilor economice, proliferarea economiei subterane şi a corupţiei, evaziunea fiscală, precaritatea infrastructurii, dar şi de factori externi precum perpetuarea decalajelor de dezvoltare la nivelul UE şi gradul scăzut de rezistenţă faţă de turbulenţele majore de pe pieţele externe, mai ales pe zona financiar-bancară";
    - "corupţia vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a ţării, buna guvernanţă, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. În plan extern, persistenţa corupţiei are impact negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre".
    SNApT confirmă evaluarea internă a SNA legată de capacitatea redusă a administraţiei centrale şi locale de a implementa politicile publice naţionale şi europene, asumat, de asemenea, ca vulnerabilitate.
    Deşi este o strategie cu caracter orizontal, aptă de a produce efecte la nivelul tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, SNA nu este un remediu universal şi nu poate soluţiona singură cauzele profunde ale corupţiei din România. Prin acest document strategic nu se poate realiza reforma administrativă sau descentralizarea serviciilor publice, după cum nu se pot soluţiona problemele de salarizare ale diferitelor categorii profesionale.
    Pentru a atinge efectele scontate, SNA se completează şi corelează cu strategii sectoriale precum Strategia de reformă a funcţiei publice, Strategia pentru consolidarea administraţiei publice, Strategia pentru dezvoltarea justiţiei ca serviciu public, Strategia naţională pentru achiziţii publice sau Strategia naţională pentru competitivitate, Strategia naţională privind agenda digitală pentru România 2020.
    1.3. Fenomenul corupţiei din România reflectat în cercetări, statistici, sondaje naţionale şi internaţionale
    1.3.1. Percepţia fenomenului de corupţie din România
    În ceea ce priveşte analiza comparativă între momentul 2012, când a fost lansată Strategia naţională anticorupţie 2012-2015, şi datele cele mai recente, respectiv din ultimul Barometru Global al Corupţiei din 2013, situaţia se prezintă astfel:

*Font 7*
┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Indicator │ Strategia 2012-2015 │ Stadiu actual │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Indicele de │ RO │ UE │ RO │ UE │
│percepţie a ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Corupţiei │Aproximativ trei sferturi dintre │6,37 media UE │România are un scor de 46 (0 │Media este 65,36 │
│ │ţările cărora li se aplică acest │ │nivel ridicat de corupţie şi 100 │ │
│ │index au un scor inferior valorii │ │nivel de integritate) │ │
│ │de 5 (pe o scara de la 0 - nivel │ │ │ │
│ │ridicat de corupţie, la 10 - nivel│ │ │ │
│ │ridicat de integritate). │ │ │ │
│ │România are un scor de 3,6. │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Barometrul Global │87% dintre respondenţii români │73% media UE │43% dintre respondenţii români │28,5% dintre │
│al Corupţiei │consideră că nivelul corupţiei din│ │consideră că nivelul corupţiei │europeni apreciază │
│ │România a crescut în ultimii 3 ani│ │din România a crescut mult în │că nivelul │
│ │ │ │ultimii 2 ani şi 21% că a crescut│corupţiei a crescut│
│ │ │ │puţin │mult şi 24,18% că a│
│ │ │ │ │crescut puţin │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Partidele politice şi parlamentul │Media UE │Partidele politice şi parlamentul│Media UE │
│ │sunt considerate instituţiile cele│4,4 (partide │rămân instituţiile considerate │69,6% (partide │
│ │mai afectate de corupţie (cu un │politice) │instituţiile cele mai afectate │politice) │
│ │scor de 4,5), urmate îndeaproape │3,5 (parlament) │de corupţie (cu un scor de 76%, │57,7% (parlament) │
│ │de justiţie (4), poliţie (3,9) şi │3,4 (justiţie) │respectiv 68%), urmate de │45,5% (justiţie) │
│ │funcţionari publici (3,8). │3,1 (poliţie) │justiţie (58%), poliţie (54%) şi │41% (poliţie) │
│ │ │3,5 (funcţionari │funcţionari publici (50%). │50,6% (funcţionari │
│ │ │publici) │ │publici) │
│ ├──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │Numai 7% dintre respondenţi │26% - media UE │2% dintre respondenţi apreciază │1,27% dintre │
│ │apreciază ca eficiente eforturile │ │ca foarte eficiente eforturile │europeni apreciază │
│ │curente ale Guvernului de a lupta │ │Guvernului de a lupta împotriva │ca foarte eficiente│
│ │împotriva corupţiei │ │corupţiei şi 11% ca eficiente │eforturile │
│ │ │ │ │Guvernului de a │
│ │ │ │ │lupta împotriva │
│ │ │ │ │corupţiei şi 10,81%│
│ │ │ │ │ca eficiente │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Raportul Naţiuni în │ │3,27 - media UE │3,46 │2,63 - media UE │
│Tranziţie │4,00 │pentru anul 2010 │ │pentru anul 2015 │
├────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┴───────────────────┤
│Sondaj al Băncii │Mediul de afaceri din România │ │44% din mediul de afaceri din România percepe ca │
│Mondiale asupra │consideră corupţia ca o problemă │ │fiind mai redusă corupţia din administraţia │
│Mediului de Afaceri │majoră în a face afaceri (a treia │ │publică decât cea de acum 2 ani*9) │
│şi Performanţelor │ca importanţă din 14) │ │ │
│Investiţionale │ │ │ │
│2005-2008*8) │ │ │ │
└────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *8) Studiul "Trends in Corruption and Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia" a fost dat publicităţii în anul 2011 şi oferă date comparative pentru anii 2005 şi 2008.
    *9) http://ccir.ro/wp-content/uploads/2016/05/Studiu-CCIR-2016.pdf
──────────
    Un studiu referitor la libertatea economică relevă că în România este mai dificil de dezvoltat o afacere decât în ţările vecine din UE, Bulgaria şi Ungaria, dar mai uşor decât în Franţa sau Italia. Astfel, Indexul Libertăţii Economice 2016, realizat de Heritage Foundation*10), plasează România pe locul 61 în lume, dintr-un total de 178 de ţări evaluate. Ţara noastră pierde astfel 4 locuri în clasamentul mondial al libertăţii economice faţă de indexul realizat în anul 2015. Clasamentul pe 2016 acordă României o medie de 65,5 puncte (din 100 posibile).
──────────
    *10) http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2016-02-3-20771152-0-românia.pdf
──────────
    Rămânând în zona de afaceri, în ultimul Eurobarometru*11) din 2015 cu privire la atitudinea privind corupţia în UE, ţara noastră se află peste media europeană, fapt care nu face decât să îngreuneze dezvoltarea acestui sector.
──────────
    *11) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2084
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016 la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).
──────────
    Referitor la modalităţile de manifestare a corupţiei, unul din patru cetăţeni ai UE consideră că este acceptabil să oferi un cadou (23%) sau să faci o favoare (26%), iar aproape unul din şase respondenţi (16%) apreciază că este acceptabil să oferi bani pentru a obţine ceva de la administraţia publică sau de la sistemul de servicii publice.
    Este interesant de remarcat faptul că pe toate cele trei dimensiuni evaluate (oferirea de favoruri, cadouri sau bani), românii manifestă o reticenţă foarte mare de a formula un punct de vedere. Unul din zece români (11%, în timp ce media europeană este 2%) se fereşte să spună că ar face o favoare pentru a obţine ceva de la administraţia publică, mai mult de două treimi (69%, media europeană 72%) dezaprobă o asemenea conduită, iar unul din cinci (20%, media europeană 26%) aprobă acest demers. Proporţia cea mai redusă a cetăţenilor care ar recurge la un astfel de gest se înregistrează în Finlanda (8%), în timp ce proporţia cea mai ridicată (68%) - mai mult de două treimi - se înregistrează în Croaţia.
    Rata abţinerilor rămâne mare şi în ceea ce priveşte oferirea unui cadou pentru a obţine ceva de la administraţia publică sau de la sistemul de servicii publice. Media europeană a non-răspunsurilor este 1%, în timp ce România înregistrează o proporţie de 8% nonrăspunsuri. Mai mult de două treimi dintre lituanieni (67%) sunt dispuşi să ofere cadouri, iar cei mai puţin dispuşi sunt finlandezii (6%) şi danezii (8%).
    Înclinaţia spre non-răspunsuri rămâne ridicată şi în ceea ce priveşte oferirea de bani, aproape unul din zece români (9%) preferând să nu răspundă la această întrebare, faţă de media europeană de 2%. Aproape jumătate dintre lituanieni (42%) sunt gata să ofere bani, în timp ce portughezii (6%), spaniolii (7%) şi finlandezii (7%) nu ar recurge la un astfel de gest. De remarcat faptul că, în Danemarca, una dintre cele mai integre ţări din Europa, un sfert dintre respondenţi (25%) se declară dispuşi să ofere bani.
    Indexul de Integritate Publică*12) elaborat de European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) şi Hertie School of Governance evidenţiază faptul că, în 2012, România era pe ultimul loc, pentru ca, în 2014, să se situeze pe locul 27 din 28 în UE în ceea ce priveşte integritatea publică. Date mai recente arată că în 2015 România a continuat să progreseze, având cea mai mare îmbunătăţire a scorului de integritate în ultimul an (0,63 puncte), datorată unor procese de simplificare administrativă şi digitizare a unor servicii publice, devansând Croaţia, Bulgaria, Grecia, Slovacia şi urcând pe locul 24 în UE*13).
──────────
    *12) http://sar.org.ro/raportul-anual-de-analiza-si-prognoza-românia-2016/
    *13) http://dev.integrity-index.org/
──────────
    Scorurile de integritate publică în 2015 ale tuturor statelor membre UE, pe regiuni*14)
──────────
    *14) http://sar.org.ro/raportul-anual-de-analiza-si-prognoza-românia-2016/
──────────

┌──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ Indexul │ Simplitate │ Comerţ │Independenţa│ │ Servicii de │ Utilizatori │Schimbare IIP│
│ │ IIP │ administrativă │ deschis │ justiţiei │ Audit │ e-guvernare │ e-guvernare │ 2015-2014 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Media UE │ 5,68 │ 6,06 │ 5,86 │ 5,89 │ 5,01 │ 5,74 │ 5,50 │ - 0,03 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Central & Est │ 4,25 │ 5,26 │ 3,86 │ 3,86 │ 3,76 │ 4,36 │ 4,37 │ - 0,02 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bulgaria │ 2,18 │ 2,10 │ 3,20 │ 1,15 │ 3,83 │ 1,00 │ 1,82 │ - 0,20 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Croaţia │ 2,52 │ 2,57 │ 1,00 │ 2,88 │ 1,24 │ 3,61 │ 3,81 │ - 0,12 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Cehia │ 3,13 │ 1,54 │ 2,88 │ 4,36 │ 3,99 │ 2,54 │ 3,45 │ - 0,09 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Estonia │ 8,38 │ 10,00 │ 9,24 │ 8,12 │ 6,45 │ 7,28 │ 9,18 │ 0,55 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Ungaria │ 4,54 │ 6,67 │ 1,13 │ 4,72 │ 5,28 │ 4,79 │ 4,62 │ - 0,30 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Letonia │ 5,78 │ 7,51 │ 5,30 │ 4,65 │ 4,96 │ 6,45 │ 5,79 │ - 0,15 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Lituania │ 5,84 │ 8,90 │ 6,37 │ 3,90 │ 3,83 │ 7,16 │ 4,86 │ 0,06 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Polonia │ 3,54 │ 1,00 │ 4,13 │ 4,86 │ 3,83 │ 4,55 │ 2,87 │ - 0,17 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│România │ 3,23 │ 6,55 │ 3,68 │ 3,51 │ 1,28 │ 3,37 │ 1,00 │ 0,63 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Slovacia │ 3,64 │ 2,68 │ 3,25 │ 1,00 │ 5,28 │ 3,96 │ 5,68 │ - 0,20 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Slovenia │ 3,92 │ 8,35 │ 2,25 │ 3,28 │ 1,40 │ 3,25 │ 4,97 │ - 0,27 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Nord │ 8,39 │ 8,83 │ 8,45 │ 9,36 │ 8,04 │ 6,57 │ 9,10 │ - 0,21 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Danemarca │ 8,36 │ 8,77 │ 9,24 │ 9,87 │ 6,33 │ 5,97 │ 10,00 │ - 0,13 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Finlanda │ 8,71 │ 8,99 │ 6,92 │ 10,00 │ 10,00 │ 7,28 │ 9,06 │ - 0,17 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Suedia │ 8,10 │ 8,73 │ 9,18 │ 8,20 │ 7,78 │ 6,45 │ 8,25 │ - 0,34 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Sud │ 4,71 │ 5,05 │ 5,11 │ 4,62 │ 3,44 │ 5,68 │ 4,35 │ - 0,04 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Cipru │ 4,27 │ 2,89 │ 5,60 │ 5,59 │ 4,15 │ 3,72 │ 3,69 │ - 0,50 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Grecia │ 4,33 │ 6,62 │ 3,44 │ 3,92 │ 1,52 │ 5,38 │ 5,09 │ - 0,01 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Italia │ 4,15 │ 5,60 │ 5,08 │ 3,67 │ 1,00 │ 7,04 │ 2,52 │ 0,03 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Malta │ 4,46 │ 1,47 │ 4,11 │ 5,91 │ 7,78 │ 2,89 │ 4,62 │ 0,07 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Portugalia │ 5,64 │ 8,32 │ 5,38 │ 5,66 │ 4,03 │ 5,74 │ 4,74 │ - 0,07 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Spania │ 5,38 │ 5,42 │ 7,06 │ 2,96 │ 2,13 │ 9,29 │ 5,44 │ 0,29 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Vest │ 7,36 │ 6,87 │ 8,19 │ 8,35 │ 6,77 │ 7,38 │ 6,57 │ 0,01 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Austria │ 6,36 │ 2,97 │ 7,75 │ 7,08 │ 6,93 │ 7,04 │ 6,38 │ - 0,14 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Belgia │ 7,11 │ 8,97 │ 7,43 │ 8,12 │ 6,13 │ 6,21 │ 5,79 │ - 0,05 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Franţa │ 8,03 │ 8,66 │ 9,44 │ 6,66 │ 6,33 │ 10,00 │ 7,08 │ 0,14 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Germania │ 6,37 │ 3,48 │ 7,61 │ 8,56 │ 6,57 │ 6,09 │ 5,91 │ - 0,23 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Irlanda │ 7,40 │ 9,57 │ 10,00 │ 9,37 │ 3,66 │ 6,21 │ 5,56 │ 0,01 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Luxemburg │ 7,03 │ 3,80 │ 7,11 │ 8,81 │ 9,07 │ 5,50 │ 7,90 │ 0,16 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Olanda │ 8,69 │ 9,30 │ 8,17 │ 9,00 │ 8,02 │ 9,17 │ 8,48 │ 0,03 │
├──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Marea Britanie │ 7,85 │ 8,20 │ 7,99 │ 9,23 │ 7,46 │ 8,82 │ 5,44 │ 0,11 │
└──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

    Surse: Eurostat 2015, Banca Mondială, Doing Business Dataset 2015, ONU, E-Government Survey 2014 şi calcule proprii. Legenda. Scorurile variază de la 1 la 10, unde 10 desemnează cel mai bun control al corupţiei.
    În luna martie 2016, în cadrul conferinţei "Monitorizarea Guvernului: Măsurarea Riscurilor de Corupţie în Datele privind Achiziţiile Publice", organizată de către Societatea Academică din România împreună cu Institutul pentru Transparenţă Guvernamentală (Budapesta), Consiliul Concurenţei şi ANAP, a fost prezentată metodologia de elaborare a Indicelui riscului de corupţie (IRC) care este aplicat contractelor publicate în Tenders Electronic Daily (TED). IRC poate fi folosit pentru a estima riscul de corupţie la nivel de contract în fiecare stat membru. Principalele concluzii referitoare la situaţia corupţiei în achiziţiile publice s-au referit la faptul că România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte volumul şi calitatea informaţiilor oferite per contract publicat în TED. Aceste date nu sunt neapărat şi corecte în fiecare caz, dar spre deosebire de ţările cu cele mai puţine date disponibile (Finlanda, Spania şi Suedia), care au o rată medie de eroare administrativă între aproximativ 32% şi 40%, România are o rată de numai 0.2%. România se află la mijlocul clasamentului în ceea ce priveşte frecvenţa atribuirii contractelor de achiziţii unui singur ofertant (22% din cazuri). Situaţia este mai bună decât în ţări precum Lituania, Grecia şi Italia, dar mai rea decât în Slovenia, Bulgaria, Letonia şi chiar decât media instituţiilor UE (acestea pot atribui contracte la fel ca statele membre). România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte costul corupţiei în achiziţiile publice. Din cauza riscului mărit de corupţie, măsurat prin IRC, care, în cazul României înregistrează prezenţa mai multor indicatori de risc, preţul mediu per contract este mai mare cu aproximativ 33% decât în restul ţărilor europene*15).
──────────
    *15) http://sar.org.ro/sar-a-co-organizat-conferinta-monitorizarea-guvernului-măsurarea-riscurilor-de-corupţie-in-datele-privind-achiziţiile-publice/
──────────
    1.3.2. Experienţa directă a faptelor de corupţie
    Analiza fenomenului corupţiei prin instrumente de cercetare ştiinţifică reprezintă o activitate care completează în mod necesar orice politică naţională anticorupţie şi ajută la construirea unei înţelegeri mai bune a conceptului larg al integrităţii în exercitarea unei funcţii publice. Constatările Eurobarometrului, precum şi ale altor cercetări naţionale se bazează, însă, în mod predominant, pe percepţii generale şi mai puţin pe experienţe concrete.
    Pentru a corecta această deficienţă de înţelegere a fenomenului, MJ şi Facultăţile de Drept ale Universităţilor din Bucureşti şi Amsterdam, cu sprijinul DNA şi PÎCCJ, au derulat un studiu privind corupţia*16), al cărui scop a fost de a înţelege mai bine cauzele acesteia, precum şi consecinţele de ordin personal şi profesional ale condamnărilor pentru fapte de corupţie. În consecinţă, acest studiu s-a adresat persoanelor care au avut experienţe nemijlocite cu sistemul legal românesc în materia combaterii corupţiei, respectiv celor condamnaţi pentru fapte de corupţie.
──────────
    *16) "Opinia persoanelor condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei - Studiu privind corupţia în România" (ianuarie 2015).
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Figura se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 23 august 2016 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).
──────────
    Concluziile cercetării susţin nevoia instrumentelor preventive şi contribuie în felul acesta la oferirea unui suport ştiinţific demersurilor pe care MJ le promovează. Astfel, majoritatea factorilor propuşi ca influenţând comportamentul corupt au avut într-adevăr legătură cu intenţia persoanelor de a se angaja în acte de corupţie. Totuşi, cei mai importanţi factori explicativi au fost normele morale personale privitoare la corupţie şi beneficiile aşteptate în urma angajării în acte de corupţie. Dintre aceste beneficii, cele mai importante au fost satisfacţia şi gratificarea personală, precum şi posibilitatea de a oferi o viaţă mai bună familiilor lor - iar nu câştigul financiar, după cum se presupune adesea. În mod similar, riscul de a fi prins şi severitatea pedepsei nu au avut efectul disuasiv scontat. În cadrul studiului, au fost adresate de asemenea întrebări privind intenţiile persoanelor respective de a se angaja în alte forme de comportament neetic. Analizele arată că factorii care par să stea la baza corupţiei pot fi comparabili cu factorii care stau la baza lipsei de integritate în general.
    În continuare, studiul a arătat că lipsesc în special acele mecanisme preventive care ar fi de natură să determine abţinerea de la acte de corupţie şi respectarea standardelor de integritate. În timp ce România răspunde în principal la corupţie în mod represiv, prin intermediul unui răspuns puternic al justiţiei penale, interviurile lasă impresia că multe dintre aceste cazuri ar fi putut fi evitate dacă ar fi fost implementate standarde de integritate, coduri clare de conduită şi sisteme de gestionare a conformităţii în contextul organizaţional în care aceşti respondenţi s-au angajat în infracţiuni de corupţie.
    1.4. Agenda internaţională
    1.4.1. Conferinţa ministerială OCDE şi Summitul de la Londra
    SNA contribuie şi la dezvoltarea componentei internaţionale, aderarea României la Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale continuând să fie un obiectiv strategic naţional şi o prioritate a agendei naţionale anticorupţie. Cu ocazia conferinţei ministeriale OCDE din martie 2016, România a reiterat intenţia de a lucra în mod activ la obţinerea statutului de membru cu drepturi depline al OCDE şi de a deveni un participant în cadrul Grupului de Lucru privind Lupta împotriva Corupţiei în Tranzacţiile Internaţionale, în vederea aderării la Convenţia OCDE. Prin semnarea declaraţiei miniştrilor de justiţie, România s-a angajat, printre altele, să continue eforturile de combatere a corupţiei, să îmbunătăţească cooperarea internaţională, să promoveze o mai bună protecţie a avertizorilor în interes public şi să consolideze parteneriatele împotriva corupţiei dintre sectorul public şi mediul privat.
    Summit-ul Anticorupţie găzduit la Londra în data de 12 mai 2016 a relansat lupta împotriva corupţiei ca o prioritate globală şi necesară pentru combaterea sărăciei şi dezvoltarea durabilă. La finalul summit-ului, ţările participante au reiterat, într-o declaraţie comună, necesitatea combaterii corupţiei la nivel global. Delegaţii prezenţi la reuniune au agreat să folosească şi să implementeze acordurile internaţionale în vigoare şi să transforme combaterea corupţiei într-o prioritate internă şi externă. În cadrul acestui eveniment, România a comunicat la rândul său determinarea de a accelera lupta împotriva corupţiei, subliniind faptul că aceasta este o datorie faţă de cetăţeni. În documentul publicat la finalul reuniunii, România şi-a declarat angajamentul de a menţine cursul politicii anticorupţie din ultimii ani şi de a implementa un nou set de măsuri în cadrul viitoarei strategii naţionale anticorupţie.
    1.4.2. Cadru de cooperare pentru promovarea integrităţii
    Strategia este corelată cu toate instrumentele internaţionale anticorupţie la care România este parte (MCV, raportul anticorupţie al UE, GRECO, UNCAC, RAI, SEECP, IACA). Prin acest document strategic se urmăreşte implementarea eficientă a standardelor interne şi internaţionale anticorupţie, dar şi pregătirea evaluării României în cadrul rundei a doua a mecanismului de evaluare a implementării UNCAC. Anul 2015 a marcat debutul evaluării României de către GRECO în cadrul rundei a patra de evaluare, ce are drept teme integritatea membrilor parlamentului şi a sistemului judiciar. În 2016 va fi dat publicităţii al doilea Raport Anticorupţie al UE, care analizează trei teme de interes: corupţia în sistemul de sănătate, achiziţiile publice în procedurile care implică fonduri europene şi spălarea banilor - circuite financiare şi beneficiarul real.
    Concluziile rapoartelor periodice emise de CE, GRECO şi ONU, precum şi alte iniţiative regionale sau internaţionale la care România este parte vor completa procesul de monitorizare.
    2. VALORI ŞI PRINCIPII
    2.1. Valori
    SNA 2016-2020 păstrează premisa asumării de către toate instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv întreprinderile publice*17) şi alte instituţii aflate în coordonarea, subordinea şi sub autoritatea instituţiilor publice, a următoarelor valori fundamentale:
──────────
    *17) În sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 111/2016).
──────────
    - voinţa politică - toate cele trei puteri în stat, respectiv puterea executivă, judecătorească şi cea legislativă, înţeleg importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi vor conlucra pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;
    - integritatea - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu. Totodată, aceştia sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi;
    - prioritatea interesului public - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
    - transparenţa - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.
    2.2. Principii
    Fiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru realizarea unei administraţii publice moderne şi eficiente:
    - principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia puterilor în stat;
    - principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare şi eficienţa strategiilor;
    - principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare organizaţie;
    - principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie: Instituţiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină proceduri puternice, care să fie proporţionale cu riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale şi dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei;
    - principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile "anti-mită" nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt că mita nu este tolerată. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administraţiei trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că mita este contrară valorilor fundamentale ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi că aceasta subminează eficacitatea organizaţională;
    - principiul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie şi a incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele private trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de luare de mită asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La încheierea de parteneriate sau aranjamente contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi proceduri care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări;
    - principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional;
    - principiul cooperării şi coerenţei, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate;
    - principiul parteneriatului public - privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;
    - principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale.
    2.3. Definiţii:
    ● incident de integritate - situaţia în care cu privire la un angajat al unei instituţii/autorităţi publice sau întreprinderi publice a fost luată sau dispusă cel puţin una dintre următoarele măsuri:
    a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;
    b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;
    c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;
    d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind o lucrare ştiinţifică;
    ● etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi;
    ● comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;
    ● comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii organizaţiei, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;
    ● planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei/autorităţii, întreprinderii publice, precum şi combaterea corupţiei. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea*18). Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entităţii;
──────────
    *18) https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
──────────
    ● open contracting data standard*19) - este procesul de transparentizare a procesului de achiziţie publică şi derulare a contractelor prin punerea la dispoziţie a datelor deţinute de autorităţile publice şi implicarea publicului şi mediului de afaceri în identificarea şi rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor şi implicarea cetăţenilor şi mediului de afaceri. Deschiderea datelor şi publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internaţional - Open Contracting Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziţie, ci şi la faza de contractare şi desfăşurare a contractelor. Implicarea publicului şi a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluţii alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum şi la depăşirea unor probleme în derularea procesului de achiziţie sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menţionat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilităţii accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanţi, reducând costurile prin creşterea competiţiei; oferirea posibilităţii creşterii calităţii bunurilor şi serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupţiei; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluţii la problemele sectorului public şi ale comunităţilor;
──────────
    *19) http://www.open-contracting.org/why-open-contracting/; http://standard.open-contracting.org/latest/en/
──────────
    ● standarde legale de integritate - sunt avute în vedere acele măsuri de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei consacrate de legislaţia naţională şi reflectate în inventarul anexă la SNA.
    ● pantouflage - noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de muncă, au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcţionarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcţionarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorităţii de către un funcţionar public nu este influenţată de câştigul personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare şi (3) să se asigure că accesul şi contactele actualilor, precum şi ale foştilor funcţionari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcţionarilor sau ale altora.
    3. CADRUL NECESAR IMPLEMENTĂRII SNA
    SNA 2016-2020 poate deveni un instrument de lucru eficient dacă pe întreaga perioadă de implementare sunt asigurate următoarele condiţii minimale pentru succes:
    - stabilitatea legislativă şi instituţională a cadrului anticorupţie care a generat performanţă în activitatea DNA şi ANI;
    - garantarea independenţei sau, după caz, a autonomiei operaţionale, a autorităţilor cu rol în prevenirea şi combaterea corupţiei;
    - instituţionalizarea reacţiei faţă de eşecul de a preveni corupţia;
    - asumarea transparenţei şi a guvernării deschise ca principii directoare pentru toate măsurile de implementare a SNA şi ca premise pentru soluţii inovatoare de reducere a fenomenului corupţiei;
    - fundamentarea pe studii de impact a oricăror decizii de politică publică care pot afecta mediul de afaceri şi angajarea într-un dialog deschis cu companiile autohtone şi cu investitorii străini;
    - alocarea de resurse adecvate pentru proiecte dezvoltate pe cele trei dimensiuni ale intervenţiei: educaţie, prevenire şi combatere.
    4. SCOP, PUBLICUL-ŢINTĂ ŞI ABORDAREA PROPUSĂ
    Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei în România.
    Documentul are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.
    Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenţei decizionale şi a guvernării deschise, ca un corolar al prezentului document strategic, dublată de abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.
    5. IMPACTUL SCONTAT AL STRATEGIEI
    Implementarea SNA 2016-2020 va conduce la atingerea a cel puţin şase rezultate:
    - încadrarea în media UE privind percepţia şi mentalitatea publică internă legată de amploarea fenomenului de corupţie din România;
    - reducerea substanţială, cu cel puţin 50%, a cazurilor de fraudare şi corupere a procedurilor de achiziţii publice şi a incidentelor de integritate în sectoarele vulnerabile identificate;
    - implementarea măsurilor preventive anticorupţie în peste 80% din instituţiile publice şi întreprinderile publice, ca parte a unui plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de risc şi standarde de control managerial intern;
    - atingerea obiectivelor MCV şi asimilarea instituţională naţională a procedurilor de evaluare, ca o garanţie a ireversibilităţii măsurilor de consolidare a integrităţii în exercitarea funcţiilor publice;
    - aderarea României la Convenţia anti-mită a OCDE;
    - promovarea regională şi internaţională a experienţei anticorupţie deţinute de România.
    6. OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE, ACŢIUNI PRINCIPALE
    6.1. Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local
    De peste 15 ani, România a adoptat două legi considerate încă etalon în plan internaţional în materia accesului la informaţii de interes public şi în cea a transparenţei procesului decizional. Evaluarea implementării SNA 2012-2015 a arătat un grad relativ scăzut - spre mediu - a implementării legilor nr. 544/2001 şi 52/2003. Tangenţial, implementarea celor două legi a fost sprijinită prin mecanismele promovate de SNA şi Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. Cu toate acestea, absenţa unui coordonator al problematicii, resursele insuficiente alocate şi abordarea preponderent formalistă în aplicarea celor două legi explică, în mare parte, efectul preventiv redus. Odată cu înfiinţarea unei structuri dedicate implementării acestor legi, MCPDC, acestea au cunoscut un reviriment notabil, atât prin prisma informaţiilor publicate de către instituţiile publice, cât şi prin raportare la reţelele de practicieni din cadrul instituţiilor publice care au început să primească, în mod structurat şi coerent, îndrumare metodologică şi acces la bunele practici în materie.
    SNA 2016-2020 propune creşterea calităţii implementării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public. Acest lucru se va realiza prin preluarea în SNA a conţinutului Memorandumului adoptat de Guvern la 3 martie 2016*1] (anexa nr. 4 la H.G), concomitent cu dezvoltarea platformei transparenta.gov.ro, un portal de centralizare a informaţiilor de interes public şi de informatizare a interacţiunii interinstituţionale. De asemenea, creşterea calităţii procesului de asigurare a transparenţei decizionale va fi făcută într-un mod etapizat, procesul demarând prin standardizarea acestei proceduri şi diseminarea Ghidului privind un proces transparent şi eficient de consultare publică în administraţie, material ce va sprijini administraţia publică. Această măsură va fi implementată atât prin monitorizarea procedurilor de realizare a consultării publice la nivel central şi local, cât şi prin soluţii tehnice, precum dezvoltarea platformei consultare.gov.ro, soluţie de creştere a predictibilităţii şi de urmărire a procesului de elaborare a actelor normative de la nivelul executivului. În plus, în completarea standardului de publicare a informaţiilor de interes public prevăzute în anexa nr. 4, întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet şi a altor informaţii de interes public (anexa nr. 5 la H.G.).
──────────
    *1] Memorandumul cu tema "Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public".
──────────
     Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) va dezvolta Registrul unic al transparenţei intereselor, o iniţiativă care, pe bază de conformare voluntară, va afişa informaţii despre persoanele juridice care interacţionează cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale în legătură cu promovarea de documente de politici publice şi acte normative, în etapa premergătoare procedurii reglementate prin Legea nr. 52/2003.
    Efectul măsurilor de transparenţă instituţională va fi în continuare potenţat prin corelarea SNA cu acţiunile legate de Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. De altfel, aderarea la OGP a pus accentul pe promovarea de către Guvern a transparenţei guvernamentale, încurajarea participării civice la viaţa publică, folosirea noilor tehnologii în administraţie şi combaterea corupţiei. Cancelaria Prim-Ministrului, alături de MCPDC şi MJ, îşi asumă, prin Planul naţional de acţiune 2016-2018 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, o serie de angajamente ce vizează teme complementare, inclusiv măsurile asumate de Guvernul României la Summitul Anticorupţie de la Londra.
    În vederea creşterii transparenţei în domeniul bugetar şi al îmbunătăţirii managementului resurselor bugetare, MFP a operaţionalizat, în 2016, sistemul naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare şi al angajamentelor legale ale entităţilor publice din România. La nivelul instituţiilor publice, acest sistem oferă posibilitatea monitorizării în timp real a alocării şi utilizării resurselor publice atât la nivelul fiecărei instituţii publice, cât şi la nivelul instituţiilor ierarhic inferioare; permite o redistribuire dinamică a resurselor bugetare între instituţiile publice din cadrul aceluiaşi ordonator; responsabilizează fiecare instituţie publică pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de a înregistra şi furniza informaţii către sistem. La nivelul instituţiilor centrale de reglementare şi control, sistemul naţional de raportare oferă informaţii în timp real despre alocarea şi utilizarea resurselor bugetare; permite analiza şi identificarea resurselor bugetare disponibile, în vederea realocării prin rectificări bugetare; creând infrastructura necesară implementării pe scară largă a bugetului multianual pe programe. SNA preconizează măsuri de consolidare a platformei de transparenţă bugetară, precum şi utilizarea acesteia în acţiunile de control administrativ.
    De asemenea, SNA propune creşterea gradului de transparenţă a alocărilor bugetare, inclusiv către administraţia publică locală prin intermediul Fondului de Rezervă aflat la dispoziţia Guvernului şi al Programului Naţional pentru Dezvoltare Locală. Măsurile preconizate vor creşte gradul de predictibilitate a alocărilor bugetare, limitând totodată clientelismul politic.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a │
│proceselor decizionale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. dezvoltarea conceptului Registrului Unic al Transparenţei Intereselor - RUTI (www.ruti.gov.ro) - (Angajament OGP/ Summit Londra);
    2. testarea şi reglementarea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor;
    3. completarea legislaţiei, revizuirea mecanismelor instituţionale şi monitorizarea aplicării regulilor privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională;
    4. dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii instituţiilor publice de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate;
    5. monitorizarea standardelor de afişare a informaţiilor de interes public pentru instituţiile şi întreprinderile publice;
    6. monitorizarea aplicării Ghidului privind consultarea publică în administraţia publică;
    7. dezvoltarea platformei transparenta.gov.ro;
    8. dezvoltarea platformei consultare.gov.ro pentru a asigura creşterea transparenţei decizionale;
    9. crearea unei evidenţe unice a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică;
    10. cooperarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu organizaţiile societăţii civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local şi central.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MCPDC în cooperare cu Cancelaria │ │ │
│ │Prim-Ministrului şi Ministerul Justiţiei │ Septembrie 2016 │ 8.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 2. │ MCPDC │ Septembrie 2016-2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3. │ │ În permanenţă │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 4. │ │ În permanenţă │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 5. │ │ În permanenţă, │ │
│ │ │ trimestrial │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ În permanenţă │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │MCDPC şi Cancelaria Prim-Ministrului │ Aprilie 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ Iunie 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │MCPDC în cooperare cu MJ şi SGG │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 10. │Cancelaria Prim-Ministrului, MCDPC în │ │ │
│ │cooperare cu MDRAP şi asociaţiile │ │ │
│ │reprezentative ale UAT-urilor │ În permanenţă │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare │
│a resurselor publice │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. revizuirea şi publicarea în format deschis a tuturor procedurilor de alocare a resurselor publice şi a tuturor sumelor alocate prin intermediul Fondului de Rezervă aflat la dispoziţia Guvernului şi al Programului Naţional pentru Dezvoltare Locală; după stabilirea unui etalon, extinderea regulilor de transparenţă la nivelul tuturor fondurilor speciale gestionate de autorităţile publice centrale şi locale;
    2. consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate;
    3. publicarea anuală a informaţiilor privind utilizarea publică şi reutilizarea socială a bunurilor confiscate în cadrul procedurilor judiciare penale (Angajament OGP/Summit Londra);
    4. implementarea open contracting data standard la nivelul următoarelor sectoare publice: infrastructură, energie, sănătate.
    Extinderea ulterioară a aplicării standardului la nivel naţional (Angajament OGP/Summit Londra);
    5. publicarea în format deschis a datelor statistice privind rezultatele obţinute în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese în achiziţiile publice finanţate din fonduri naţionale şi europene;
    6. publicarea anuală, în format deschis, a indicatorilor de performanţă elaboraţi şi monitorizaţi în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie (Angajament OGP/Summit Londra);
    7. publicarea în format deschis a stadiului de implementare pentru proiectele de investiţii publice, prin evidenţierea stadiului de realizare a indicatorilor tehnico-economici obligatorii conform legislaţiei privind finanţele publice;
    8. extinderea publicării în format deschis a indicatorilor tehnici (de rezultat şi de impact), alături de cei financiari existenţi pe portalul data.gov.ro, pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi a întregii documentaţii de proiect*20).
──────────
    *20) Se vor excepta informaţiile declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
──────────

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Guvernul României │ Trim. IV 2016 │ 26.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │MFP │ Permanent, începând │ │
│ │ │ cu 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │ANABI │ Anual │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │Cancelaria Prim-Ministrului │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │ANI │ Anual, începând │ │
│ │ │ cu 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │MJ │ Anual, începând │ │
│ │ │ cu 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │ANAP, AADR │ Semestrial, începând │ │
│ │ │ cu 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │MFE │ 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    6.2. Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative
    Legislaţia naţională include un set complet de măsuri preventive, iar prezenta strategie îşi propune să continue abordarea SNA 2012-2015, de asigurare a aplicării acestor măsuri la nivelul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale. Eficienţa redusă a măsurilor preventive a fost determinată de cele mai multe ori de o cunoaştere limitată de către conducerea instituţiilor publice a acestor măsuri, de bugetarea deficitară şi, nu în ultimul rând, de nealocarea resurselor umane calificate pentru a pune în aplicare cadrul existent.
    Prezenta strategie menţine paradigma care a stat la baza SNA 2012-2015, şi anume aceea a asimilării cu un eşec de management, la nivelul instituţiei publice afectate, a oricărui nou dosar al DNA şi ANI. Astfel, se consolidează această abordare introducându-se mecanisme concrete de gestionare a eşecului de management prin evaluări ex-post, prin dezvoltarea de măsuri particularizate post incident şi prin corelarea evaluării performanţei manageriale cu cea a integrităţii instituţionale. Noua strategie promovează modelul de manager de instituţie care se implică efectiv în promovarea integrităţii instituţiei, care îşi oferă propriul exemplu de integritate şi sancţionează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracţiunilor. Totodată, sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care nu şi-au dovedit eficienţa în practică (consilierul de etică, interdicţiile post angajare şi protecţia avertizorului în interes public).

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului │
│de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra │
│identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice;
    2. revizuirea actelor normative secundare şi/sau terţiare în materie pentru asigurarea corelării standardelor de control managerial intern cu inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;
    3. adoptarea cadrului normativ necesar pentru introducerea unei metodologii standard de evaluare a riscurilor de corupţie şi implementarea acesteia, la nivel central, ca premisă pentru actualizarea o dată la doi ani a planurilor de integritate;
    4. dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate la tipologia faptelor analizate;
    5. publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard;
    6. adoptarea unui standard de raportare anual referitor la modul de utilizare a banilor publici pentru atingerea obiectivelor instituţiei publice, ca premisă pentru stabilirea finanţării viitoare şi reflectarea acestui standard în rapoartele anuale ale instituţiilor publice;
    7. stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Structurile de audit intern din cadrul │ │Nu are │
│ │instituţiilor publice │ 2018 │implicaţii │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤financiare │
│ 2. │SGG în cooperare cu MJ │ 2017 │suplimentare │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MAI (DGA) în cooperare cu MJ şi cu un grup│ │ │
│ │de lucru interinstituţional constituit în │ │ │
│ │acest scop │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │MJ în cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ şi DGA │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MJ şi SGG │ Anual, începând │ │
│ │ │ cu 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │Cancelaria Prim-Ministrului în cooperare │ │ │
│ │cu MFP şi MCPDC │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │Cancelaria Prim-Ministrului în cooperare │ │ │
│ │cu SGG şi conducătorii instituţiilor/ │ │ │
│ │autorităţilor publice │ 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive │
│anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu │
│privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public │
│şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. revizuirea şi completarea cadrului normativ privind consilierul de etică prin consolidarea statutului şi mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;
    2. elaborarea cadrului normativ secundar şi/sau terţiar în vederea garantării protecţiei avertizorilor în interes public;
    3. completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicţiilor la migrarea angajaţilor din sectorul public în cel privat şi reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicţii, precum şi a cadrului sancţionator.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MDRAP şi ANFP │ 2017 │ 10.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │MJ │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MFP, MFE în cooperare cu MJ şi MMFPSPV │ 2018 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare
SNA 2016-2020 va continua să acorde prioritate măsurilor preventive în acele sectoare expuse la corupţie. Progresul limitat al prevenţiei în intervalul 2012-2015 a condus la alegerea strategică de a menţine sectoarele identificate în strategia anterioară şi de suplimentare a acestora cu cele ale educaţiei şi sănătăţii. Această secţiune reflectă, totodată, cele mai recente angajamente asumate de România în plan internaţional în cadrul Summit-ului Anticorupţie de la Londra, incluzând aici OGP, recomandările GRECO din rundele III şi IV de evaluare, precum şi reiterarea unui obiectiv strategic naţional, aderarea la OCDE, inclusiv la Convenţia şi Grupul de lucru anticorupţie.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor │
│şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. înfiinţarea în cadrul Ministerului Sănătăţii a unui mecanism de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS, conform studiilor bazate pe dovezi şi a unor metodologii şi criterii clare de evaluare;
    2. transparentizarea utilizării resurselor publice prin agregarea centralizată a datelor pe portalul transparenta.ms.ro;
    3. evaluarea performanţei sistemului de achiziţii centralizate al Ministerului Sănătăţii şi a oportunităţilor de extindere a sistemului;
    4. instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;
    5. instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piaţa românească;
    6. întărirea structurilor de control şi integritate ale Ministerului Sănătăţii şi extinderea atribuţiilor acestora;
    7. îmbunătăţirea mecanismelor de răspundere pentru manageri şi ceilalţi reprezentanţi ai aparatului decizional din spitale;
    8. dezvoltarea unui nou mecanism de susţinere financiară a educaţiei medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice şi de echipamente medicale către personalul medical;
    9. identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului clinic şi managerial din unităţile medicale şi implementarea de soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea lor;
    10. revizuirea mecanismului de feedback al pacientului pentru a obţine, independent de unităţile medicale, informaţii despre experienţa pacienţilor.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MS, CNAS │ 2017 │ 19.800.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │MS │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MS │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │MS, CNAS │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MS │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │MS │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │MS │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │MS │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │MS │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 10. │MS │ 2016 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. reorganizarea Consiliului Naţional de Etică şi a Consiliului de Etică şi Management Universitar, care să monitorizeze durata soluţionării sesizărilor la comisiile de etică din universităţi şi institutele de cercetare-dezvoltare;
    2. adoptarea unui cod de etică pentru învăţământul preuniversitar care să stipuleze interdicţii clare, vizând practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase;
    3. adoptarea la nivel naţional a unui cadru transparent, bazat pe criterii de performanţă, pentru asigurarea integrităţii concursurilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar, directori ai caselor corpului didactic şi directori ai unităţilor de învăţământ preuniversitar;
    4. introducerea unui sistem sancţionator disuasiv anti-plagiat, inclusiv prin condiţionarea acordării unor beneficii de ordin financiar de evaluarea lucrării de doctorat de către CNATDCU, precum şi dezvoltarea unui mecanism de avertizare şi detectare timpurie a comportamentelor neconforme;
    5. introducerea unor noţiuni elementare de drept, etică şi educaţie civică în programa şcolară a disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale şi civice;
    6. înfiinţarea de programe de pregătire universitară şi postuniversitară pe teme de etică şi integritate, organizate în facultăţi care deţin expertiză în domeniul eticii organizaţionale;
    7. monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;
    8. constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat şi evaluarea naţională de la clasa a opta în judeţe limitrofe celor în care s-a desfăşurat examenul şi desemnarea aleatorie a judeţelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe;
    9. publicarea standardizată a informaţiilor privind veniturile, cheltuielile, achiziţiile publice, sponsorizările, precum şi activitatea academică de la nivelul unităţilor sistemului de învăţământ de stat/instituţiilor de învăţământ superior.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MENCS şi universităţi şi institute de │ │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ 2016-2017 │ 8.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, │ │ │
│ │unităţi de învăţământ preuniversitar │ 2016-2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MENCS, inspectorate şcolare şi CCD, │ │ │
│ │unităţi de învăţământ preuniversitar │ 2016-2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │MENCS şi universităţi │ Activitate cu │ │
│ │ │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MENCS şi universităţi │ 2019 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │MENCS în cooperare cu MJ, MP, CSM şi │ Activitate cu │ │
│ │universităţi │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │MENCS, ISJ/ISMB, conducerea unităţilor │ În timpul examenelor │ │
│ │de învăţământ │ şi concursurilor │ │
│ │ │ naţionale │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │MENCS │ Activitate cu │ │
│ │ │ caracter permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │ MENCS, inspectorate şcolare, universităţi│Activitate cu caracter│ │
│ │ │permanent şi evaluare │ │
│ │ │ semestrială │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.3 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Parlamentului │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ: (i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică; (ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 21);
    2. (i) dezvoltarea unui cod de conduită pentru membrii Parlamentului şi (ii) asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a acestuia atunci când este necesar (măsură restantă SNA 2012-2015 şi recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 25);
    3. stabilirea unui set robust de restricţii cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 32);
    4. introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 42 - Recomandarea va fi avută în vedere fără a afecta cadrul normativ penal şi fără ca aceasta să genereze o dezincriminare a traficului de influenţă.);
    5. analizarea şi îmbunătăţirea sistemului de imunităţi al parlamentarilor în exerciţiu, inclusiv al acelora care sunt şi actuali sau foşti membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de ridicare a imunităţii şi prin renunţarea la necesitatea ca organele de urmărire penală să înainteze întregul dosar (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 61 - Recomandarea vizează cererile de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive, precum şi pe cele de începere a urmăririi penale.);
    6. autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul cod de conduită (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 62);
    7. modificarea Regulamentelor Camerei Deputaţilor şi Senatului şi a altor acte normative în materie, în sensul de a pune pe ordinea de zi a primei şedinţe în plen cererile de ridicare a imunităţii parlamentarilor şi soluţionarea acestor cereri în termen de cel mult 72 de ore (măsură restantă SNA 2012-2015);
    8. organizarea de seminare, consultări şi dezbateri publice periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul parlamentarilor şi creşterea încrederii cetăţenilor (măsură preluată din SNA 2012-2015).

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Parlamentul României │ Trim. II 2017 │ 8.000.000 lei│
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 2. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 4. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 5. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ 2017-2020 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.4 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în sistemul judiciar │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. aprobarea şi implementarea unui plan multianual de acţiune pentru promovarea integrităţii în sistemul judiciar;
    2. completarea Codului de etică al judecătorilor şi procurorilor în aşa manieră încât să ofere îndrumare potrivită în special cu privire la conflictele de interese (e.g. exemple, tipuri), incompatibilităţi şi activităţi accesorii, imparţialitate şi alte aspecte relaţionate acesteia (incluzând mai ales acceptarea cadourilor şi a altor avantaje, conduita în viaţa privată) (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 97) şi să asigure delimitarea aspectelor de etică de cele disciplinare;
    3. abordarea riscurilor de integritate ale judecătorilor şi procurorilor, în special prin (i) asumarea de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară a unui rol mai activ în materie de analiză, informare şi îndrumare şi (ii) consolidarea rolului şi eficienţei titularilor funcţiilor de conducere din fruntea instanţelor şi parchetelor, fără a fi afectată independenţa judecătorilor şi procurorilor (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 114);
    4. creşterea eforturilor de formare şi conştientizare cu privire la integritate şi componentele preventive ale politicilor anticorupţie, inclusiv pentru judecătorii şi procurorii în funcţie (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 119).

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │CSM │ 2017-2020 │ 12.000.000 lei│
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 2. │ │ Trim. IV 2017 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3. │ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │CSM şi INM │ Trim. II 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.5 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în finanţarea partidelor politice şi a │
│campaniilor electorale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii partidelor politice (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    2. asigurarea publicităţii surselor de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    3. dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu şi a votului exprimat fără drept;
    4. asigurarea resurselor necesare pentru o selecţie competitivă a oficialilor electorali şi dezvoltarea unui modul de pregătire specializată pentru aceştia;
    5. clarificarea modului în care activitatea financiară a diferitelor tipuri de structuri ale partidelor politice este contabilizată în conturile partidelor politice şi examinarea modalităţii de a creşte transparenţa contribuţiilor "terţelor părţi" (de exemplu, entităţi separate, grupuri de interese) (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
    6. solicitarea partidelor politice de a prezenta conturile consolidate către Autoritatea Electorală Permanentă şi de a pune un rezumat adecvat la dispoziţia publicului - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
    7. luarea de măsuri adecvate pentru (i) a se asigura că donaţiile în natură de către partidele şi participanţii la campania electorală (altele decât munca de voluntariat de către nonprofesionişti) sunt corect identificate şi contabilizate la valoarea lor de piaţă, sub formă de donaţii, şi (ii) a clarifica situaţia juridică a împrumuturilor - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
    8. înregistrarea, ca regulă, a tuturor donaţiilor şi includerea lor în documentele contabile ale partidelor politice şi ale participanţilor la campanie, precum şi introducerea unei cerinţe ca toate donaţiile care depăşesc un anumit prag să se execute prin intermediul sistemului bancar - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
    9. creşterea sancţiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât toate încălcările să fie pasibile de sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare - (recomandare GRECO runda a III-a - parţial implementată);
    10. publicarea în format deschis a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │AEP │Periodic. La începutul│ │
│ │ │ fiecărei campanii │ │
│ │ │electorale şi campanii│ │
│ │ │ pentru referendum │ 4.000.000 lei│
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 2. │ │ Anual. La sfârşitul │ │
│ │ │ fiecărei campanii │ │
│ │ │electorale şi campanii│ │
│ │ │ pentru referendum │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3. │ │ La fiecare scrutin │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 4. │ │ Permanent │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 5. │ │ 30 septembrie 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ 30 septembrie 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ 30 septembrie 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ 30 septembrie 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 9. │ │ 30 septembrie 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 10. │ │ Anual, începând │ │
│ │ │ cu 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanţii care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor (Angajament OGP/Summit Londra);
    2. dezvoltarea unei baze de date accesibile publicului privind societăţile cu condamnări definitive, precum şi cu cele care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziţii publice; (Angajament OGP/Summit Londra);
    3. testarea, în două instituţii publice, a instituţiei pactelor de integritate în achiziţiile publice;
    4. realizarea controlului ex-ante al documentaţiilor de atribuire, prin trecerea la o verificare selectivă a autorităţilor contractante în funcţie de o metodologie bazată pe criterii aleatorii şi de risc;
    5. publicarea în SEAP a modificărilor care determină o creştere a preţului, o prelungire a duratei de execuţie sau o extindere/reducere considerabilă a obiectului contractului;
    6. organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în materia achiziţiilor publice (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    7. analizarea practicii judiciare în materie de achiziţii publice şi evaziune fiscală, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    8. publicarea oricărei modificări a relaţiilor contractuale din SEAP şi SICAP pe portalul de date deschise data.gov.ro

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │ANAP în cooperare cu MJ │ 2018 │ 10.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │ANAP în cooperare cu AADR │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MENCŞ şi ANCPI │ 2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │ANAP │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │ANAP în cooperare cu AADR │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │ANAP în cooperare cu INM, ANFP şi MJ │ 2016-2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │MJ şi PÎCCJ │ 2016-2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │AADR │ Semestrial, începând │ │
│ │ │ cu 2018 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.7 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenţia OCDE şi punerea în aplicare a acesteia (Angajament Summit Londra);
    2. identificarea, descurajarea şi sancţionarea înţelegerilor anticoncurenţiale (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    3. implementarea planurilor de integritate ca cerinţe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra);
    4. elaborarea proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 2014/95/UE de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea, de către anumite întreprinderi şi grupuri mari;
    5. realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    6. organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi mediul de afaceri cu privire la agenda naţională anticorupţie şi politicile publice cu impact asupra activităţii economice (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    7. diseminarea politicilor şi programelor anti-mită dezvoltate la nivelul companiilor inclusiv prin aducerea acestora la cunoştinţa posibililor contractori şi furnizori şi solicitarea respectării unor standarde echivalente (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    8. iniţierea dialogului cu autorităţile de reglementare în domenii precum energia, resursele minerale, în vederea implementării standardelor legale de integritate;
    9. publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a bugetelor şi subvenţiilor primite de la autorităţi publice) pentru întreprinderile la care statul este acţionar, atât prin structuri ale administraţiei publice centrale, cât şi locale.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MJ în cooperare cu Cancelaria │ Permanent, cu │ │
│ │Prim-Ministrului, DNA şi MAE │ evaluare anuală │ 6.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │Consiliul Concurenţei │ 2019 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │MECRMA în cooperare cu MFP, ME, MT şi MJ │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │Guvernul României │ Decembrie 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MJ şi reprezentanţii platformei de │ │ │
│ │cooperare cu mediul de afaceri │ 2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ 2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ 2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │MJ şi reprezentanţii platformei de │ │ │
│ │cooperare cu mediul de afaceri │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │Instituţii publice de la nivel central şi │ │ │
│ │local care au în autoritate întreprinderi │ Semestrial, │ │
│ │la care statul este acţionar │ începând cu 2018 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 3.8 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor│
│şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. identificarea, pe fiecare tip de unitate administrativ-teritorială, a procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor (cel puţin trei proceduri);
    2. revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în vederea furnizării serviciilor publice online;
    3. generarea unui index al integrităţii în cadrul administraţiei publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciului de către public şi transparenţa instituţională;
    4. elaborarea unui studiu privind gradul de adecvare a structurilor organizatorice de la nivelul UAT-urilor prin raportare la standardele de cost şi populaţia deservită;
    5. implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de MDRAP cel puţin la nivelul consiliilor judeţene şi municipiilor;
    6. derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie;
    7. realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii;
    8. dezvoltarea, cu sprijinul structurilor asociative, a unor reţele de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel local;
    9. elaborarea/actualizarea şi implementarea codurilor de conduită la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MDRAP în cooperare cu asociaţiile │ │ │
│ │reprezentative ale UAT-urilor, UAT-urile │ 2017 │ 60.000.000 lei│
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 2. │ │ 2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3. │ │ 2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 4. │ │ 2019 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 5. │ │ 2017-2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ 2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ 2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ 2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 9. │ │ 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    6.4. Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice
    Cunoaşterea insuficientă a normelor de integritate, neasimilarea corectă a conceptului de etică sau tratarea marginală a acestor teme în programele de formare profesională au condus, în ultimii 20 de ani, la crearea unei veritabile reticenţe colective în faţa măsurilor anticorupţie, altele decât cele de combatere. Instrumentele de evaluare a percepţiei publicului, a experienţelor directe sau indirecte cu fenomenul corupţiei sau chiar studiul criminologic realizat de MJ (a se vedea secţiunea 1.3.2) arată un scepticism ridicat faţă de orice formă de remediere prin măsuri de prevenire sau educaţie.
    Acest scepticism este totodată sporit de o legislaţie aparent inaccesibilă în absenţa unor explicaţii suplimentare sau supraspecializată pentru a-şi atinge scopul. De altfel, cetăţenii au acces direct şi gratuit la legislaţia naţională consolidată doar începând cu anul 2015, prin intermediul aplicaţiei NLEX, realizată de MJ ca parte a OGP. Similar, demersurile de diseminare a conceptului de educaţie juridică în rândul tinerilor au devenit mai consistente relativ recent.
    Scopul legilor şi al normelor secundare este acela de a genera, voluntar, practici standardizate de conduită profesională, prin raportare la principalele valori sociale apărate fie prin norme de incriminare penală, fie prin cele de reglementare a procedurilor administrative. Conduita astfel reglementată poate genera claritate cu privire la aşteptările reciproce ale celui care reglementează şi ale celui a cărui activitate este reglementată, implicit a aşteptărilor reciproce ale superiorului ierarhic în raporturile sale cu personalul de execuţie şi ale acestora în relaţie cu publicul, destinatarii serviciilor publice.
    Recentele rezultate ale măsurilor de combatere a corupţiei pot genera numai într-o măsură redusă o schimbare de abordare. Pentru a schimba percepţii, atitudini şi comportamente, e nevoie de mult mai mult: e nevoie de adaptarea instrumentelor de educare a angajaţilor, de consistenţa demersului din partea instituţiei angajatoare şi de stimularea conduitei corecte, etice. Demersul educativ nu trebuie să rămână însă unul direcţionat exclusiv spre instituţiile publice. Publicul, de la cel tânăr până la cel adult sau vârstnic, este atins de fenomenul corupţiei şi trebuie să îşi cunoască drepturile, să aibă acces la mecanisme clare şi eficiente de semnalare a corupţiei sau a neregulilor mărunte şi, nu în ultimul rând, să aibă acces la informaţii privind finalitatea proceselor astfel iniţiate.
    Conceptul de eşec de management utilizat de precedenta strategie anticorupţie şi preluat de prezentul document strategic şi-a găsit recent cea mai brutală exemplificare prin tragedia "Colectiv". După acest moment, orice mesaj public sau campanie de informare este un simplu exerciţiu de imagine dacă nu pleacă de la înţelegerea corectă a ideii că alimentarea fenomenului corupţiei, prin fraudarea sistemelor de achiziţii publice, gestionarea clientelară a resurselor publice sau chiar şi printr-o simplă "atenţie" la medic sau la profesor nu face decât să hrănească noi tragedii. Prezenta strategie propune ca victimele corupţiei să beneficieze de informaţii corecte, transparente şi utile pentru apărarea şi exercitarea drepturilor lor. Spre acest public-ţintă vor fi îndreptate prioritar resursele alocate prezentei strategii, inclusiv sub forma reutilizării sociale a bunurilor sau sumelor confiscate de stat în procedurile judiciare penale.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a │
│personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel │
│central şi local │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. dezvoltarea de către MJ a unui program anual, on-line, de formare profesională pe teme privind integritatea în funcţia publică, cu caracter obligatoriu, dedicat personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din instituţiile publice (Angajament OGP/Angajament Summit Londra);
    2. organizarea şi derularea de programe sectoriale de creştere a gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul personalului din administraţia publică centrală şi locală.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MJ, în cooperare cu ANI, DNA, DGA, şi în │ │ │
│ │parteneriat cu INM, ANFP, Academia de │ │ │
│ │Poliţie A. I. Cuza, Universitatea din │ │ │
│ │Bucureşti │ 2017-2020 │ 30.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │Instituţiile publice care dezvoltă │ │ │
│ │strategii sectoriale anticorupţie │ 2017-2020 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu │
│privire la impactul fenomenului corupţiei │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. organizarea şi derularea de către MJ a unei campanii de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor;
    2. organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţiei anticorupţie în rândul cetăţenilor.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MJ │ 2017-2020 │ 25.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │Instituţiile publice care dezvoltă │ │ │
│ │strategii sectoriale anticorupţie │ 2017-2020 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    6.5. Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative
    În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în lupta împotriva corupţiei, de la etapa adoptării legilor şi politicilor anticorupţie la cea a asigurării unei puneri în aplicare eficiente a acestora.
    În prezent, atât evaluările independente externe, cât şi propriile analize interne reflectă în mod obiectiv rezultate consistente în lupta împotriva corupţiei în sectorul public şi în cel privat. Dosarele de corupţie la nivel înalt iniţiate în mod independent de DNA, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti, precum şi caracterul disuasiv al pedepselor pronunţate confirmă direcţia corectă a măsurilor de combatere a fenomenului.
    Similar, activitatea ANI înregistrează în mod constant şi sistematic confirmări ale propriilor rapoarte în faţa instanţelor judecătoreşti. Această activitate susţinută a instituţiilor emblematice în lupta împotriva corupţiei - DNA şi ANI - a condus la recunoaşterea internaţională a acestora ca parteneri serioşi şi furnizori de bune practici. Transferul experienţei deţinute de România în lupta împotriva corupţiei şi punerea la dispoziţia ţărilor partenere a modelelor desprinse din experienţa naţională în lupta împotriva corupţiei este unul dintre angajamentele asumate de Guvernul României la Summit-ul de la Londra, împreună cu sprijinirea activităţii reţelelor de cooperare regională existente, precum RAI şi Reţeaua Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală a OCDE, dar şi a unor iniţiative cum ar fi propunerea Regatului Unit de creare a unei reţele a practicienilor în materia integrităţii instituţionale.
    Merită totodată semnalate rezultatele încurajatoare ale politicilor de combatere a corupţiei la nivel mic, gestionate de către PÎCCJ în cooperare cu DGA. Nu în ultimul rând, autorităţile naţionale colaborează îndeaproape cu un număr semnificativ de instituţii din alte jurisdicţii pentru a urmări şi recupera veniturile realizate prin fapte de corupţie şi de criminalitate organizată. În consecinţă, valoarea anuală a bunurilor sechestrate a depăşit o jumătate de miliard de euro, iar nou-înfiinţata ANABI e aşteptată să genereze o creştere semnificativă a sumelor de bani recuperate din infracţiuni şi, printr-o cooperare strânsă cu ANAF, o rată crescută de recuperare a prejudiciilor.
    Pe de altă parte, absenţa unei culturi şi practici a cooperării între agenţiile de control din diferite părţi ale sistemului administrativ a condus la o presiune excesivă şi aproape exclusivă a sistemului de corecţie a iregularităţilor prin mijloace de drept penal. Acest aspect necesită o atenţie sporită. Unităţile de control sunt deficitare sub aspectul resurselor umane, iar zone strategice ca educaţia, sănătatea, întreprinderile publice sau infrastructura sunt practic lipsite de controale ex-ante pe bază de indicatori. Totodată, absenţa oricăror standarde de colectare şi raportare ierarhică a unor indicatori de conformitate administrativă () şi bună guvernare afectează calitatea evaluărilor de performanţă managerială.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 5.1 - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea│
│cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare │
│corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4 din MCV) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. continuarea efectuării de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    2. alocarea unui sediu nou al DNA şi asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu;
    3. crearea unei unităţi logistice de sprijin tehnic al activităţii procurorilor anticorupţie, prin dezvoltarea actualului Serviciu Tehnic, ca o consecinţă a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/16.02.2016;
    4. asigurarea resurselor financiare pentru funcţionarea în conformitate cu cerinţele legale a unităţii logistice de sprijin tehnic al activităţii procurorilor anticorupţie;
    5. asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţilor de suport al investigaţiilor în cauze de corupţie la nivel înalt prin alocarea şi bugetarea unui număr de 90 de posturi de ofiţeri de poliţie în cadrul DNA;
    6. dezvoltarea la nivelul DNA a unui compartiment de analiză a datelor privind infracţiunile de corupţie aflate în competenţa Direcţiei;
    7. adoptarea de măsuri manageriale pentru judecarea într-un termen rezonabil a dosarelor de mare corupţie la nivelul tuturor instanţelor de judecată competente (măsură preluată din SNA 2012-2015);
    8. actualizarea strategiilor de combatere a corupţiei la nivel local elaborate de PÎCCJ;
    9. transmiterea de către instanţele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA şi publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea cadrului legal privind protecţia datelor cu caracter personal (măsură preluată din SNA 2012-2015).

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │DNA │ Anual │108.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │Guvernul României şi DNA │ 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │DNA │ 2016-2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │DNA │ 2016-2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │Guvernul României şi DNA │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │DNA │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │ÎCCJ, CSM, Inspecţia Judiciară │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 8. │PÎCCJ │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 9. │Instanţele judecătoreşti │ Permanent │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătăţirea activităţii de identificare, │
│sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de │
│interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. adoptarea legislaţiei necesare şi asigurarea resurselor adecvate pentru mecanismul de control ex-ante care urmează să fie pus în aplicare de către ANI pentru procedurile de achiziţii publice (Recomandare MCV/Angajament Summit Londra);
    2. continuarea activităţii de evaluare a averilor şi a intereselor, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese şi asigurarea unui follow-up eficient al cazurilor ANI care ajung pe rolul instanţelor de judecată sau al comisiilor de disciplină;
    3. adoptarea de măsuri pentru (i) a clarifica implicaţiile pentru membrii Parlamentului ale prevederilor existente în materia conflictelor de interese, indiferent dacă un astfel de conflict poate fi evidenţiat şi de către declaraţiile de avere şi de interese şi (ii) a extinde definiţia dincolo de interesele financiare personale şi (iii) a introduce o cerinţă de dezvăluire ad-hoc atunci când un conflict între anumite interese private ale unui membru al Parlamentului poate apărea în raport cu o chestiune aflată în lucru în procedurile parlamentare - în plen sau în comisii - sau în altă activitate legată de mandatul acestuia (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 29);
    4. (i) realizarea unei evaluări adecvate a regulilor privind incompatibilităţile, mai ales a coerenţei şi asigurării respectării acestora în practică, pentru a identifica raţiunile lipsei percepute de eficienţă, şi operarea schimbărilor necesare; (ii) identificarea modalităţilor pentru a accelera şi asigura respectarea hotărârilor judecătoreşti în materia incompatibilităţilor (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 39);
    5. luarea în considerare a (i) creşterii în continuare a capacităţii Agenţiei Naţionale de Integritate de procesare a datelor; (ii) consolidării abordării proactive în privinţa monitorizării declaraţiilor de avere şi de interese (recomandare GRECO runda a IV-a - paragraful 53);
    6. eficientizarea sistemului de declarare a averilor şi a intereselor;
    7. asigurarea respectării normelor în materie de integritate în organizarea proceselor electorale;
    8. dinamizarea activităţii de prevenţie, conştientizare şi educaţie în cazul persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese;
    9. acordarea de asistenţă persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legislativ care guvernează sistemul de integritate;
    10. dinamizarea activităţii de cooperare cu instituţiile şi autorităţile publice, precum şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    11. consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale;
    12. diseminarea conceptului de integritate în instituţiile de învăţământ.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Parlamentul României, ANI şi Guvernul │ │ │
│ │României │ 2016 │ 20.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │ANI │ Permanent │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │Parlamentul României, ANI şi MJ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │ANI şi MJ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │ANI şi MJ │ Trim. II 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │ANI │ 2019 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ Anii electorali în │ │
│ │ │ intervalul 2016-2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ Permanent │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 9. │ │ Permanent │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 10. │ │ Permanent │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 11. │ │ Permanent │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 12. │ │ 2018 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. reglementarea unitară a funcţiei de control administrativ din autorităţile publice şi întreprinderi publice, inclusiv prin consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi alocarea resurselor adecvate;
    2. prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie, precum educaţia, sănătatea, transporturile, întreprinderile publice;
    3. valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente;
    4. aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice;
    5. utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    6. publicarea unui studiu privind sistemul sancţiunilor administrative şi implementarea lui (măsură restantă SNA 2012-2015);
    7. publicarea pe site-ul fiecărei autorităţi de control a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Corpul de control al Prim-Ministrului │ 2016 │ 8.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │Corpul de control al Prim-Ministrului şi │ │ │
│ │Corpurile de control din instituţiile │ │ │
│ │publice │ 2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │Curtea de Conturi şi Corpurile de control │Activitate permanentă,│ │
│ │din instituţiile publice │ cu evaluare anuală │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │toate instituţiile publice │ 2020 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │MFP şi ordonatorii de credite │ Permanent, începând │ │
│ │ │ cu 2016 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 6. │MJ │ 2018 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 7. │Autorităţile de control │ Permanent, începând │ │
│ │ │ cu 2017 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor │
│infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi │
│consolidarea practicii judiciare │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. elaborarea şi susţinerea în Parlament a proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană*21);
──────────
    *21) Cu excepţia art. 10, transpus integral prin Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
──────────
    2. elaborarea şi susţinerea în Parlament a proiectului de act normativ pentru transpunerea Directivei 849/2015/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei - Directiva a IV-a;
    3. dezvoltarea aplicaţiilor ONRC, astfel încât informaţiile privind beneficiarul real să fie puse la dispoziţia instituţiilor abilitate să aplice legea, precum şi asigurarea unui mandat legal pentru schimb de astfel de informaţii la nivel internaţional, între reţelele de practicieni relevante (Angajament Summit Londra);
    4. asigurarea ANABI cu resursele şi independenţa necesare pentru a putea deveni pe deplin operaţională şi pentru a câştiga un rol determinant în identificarea şi recuperarea activelor (Angajament Summit Londra);
    5. returnarea produselor infracţionalităţii către societate, prin reutilizarea socială şi publică şi asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte alocarea şi utilizarea unor astfel de resurse (Angajament Summit Londra);
    6. continuarea bunei utilizări a resurselor disponibile ale reţelelor internaţionale de practicieni, cum ar fi Platforma ARO a UE, CARIN şi, de asemenea, cooperarea cu partenerii în cazurile internaţionale de corupţie şi de alte infracţiuni grave (Angajament Summit Londra);
    7. dezvoltarea unui mecanism integrat de monitorizare a măsurilor asigurătorii şi a confiscărilor dispuse în cauzele vizând infracţiuni grave, inclusiv de corupţie, precum şi a stadiului valorificării bunurilor provenite din infracţiuni (Măsură restantă SNA 2012 - 2015);
    8. diseminarea bunelor practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi alte infracţiuni grave.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │MJ │ 2017 │ 17.000.000 lei│
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 2. │ONPCSB │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 3. │ONRC şi MJ │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 4. │MJ şi ANABI │ 2017 │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │
│ 5. │ANABI în cooperare cu parchetele, │ │ │
│ │instanţele judecătoreşti, MFP şi ANAF │ 2018 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6. │ │ 2020 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7. │ │ 2019 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 8. │ │ 2020 │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    6.6. Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice
    SNA 2016-2020 continuă abordarea strategiei precedente în ceea ce priveşte implementarea la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a planurilor de integritate. Astfel, pe lângă măsurile cu impact naţional care se regăsesc în prezentul document strategic, fiecare instituţie care aderă la SNA urmează să îşi dezvolte propriul plan de integritate. Secretariatul tehnic al SNA va continua să ofere expertiză, îndrumare şi suport pentru aceste demersuri. Pentru autorităţile publice locale, MJ va continua parteneriatul cu MDRAP, asigurând în acest fel coordonarea măsurilor de implementare a SNA şi la nivel local.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectiv specific: Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri │
│dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial │
│intern │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Acţiuni principale:
    1. adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a întreprinderilor publice care intră sub incidenţa SNA;
    2. consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate;
    3. identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei;
    4. identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
    5. aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a declaraţiei de aderare la SNA;
    6. evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;
    7. transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei.

*Font 9*
┌──────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│Măsura│ Instituţii responsabile │ Termen │ Buget estimat │
├──────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │Toate instituţiile şi autorităţile publice│ 3 luni de la │Urmează a fi │
│ │centrale şi locale, inclusiv structurile │ aprobarea Strategiei │identificat de │
├──────┤subordonate, coordonate sau aflate în ├──────────────────────┤fiecare │
│ 2 │autoritatea acestora │ Sem. II 2016 │instituţie │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 3 │Întreprinderile publice │ Sem. II 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 4 │ │ Sem. II 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 5 │ │ Sem. II 2016 │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 6 │ │ Anual │ │
├──────┤ ├──────────────────────┤ │
│ 7 │ │ Permanent │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

    7. IMPLICAŢII JURIDICE
    SNA porneşte de la premisa stabilităţii legislative şi instituţionale a cadrului anticorupţie care a generat performanţă în activitatea DNA şi ANI. Cu toate acestea, anumite intervenţii asupra cadrului legislativ sunt necesare.
    Principalele acte normative avute în vedere pentru a fi modificate sunt:
    ● Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
    ● Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
    ● Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
    Alte acte normative care este posibil să fie modificate pe perioada implementării SNA:
    ● Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului;
    ● legislaţia privind accesul la informaţii de interes public şi transparenţă decizională.
    Acte normative noi:
    ● cadrul normativ secundar şi/sau terţiar în vederea garantării protecţiei avertizorilor în interes public;
    ● act normativ privind activitatea de control intern;
    ● act normativ privind controlul şi sancţionarea încălcării interdicţiilor post-angajare;
    ● codul de conduită a membrilor Parlamentului.
    Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va implica şi adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituţiilor implicate. De asemenea vor fi adoptate dispoziţii şi ordine interne pentru delegarea sau detaşarea în cadrul Secretariatului tehnic al SNA a unor experţi din cadrul instituţiilor publice.
    8. IMPLICAŢII BUGETARE
    Pentru implementarea măsurilor cuprinse în inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (anexa nr. 3 la H.G.) este necesar ca fiecare instituţie publică cu un număr mediu de 50 de angajaţi să aloce, în medie, un buget de aproximativ 900.000 lei instituţie/an (echivalentul a aproximativ 200.000 euro). Acest buget poate asigura o implementare minimală a standardelor legale în materie, prin desemnarea de persoane responsabile, cu o încărcătură echilibrată de sarcini de serviciu, formare profesională pe teme de integritate, infrastructură IT, inclusiv pagina WEB funcţională. Aceste măsuri fiind unele cu caracter recurent, deja reglementate de legislaţia în vigoare, ar trebui să se regăsească anual în buget. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituţie publică să îşi revizuiască priorităţile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2017-2020 a acestor resurse minimale. În plus, pentru măsurile cu caracter de noutate prevăzute în acest document strategic este necesar un buget total de aproximativ 380.000.000 lei.
    Finanţarea se va asigura prin bugetele instituţiilor implicate în implementarea SNA, cu posibilitatea apelării la surse externe, precum Programul Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020, în special prin obiectivul 2.2. Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    9. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII ŞI MONITORIZĂRII STRATEGIEI
    9.1. Organisme responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării strategiei
    Implementarea SNA se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu raportare către Guvern. MJ va comunica, anual, Parlamentului României, o sinteză a stadiului implementării SNA. În sprijinul procesului de monitorizare se vor menţine platformele de cooperare dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015:
    a) platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie;
    b) platforma administraţiei publice centrale;
    c) platforma administraţiei publice locale - coordonată în parteneriat cu MDRAP;
    d) platforma mediului de afaceri;
    e) platforma societăţii civile.
    Platformele vor fi convocate semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Pentru sprijinirea procesului de monitorizare şi de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, Direcţia de Prevenire a Criminalităţii (DPC) din cadrul MJ a fost consolidată, având resurse adecvate şi mandat clar în materia politicilor publice anticorupţie. DPC va asigura şi secretariatul tehnic al SNA.
    9.2. Metodologia de monitorizare a SNA
    Obiectivele procesului de monitorizare sunt:
    - identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
    - identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie;
    - creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat.
    Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de monitorizare şi suport instituţional pentru implementarea strategiei care vor include:
    - centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;
    - generarea unui scor de tip index al integrităţii instituţionale pentru sectoarele vulnerabile identificate în strategie, prin agregarea indicatorilor privind incidente de integritate, autoevaluarea implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, evaluarea calităţii serviciului public, transparenţa instituţională;
    - documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;
    - organizarea misiunilor de evaluare tematică;
    - realizarea sondajelor de opinie anuale şi continuarea studiilor criminologice;
    - încheierea de protocoale de cooperare cu DNA, ANI, PÎCCJ şi DGA, precum şi cu alte instituţii şi alte autorităţi publice care deţin informaţii relevante privind incidentele de integritate;
    - dezvoltarea unui mecanism instituţional de evaluare ex-post a incidentelor de integritate şi de promovare a măsurilor preventive adaptate; publicarea listei de incidente de integritate şi a măsurilor de remediere.
    Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate anual de către secretariatul tehnic şi vor include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate la nivelul celor cinci platforme şi dezbătute în cadrul Conferinţei Anuale Anticorupţie, organizate de regulă la data de 9 decembrie. Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise de CE (în cadrul MCV), GRECO şi ONU, precum şi alte iniţiative regionale sau internaţionale la care România este parte.
    Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei şi a accesului la date deschise, MJ va extinde sistemul informatic integrat de tip PORTAL. Acesta va asigura transmiterea, procesarea şi analizarea raportărilor, precum şi accesarea de către instituţii şi public a informaţiilor relevante şi bunelor practici identificate în implementarea strategiei.
    Procedurile de monitorizare urmează să fie detaliate în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al ministrului justiţiei, după consultarea celor cinci platforme de cooperare.
    9.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei
    Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori externi.
    ANEXA 2
           Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate
        obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare

*Font 7*
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă*1) │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.1│Concept site/Portal în format beta │Întârzieri în dezvoltarea conceptului │www.ruti.gov.ro │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.2│Site/Portal funcţional │Nealocarea resurselor umane şi financiare│www.ruti.gov.ro │
│ │Nr. de utilizatori voluntari │necesare funcţionării site-ului │ │
│ │Act normativ adoptat │Acces limitat la internet │ │
│ │ │Procedura de înregistrare greoaie │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.3│Act normativ adoptat │Întârzieri în adoptarea actului normativ │Monitorul Oficial │
│ │Mecanisme elaborate │Întârzieri în elaborarea mecanismelor │Site MCPDC │
│ │Nr. şi tipul de informaţii de interes │ │Raport evaluare a cadrului legislativ şi │
│ │public publicate din proprie iniţiativă │ │instituţional privind accesul la informaţii │
│ │Rata de răspuns la solicitări de │ │de interes public şi transparenţă decizională│
│ │informaţii │ │(parte a sistemului de monitorizare SNA) │
│ │Sancţiuni dispuse pentru încălcarea │ │Rapoarte de activitate publicate anual │
│ │obligaţiilor de transparenţă decizională│ │ │
│ │şi de asigurare a accesului la │ │ │
│ │informaţii de interes public │ │ │
│ │Rata de contestare în instanţă a actelor│ │ │
│ │administrative adoptate │ │ │
│ │Nr. de răspunsuri argumentate privind │ │ │
│ │(ne)integrarea sugestiilor primite în │ │ │
│ │cadrul procedurii de transparenţă │ │ │
│ │decizională │ │ │
│ │Analiză anuală cu privire la incidenţa │ │ │
│ │în practică a excepţiilor la Legea │ │ │
│ │nr. 544/2001, publicată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.4│Nr. de persoane care asigură │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Site-uri oficiale │
│ │implementarea legilor nr. 544/2001 şi │ │Statistica furnizată în procesul de │
│ │52/2003 │ │autoevaluare │
│ │Nr. activităţi de schimb de bune │ │ │
│ │practici şi asistenţă │ │ │
│ │Nr. cursuri de formare │ │ │
│ │Nr. participanţi │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.5│Nr. instituţii care respectă prevederile│Site nefuncţional │Site-uri oficiale │
│ │memorandumului │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Raport MCPDC │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.6│Consultări publice │Nerespectarea termenelor privind │Site-uri oficiale │
│ │ │transparenţa decizională │ │
│ │Baza de Date a Persoanelor Interesate de│ │ │
│ │Consultare │ │Raport MCPDC │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.7│Platformă dezvoltată │Nealocarea resurselor umane şi financiare│transparenta.gov.ro │
│ │ │Acces limitat la internet │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.8│Platformă dezvoltată │Nealocarea resurselor umane şi financiare│consultare.gov.ro │
│ │Consultări publice │Acces limitat la internet │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.9│Bază de date unică a persoanelor │Neidentificarea tuturor persoanelor │Site MCPDC │
│ │juridice cu statut de utilitate publică │juridice cu statut de utilitate publică │ │
│ │dezvoltată pe următorii indicatori: │ │ │
│ │- denumire, │ │ │
│ │- baza legală, │ │ │
│ │- anul dobândirii statutului, │ │ │
│ │- respectarea obligaţiilor de a comunica│ │ │
│ │autorităţii administrative competente │ │ │
│ │orice modificări ale actului constitutiv│ │ │
│ │şi ale statutului, precum şi rapoartele │ │ │
│ │de activitate şi situaţiile financiare │ │ │
│ │anuale, │ │ │
│ │- obligaţia de a publica, în extras, în │ │ │
│ │termen de 3 luni de la încheierea anului│ │ │
│ │calendaristic, rapoartele de activitate │ │ │
│ │şi situaţiile financiare anuale în │ │ │
│ │Monitorul Oficial al României, Partea │ │ │
│ │a IV-a, precum şi în Registrul naţional │ │ │
│ │al persoanelor juridice fără scop │ │ │
│ │patrimonial. │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│1.1.10│Nr. autorităţi publice locale care │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Data.gov.ro │
│ │publică informaţii în format deschis │ │ │
│ │Nr. seturi de date publicate pe portalul│Lipsa interesului din partea │ │
│ │data.gov.ro │autorităţilor publice locale │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.1│Nr. proceduri revizuite │Lipsa voinţei politice │data.gov.ro │
│ │Nr. proceduri publicate în format │Alocări aleatorii şi nemotivate │Dezbateri publice │
│ │deschis │Nepublicarea ordinelor de miniştri │Site-uri autorităţi locale │
│ │Nr. fonduri speciale la care au fost │ │Site MDRAP │
│ │extinse regulile de transparenţă │ │ │
│ │Transferurile din Fondul de rezervă şi │ │ │
│ │PNDL, incluzând atât fondurile aprobate,│ │ │
│ │cât şi sumele cheltuite, publicate │ │ │
│ │într-un format centralizat │ │ │
│ │Evaluările cererilor transmise de către │ │ │
│ │UAT-uri către MDRAP şi a solicitărilor │ │ │
│ │de rambursare publicate │ │ │
│ │Ordinele de miniştri, listele de │ │ │
│ │contracte şi de contractori publicate │ │ │
│ │Decizii de alocare a resurselor publice │ │ │
│ │din fondurile de rezervă motivate │ │ │
│ │Stadiul execuţiei fizice, raportat la │ │ │
│ │cheltuieli, publicat │ │ │
│ │Codul SIRUTA introdus în datele │ │ │
│ │publicate, pentru a exista o raportare │ │ │
│ │unitară la unităţile administrativ- │ │ │
│ │teritoriale │ │ │
│ │Numărul dezbaterilor publice organizate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.2│Veniturile şi cheltuielile fiecărei │Lipsa capacităţii de a publica toate │Platforma transparenţa bugetară │
│ │instituţii publice, publicate detaliat │bugetele individuale │ │
│ │Veniturile şi cheltuielile fiecărei │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Raport anual SNA │
│ │instituţii publice, publicate detaliat, │pentru funcţionarea corespunzătoare a │ │
│ │în format deschis din 2018 │platformei │ │
│ │Interfaţă intuitivă, accesibilă de pe │ │ │
│ │calculator sau dispozitiv mobil │ │ │
│ │realizată │ │ │
│ │Numărul şi structura instituţiilor │ │ │
│ │publice publicate │ │ │
│ │Rapoarte agregate publicate │ │ │
│ │Bugetul aprobat al instituţiei publice │ │ │
│ │publicate │ │ │
│ │Informaţii privind gradul de angajare a │ │ │
│ │bugetului aprobat publicate │ │ │
│ │Rapoarte financiar-contabile publicate │ │ │
│ │Toate bugetele componente ale Bugetului │ │ │
│ │General Consolidat (proiect, aprobat, │ │ │
│ │rectificare, execuţie) publicate în │ │ │
│ │format deschis │ │ │
│ │Anexe detaliate şi publicate în format │ │ │
│ │deschis, pentru fiecare dintre bugete, │ │ │
│ │pe baza clasificaţiilor bugetare, aşa │ │ │
│ │cum sunt acestea stabilite prin │ │ │
│ │legislaţia finanţelor publice │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.3│Nr. bunuri reutilizate social │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Raport anual de activitate │
│ │Nr. bunuri reutilizate public │pentru operaţionalizarea ANABI │ │
│ │Categorii de bunurile imobile transmise │ │ │
│ │cu titlu gratuit în domeniul privat al │ │ │
│ │unităţilor administrativ-teritoriale │ │ │
│ │Categorii de bunurile imobile date în │ │ │
│ │folosinţă gratuită asociaţiilor şi │ │ │
│ │fundaţiilor, precum şi Academiei Române │ │ │
│ │şi academiilor de ramură │ │ │
│ │Sumele rezultate din valorificarea │ │ │
│ │bunurilor mobile şi imobile şi alocate │ │ │
│ │conform art. 37 din Legea nr. 318/2015 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.4│Nr. seturi de date publicate │Neimplementarea OCSD în SICAP │SICAP │
│ │Instituţii din domeniile infrastructură,│Dificultăţi în selectarea instituţiilor- │data.gov.ro │
│ │energie, sănătate în care s-a pilotat │pilot │ │
│ │standardul OCDS │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.5│Nr. seturi de date publicate în format │Neadaptarea platformei PREVENT pentru a │data.gov.ro │
│ │deschis cu privire la achiziţiile │genera date deschise │www.integritate.eu │
│ │publice finanţate din fonduri naţionale │ │ │
│ │Nr. seturi de date publicate în format │ │ │
│ │deschis cu privire la achiziţiile │ │ │
│ │publice finanţate din fonduri europene │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.6│Nr. seturi de date publicate în format │Lipsa fondurilor pentru extinderea │data.gov.ro │
│ │deschis │portalului SNA │ │
│ │Tipuri seturi de date publicate în │ │Portal SNA │
│ │format deschis │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.7│Bază legală elaborată │Lipsa bazei legale │Site ANAP │
│ │Lista obiectivelor de investiţii şi fişa│Lipsa resurselor financiare necesare │SEAP │
│ │fiecărui proiect publicate în format │soluţiei tehnice │data.gov.ro │
│ │deschis, cu detalierea indicatorilor │ │ │
│ │tehnico-economici (document de aprobare,│ │ │
│ │valoare iniţială aprobată, valoare │ │ │
│ │actualizată, execuţie până la │ │ │
│ │31 decembrie anul precedent, respectiv │ │ │
│ │până la trimestrul încheiat, alocare pe │ │ │
│ │anul bugetar în curs) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.8│Baza de date privind proiectele │Lipsa resurselor financiare necesare │Site MFE │
│ │contractate şi rambursările pe │soluţiei tehnice │Rapoarte SNA │
│ │proiectele contractate completată, │Opacitate instituţională │ │
│ │pentru fiecare proiect, cu indicatorii │ │ │
│ │tehnici (indicatori de realizare │ │ │
│ │imediată/output, indicatori de rezultat,│ │ │
│ │activităţi, grup-ţintă, calendar/grafic │ │ │
│ │de implementare) │ │ │
│ │Bază de date publicată în format deschis│ │ │
│ │care să cuprindă indicatorii financiari │ │ │
│ │(se realizează deja) corelaţi cu stadiul│ │ │
│ │indicatorilor de realizare imediată şi │ │ │
│ │de rezultat pentru Programele │ │ │
│ │Operaţionale │ │ │
│ │Nr. documentaţii de proiect publicate │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, gradul de implementare a acţiunilor din strategie.
──────────

*Font 7*
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente │
│ obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care │
│ au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.1│Nr. recomandări formulate │Resurse umane insuficiente │Rapoarte anuale de activitate │
│ │Gradul de implementare a recomandărilor │ │Rapoarte de audit │
│ │formulate │ │ │
│ │Structuri de audit consolidate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.2│Ordin privind standardele de control │Întârzieri în adoptarea actului normativ │Monitorul Oficial │
│ │managerial intern modificat │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.3│H.G. adoptat │Întârzieri în adoptarea actului normativ │Monitorul Oficial │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.4│Nr. analize ex post │Absenţa informaţiilor necesare cu privire│Portal SNA │
│ │ │la incidentele de integritate │Rapoarte anuale │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.5│Listă publicată │Absenţa informaţiilor cu privire la │Portal SNA │
│ │Evaluare SCIM publicată │incidentele de integritate │Site SGG │
│ │ │Absenţa evaluării implementării │ │
│ │ │standardelor SCIM │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.6│Un standard de raportare adoptat │Lipsa interesului conducerii instituţiei │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. rapoarte anuale care reflectă │publice │Rapoarte anuale │
│ │standardul de raportare │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.7│Nr. ţinte de management stabilite │Lipsa interesului conducerii instituţiei │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. şi tipul de măsuri manageriale │publice │ │
│ │corective aplicate │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor │
│ legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi │
│ interdicţiile postangajare (pantouflage-ul) │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.2.1│Nr. acte normative elaborate/modificate │Întârzieri în adoptarea actului (actelor)│Monitorul Oficial │
│ │Rolul şi mandatul consilierului de etică│normativ(e) │ │
│ │extins │Neimplicarea instituţiilor publice │Dezbateri publice │
│ │Atribuţii diversificate │interesate şi a reprezentanţilor │ │
│ │Profesionalizare şi asigurare resurse │societăţii civile în procesul de │ │
│ │necesare atingerii scopului │elaborare a actului normativ │ │
│ │activităţilor specifice │ │ │
│ │Reguli privind desemnarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea activităţilor specifice │ │ │
│ │modificate, în scopul eficientizării, │ │ │
│ │simplificării şi creşterii gradului de │ │ │
│ │acces la serviciile de consiliere │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.2.2│Nr. acte normative adoptate │Întârzieri în adoptarea actelor normative│Monitorul Oficial │
│ │Nr. ordine/instrucţiuni/decizii │Întârzieri în adoptarea legislaţiei │Site-ul instituţiei │
│ │elaborate │terţiare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2.2.3│Nr. acte normative adoptate │Întârzieri în adoptarea modificărilor │Monitorul Oficial │
│ │Nr. categorii de personal la care s-a │legislative │ │
│ │extins interdicţia │Întârzieri în reglementarea mecanismelor │ │
│ │Nr. mecanisme de control reglementate │de control │ │
│ │Categorii de sancţiuni reglementate │ │ │
│ │Acces la Registrul General de Evidenţă a│ │ │
│ │Salariaţilor asigurat │ │ │
│ │Obligaţia legală a angajatorului de a │ │ │
│ │stabili, la încetarea raporturilor de │ │ │
│ │serviciu ale angajatului, lista │ │ │
│ │instituţiilor/societăţilor/ │ │ │
│ │organizaţiilor non-guvernamentale care │ │ │
│ │au avut calitatea de solicitant/ │ │ │
│ │beneficiar în activitatea acestuia de │ │ │
│ │evaluare şi selecţie sau cu privire la │ │ │
│ │care a desfăşurat activităţi de │ │ │
│ │monitorizare şi control, corespunzător │ │ │
│ │art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, │ │ │
│ │respectiv art. 94 alin. 3 din Legea │ │ │
│ │nr. 161/2003 │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi │
│ domenii de activitate prioritare │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie │
│ în sistemul public de sănătate │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.1│Protocol implementat între MS şi CNAS │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Site-ul MS.ro │
│ │pentru stabilirea formatului datelor ce │Control ineficient asupra modului de │Monitorul Oficial │
│ │fac obiectul evaluărilor periodice │introducere şi validare a datelor în │ │
│ │Mecanism de prioritizare a investiţiilor│registre/Proces defectuos de asigurare a │ │
│ │dezvoltat şi funcţional (criterii şi │calităţii datelor introduse │ │
│ │soluţie software) │Implementarea defectuoasă a soluţiilor │ │
│ │Personal angajat şi mecanism funcţional │software la nivel naţional sau local │ │
│ │Act normativ publicat pentru │ │ │
│ │obligativitatea completării registrelor │ │ │
│ │naţionale │ │ │
│ │Registre de boli funcţionale la nivel │ │ │
│ │naţional │ │ │
│ │Mecanism pentru monitorizarea aplicării │ │ │
│ │ghidurilor clinice funcţional │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.2│Protocol cu AADR realizat pentru │Lipsa cooperării managerilor │Monitorul Oficial │
│ │publicarea datelor despre achiziţiile │instituţiilor în publicarea transparentă │ │
│ │publice din sistemul sanitar │a datelor │ │
│ │Act normativ publicat pentru │Probleme cu implementarea soluţiei │ │
│ │obligativitatea completării contractelor│software │ │
│ │de achiziţie şi actelor adiţionale │Implementarea defectuoasă a soluţiilor │ │
│ │Act normativ publicat pentru │software la nivel naţional sau local │ │
│ │obligativitatea completării │ │ │
│ │declaraţiilor de avere şi interese în │ │ │
│ │format electronic │ │ │
│ │Act normativ publicat pentru definirea │ │ │
│ │metodologiei de raportare a │ │ │
│ │indicatorilor de performanţă │ │ │
│ │Contract de management modificat pentru │ │ │
│ │a include obligaţia diseminării publice │ │ │
│ │a inventarului activităţilor de control,│ │ │
│ │inspecţie şi audit │ │ │
│ │Soluţie software implementată pentru │ │ │
│ │managementul listelor de aşteptare │ │ │
│ │naţionale şi la nivel de spital, cu │ │ │
│ │respectarea confidenţialităţii │ │ │
│ │pacienţilor │ │ │
│ │Act normativ publicat pentru │ │ │
│ │obligativitatea utilizării listelor de │ │ │
│ │aşteptare │ │ │
│ │Toate transferurile de valoare dintre │ │ │
│ │personalul medical şi industria │ │ │
│ │farmaceutică publicate prin ANMDM │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.3│Studiu de evaluare a impactului şi │Lipsa de fonduri pentru extinderea │Site-ul MS.ro │
│ │performanţei sistemului de achiziţii │sistemului │ │
│ │publice realizat │ │ │
│ │Raport de recomandări cu privire la │ │ │
│ │oportunităţile de extindere a sistemului│ │ │
│ │realizat │ │ │
│ │Gradul implementării măsurilor │ │ │
│ │menţionate în raport │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.4│Ordin al ministrului sănătăţii şi al │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Monitorul Oficial │
│ │preşedintelui CNAS pentru definirea │Eşecul adoptării actului normativ │Site-ul MS.ro │
│ │metodologiei de monitorizare şi control │Implementarea defectuoasă a soluţiilor │ │
│ │în cadrul acţiunilor de control comune │software la nivel naţional sau local │ │
│ │pentru furnizorii din sistemul de │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate │ │ │
│ │Personal adiţional angajat în cadrul MS │ │ │
│ │Numărul de alerte generate de mecanismul│ │ │
│ │de monitorizare care au dus la │ │ │
│ │realizarea de controale │ │ │
│ │Numărul de controale realizate │ │ │
│ │Soluţie software dezvoltată şi │ │ │
│ │funcţională │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.5│Act normativ publicat pentru definirea │Implementarea defectuoasă a soluţiilor │Monitorul Oficial │
│ │cadrului de funcţionare a mecanismului │software la nivel naţional sau local │ │
│ │de trasabilitate │Eşecul adoptării actului normativ │ │
│ │Soluţie software dezvoltată şi │ │ │
│ │funcţională │ │ │
│ │Convenţia Medicrime ratificată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.6│Act normativ modificat pentru a permite │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Site-ul MS.ro │
│ │ministrului sănătăţii să dispună │Lipsa impactului campaniilor publice de │Monitorul Oficial │
│ │efectuarea controlului la unităţile │informare │ │
│ │sanitare care nu sunt în subordinea MS, │Lipsa cooperării managerilor de spitale │ │
│ │fără a fi nevoie de acordul │în implementarea noilor măsuri de │ │
│ │autorităţilor locale/unităţilor sanitare│funcţionare a consiliilor etice │ │
│ │private │ │ │
│ │Regulament de organizare şi funcţionare │ │ │
│ │al MS modificat cu noile atribuţii │ │ │
│ │Personal adiţional angajat în cadrul MS │ │ │
│ │(13 persoane pentru corpul de control, │ │ │
│ │2 persoane pentru compartimentul de │ │ │
│ │integritate) │ │ │
│ │Număr de parteneriate realizate cu │ │ │
│ │instituţii naţionale şi internaţionale │ │ │
│ │specializate în prevenirea fraudelor şi │ │ │
│ │corupţiei în sănătate (de exemplu, │ │ │
│ │EHFCN) │ │ │
│ │Campanii publice împotriva plăţilor │ │ │
│ │informale realizate │ │ │
│ │Campanii publice pentru promovarea │ │ │
│ │rolului avertizorilor de integritate │ │ │
│ │realizate │ │ │
│ │Act normativ care defineşte funcţionarea│ │ │
│ │consiliilor etice modificat şi intrat în│ │ │
│ │vigoare │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.7│Ordin ministerial intrat în vigoare │Nefuncţionarea mecanismelor la nivelul MS│Site-ul MS.ro │
│ │Numărul de manageri şi alt personal │ │Monitorul Oficial │
│ │decizional în cazul cărora au fost │ │ │
│ │declanşate mecanismele de răspundere │ │ │
│ │disciplinară sau administrativă în baza │ │ │
│ │noului act normativ │ │ │
│ │Numărul şi tipul sancţiunilor şi │ │ │
│ │măsurilor disciplinare/administrative │ │ │
│ │aplicate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.8│Mecanism de susţinere financiară a EMC │Eşecul adoptării actului normativ │Site-ul MS.ro │
│ │dezvoltat şi funcţional │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Monitorul Oficial │
│ │Act normativ modificat şi intrat în │ │ │
│ │vigoare │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.9│Analiza conflictelor de interese │Refuzul spitalelor private de a pune la │Site-ul MS.ro │
│ │realizată în baza datelor CNAS, MM şi │dispoziţie date cu privire la medicii │ │
│ │ale spitalelor private │angajaţi │ │
│ │Plan de prevenire şi soluţionare a │Neimplementarea planului de prevenire şi │ │
│ │conflictelor de interese realizat │soluţionare a conflictelor de interese │ │
│ │Gradul de implementare a planului de │ │ │
│ │prevenire şi soluţionare a conflictelor │ │ │
│ │de interese │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3.1.10│Noul mecanism de colectare feedback │Nealocarea resurselor umane şi financiare│Site-ul MS.ro │
│ │dezvoltat şi funcţional │ │Site-ul transparenta.ms.ro │
│ │Act normativ modificat şi intrat în │Colectarea defectuoasă de către spitale a│Monitorul Oficial │
│ │vigoare │datelor de contact ale pacienţilor │ │
│ │Date de feedback colectate de la │ │ │
│ │pacienţi (prin e-mail, telefon sau │ │ │
│ │poştă) │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie │
│ în sistemul naţional de educaţie │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.1│Numărul de sesizări soluţionate în timp │Nereducerea duratei de soluţionare a │Rapoarte periodice de monitorizare │
│ │util │sesizărilor │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.2│Cod de etică pentru învăţământul │Întârzieri în promovarea proiectului de │Site MENCS │
│ │preuniversitar aprobat │act normativ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.3│Standard minimal aprobat │Resurse financiare insuficiente │Rapoarte de monitorizare a desfăşurării │
│ │Măsuri preventive implementate │Rata scăzută de promovare a concursurilor│concursurilor │
│ │Rata de răspuns la solicitări de │Neasigurarea măsurilor de organizare │ │
│ │informaţii │transparentă a concursurilor │ │
│ │Rata de contestare în instanţă a │ │ │
│ │rezultatelor concursurilor │ │ │
│ │Rata de promovare a concursurilor │ │ │
│ │Nr. de acte normative/metodologii/ │ │ │
│ │proceduri în dezbatere publică/aprobate/│ │ │
│ │implementate │ │ │
│ │Măsuri de securizare a lucrărilor │ │ │
│ │adoptate │ │ │
│ │Măsuri privind controlul încrucişat al │ │ │
│ │lucrărilor aplicate │ │ │
│ │Rotaţia echipelor de evaluatori │ │ │
│ │realizată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.4│Nr. de lucrări de doctorat verificate de│Existenţa unor situaţii de │Rapoarte periodice de monitorizare şi │
│ │CNATDCU │incompatibilitate a membrilor CNATDCU │evaluare a activităţii CNATDCU │
│ │Beneficii financiare acordate │Necomunicarea de către MENCS a deciziilor│Decizii CNATDCU │
│ │Beneficii financiare recuperate │CNATDCU către instituţiile/autorităţile │Site MENCS │
│ │Nr. şi tipul de sancţiuni aplicate │publice │ │
│ │pentru plagiat │Lipsa resurselor umane şi financiare │ │
│ │Nr. de softuri informatice de verificare│necesare │ │
│ │şi detectare a plagiatelor │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.5│Nr. de cadre didactice formate pentru │Programa cursurilor neadaptată profilului│Chestionare de evaluare a cursurilor │
│ │predarea elementelor de drept, etică şi │participanţilor │Rapoarte de participare │
│ │educaţie civică │Indisponibilitatea resurselor umane │Evaluări postparticipare │
│ │Nr. de practicieni ai dreptului │necesare │Rezultate la concursuri şi competiţii în │
│ │(judecători, procurori, jurişti, │Lipsa unor mecanisme adecvate de │unităţi de învăţământ preuniversitar/ │
│ │avocaţi, notari publici, reprezentanţi │monitorizare │universităţi │
│ │ai serviciului de probaţiune, grefieri │ │ │
│ │etc.) care au colaborat la furnizarea │ │ │
│ │de cursuri de educaţie juridică │ │ │
│ │Nr. de elevi care au participat la │ │ │
│ │cursuri de educaţie juridică │ │ │
│ │Nr. şi tipul de teme/exerciţii în │ │ │
│ │curriculum-ul disciplinei educaţie │ │ │
│ │juridică │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.6│Trei programe înfiinţate │Programa cursurilor neadaptată profilului│Site-uri universităţi │
│ │250 de consilierii de etică şi │participanţilor │ │
│ │integritate formaţi │Indisponibilitatea resurselor umane │ │
│ │ │necesare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.7│Nr. de camere video montate │Nealocarea resurselor necesare │Adrese către ISJ/ISMB/ unităţi de învăţământ │
│ │Nr. de sisteme audio montate │ │preuniversitar/centre de examinare şi │
│ │Nr. de încălcări ale prevederilor │ │evaluare │
│ │metodologiei de organizare şi │ │ │
│ │desfăşurare a examenelor naţionale │ │ │
│ │surprinse pe camerele video sau de │ │ │
│ │sistemele audio │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.8│Nr. de lucrări cărora li s-a modificat │Resurse financiare insuficiente │Site-ul MENCS │
│ │nota │ │ │
│ │Analiză privind evoluţia mediei │ │ │
│ │diferenţelor la notare realizată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.9│Raport anual privind activitatea de │Opacitatea instituţiilor de învăţământ │Site-ul MENCS │
│ │cercetare, academică şi financiară │Lipsa profilului google academic │Site-uri inspectorate şcolare │
│ │întocmit şi publicat │Resurse umane şi financiare insuficiente │Site-uri universităţi │
│ │Profilul google academic al fiecărui │ │ │
│ │cadru didactic │ │ │
│ │Nr. de declaraţii de avere şi de │ │ │
│ │interese publicate de persoanele cu │ │ │
│ │funcţii de conducere şi control din │ │ │
│ │cadrul unităţilor sistemului de │ │ │
│ │învăţământ de stat │ │ │
│ │Cuantumurile veniturilor şi │ │ │
│ │cheltuielilor publicate │ │ │
│ │Nr. de execuţii bugetare publicate │ │ │
│ │Nr. de contracte publice publicate │ │ │
│ │Bunuri şi servicii achiziţionate │ │ │
│ │Suma anuală a sponsorizărilor primite │ │ │
│ │publicată │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.3 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie │
│ în activitatea membrilor Parlamentului │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.1│Regulament modificat │Întârzieri în adoptarea modificărilor │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. de şedinţe/dezbateri/audieri publice│legislative │ │
│ │Nr. de şedinţe/dezbateri/audieri secrete│ │ │
│ │Nr. de proiecte legislative/amendamente/│ │ │
│ │agende publicate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.2│Cod de conduită adoptat │Întârzieri în adoptarea codului de │Site-ul instituţiei │
│ │Mecanism de respectare a prevederilor │conduită │ │
│ │codului implementat │ │ │
│ │Nr. de încălcări ale prevederilor │ │ │
│ │Codului de conduită │ │ │
│ │Nr. şi tip de sancţiuni dispuse │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.3│Cod de conduită adoptat │Întârzieri în adoptarea codului de │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. de situaţii de consiliere cu privire│conduită │ │
│ │la cadouri/ospitalităţi/favoruri/alte │ │ │
│ │beneficii │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.4│Cod de conduită adoptat │Întârzieri în adoptarea codului de │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. de întâlniri între membrii │conduită │ │
│ │Parlamentului şi alte persoane care │ │ │
│ │încearcă să influenţeze procesul │ │ │
│ │legislativ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.5│Regulament modificat │Lipsa voinţei politice │Monitorul Oficial │
│ │Criterii clare şi obiective reglementate│Întârzieri în adoptarea modificărilor │Rapoarte MCV │
│ │Nr. de cereri soluţionate pozitiv │legislative │ │
│ │Nr. de persoane cu privire la care s-au │ │ │
│ │formulat cereri de încuviinţare a │ │ │
│ │percheziţiei/reţinerii/arestării │ │ │
│ │preventive soluţionate pozitiv │ │ │
│ │Nr. de cereri soluţionate negativ │ │ │
│ │Nr. de persoane cu privire la care s-au │ │ │
│ │formulat cereri de încuviinţare a │ │ │
│ │percheziţiei/reţinerii/arestării │ │ │
│ │preventive soluţionate negativ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.6│Cod de conduită adoptat │Întârzieri în adoptarea codului de │Site-ul instituţiei │
│ │Nr. de şedinţe de consiliere │conduită │ │
│ │Nr. de cursuri de formare specializată │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.7│Regulamente modificate │Întârzieri în adoptarea modificărilor │Acte normative adoptate de cele două camere │
│ │Durata procedurilor de soluţionare a │legislative │Decizii ale Camerelor │
│ │cererilor de ridicare a imunităţii │ │Rapoarte MCV, GRECO, ONU │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.8│Nr. de evenimente publice │Nivel scăzut de participare şi implicare │Informări publice, conferinţe de presă │
│ │Nr. de participanţi din partea │a membrilor Parlamentului │Minute ale întâlnirilor │
│ │societăţii civile │ │ │
│ │Nr. de bune practici identificate │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.4 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul judiciar │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.1│Plan multianual de acţiune pentru │Caracterul formal al documentului │Decizii CSM privind evaluarea implementării │
│ │promovarea integrităţii în sistemul │Nealocarea resurselor necesare │şi actualizarea planului │
│ │judiciar aprobat │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte periodice de progres │
│ │Nr. de măsuri îndeplinite │a reprezentanţilor instanţelor şi │ │
│ │Bune practici dezvoltate │parchetelor │ │
│ │Rapoarte de progres transmise periodic │ │ │
│ │către Secretariatul tehnic │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.2│Codul deontologic pentru judecători şi │Întârzieri în adoptarea modificărilor │Hotărâre CSM de modificare a Codului │
│ │procurori modificat │Codului deontologic │deontologic al judecătorilor şi procurorilor │
│ │Aspecte de etică delimitate de cele │ │ │
│ │disciplinare │ │ │
│ │Nr. de şedinţe de consiliere │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.3│Nr. şi categorii de riscuri de │Nealocarea resurselor necesare │Rapoarte anuale │
│ │integritate identificate │ │ │
│ │Nr. sesiuni de informare şi îndrumare │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.4│Nr. de cursuri de formare │Nealocarea resurselor necesare │Rapoarte anuale │
│ │Nr. de participanţi │Nivel scăzut de participare şi implicare │ │
│ │Gradul de implementare al Hotărârii CSM │a reprezentanţilor instanţelor şi │ │
│ │Secţia pentru judecători │parchetelor │ │
│ │nr. 434/17.05.2016 şi a Hotărârii CSM │ │ │
│ │Secţia pentru Procurori │ │ │
│ │nr. 364/30.05.2016 │ │ │
│ │Adoptarea unei Hotărâri a Plenului CSM │ │ │
│ │privind înfiinţarea instituţiei │ │ │
│ │consilierului de etică pentru aparatul │ │ │
│ │propriu al CSM, INM, IJ, SNG │ │ │
│ │Nr. de consilieri de etică numiţi │ │ │
│ │Nr. de instanţe şi parchete în care │ │ │
│ │funcţionează consilieri de etică │ │ │
│ │Nr. de sesiuni de consiliere ţinute de │ │ │
│ │consilierii de etică │ │ │
│ │Nr. de întâlniri între consilierii de │ │ │
│ │etică │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.5 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în │
│ finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.1│Nr. de evenimente │Lipsa alocării resurselor bugetare │Rapoarte şi informări publice │
│ │Nr. de participanţi │corespunzătoare │Minute ale întâlnirilor │
│ │Concluzii şi recomandări formulate │ │ │
│ │Ghiduri elaborate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.2│Nr. de raportări furnizate AEP de │Lipsa alocării resurselor bugetare │Rapoarte disponibile public │
│ │fiecare partid politic │corespunzătoare │ │
│ │Nr. de sesizări │ │ │
│ │Nr. de sancţiuni │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.3│Soft dezvoltat, testat, actualizat │Lipsa alocării resurselor bugetare │Hotărâri judecătoreşti │
│ │Nr. de cazuri constatate │corespunzătoare │ │
│ │Nr. de condamnări │Adoptarea cu întârziere de către │ │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │ │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare privind │ │
│ │ │implementarea, la alegerile prezidenţiale│ │
│ │ │şi europarlamentare, a Sistemului │ │
│ │ │informatic pentru monitorizarea prezenţei│ │
│ │ │la vot şi prevenirea votului ilegal │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.4│Resurse financiare adecvate pentru plata│Resurse umane şi bugetare insuficiente │Rapoarte şi informări publice │
│ │oficialilor electorali │ │Minute ale instruirilor │
│ │Modul de formare dezvoltat │ │ │
│ │Nr. de selecţii │ │ │
│ │Standarde de selecţie │ │ │
│ │Nr. de instruiri │ │ │
│ │Nr. de ghiduri elaborate │ │ │
│ │Nr. de coduri de conduită elaborate │ │ │
│ │Nr. de sancţiuni aplicate │ │ │
│ │Nr. de procese-verbale privind │ │ │
│ │consemnarea rezultatelor alegerilor │ │ │
│ │întocmite eronat │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.5│Rata implementării recomandărilor GRECO │Adoptarea cu întârziere de către │Acte normative adoptate │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │Raport de conformitate GRECO │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.6│Rata implementării recomandărilor GRECO │Adoptarea cu întârziere de către │Acte normative adoptate │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │Raport de conformitate GRECO │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.7│Rata implementării recomandărilor GRECO │Adoptarea cu întârziere de către │Acte normative adoptate │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │Raport de conformitate GRECO │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.8│Rata implementării recomandărilor GRECO │Adoptarea cu întârziere de către │Acte normative adoptate │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │Raport de conformitate GRECO │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.9│Rata implementării recomandărilor GRECO │Adoptarea cu întârziere de către │Acte normative adoptate │
│ │ │Parlament, respectiv de către Guvern a │Raport de conformitate GRECO │
│ │ │modificărilor aduse legislaţiei │ │
│ │ │principale şi secundare │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│3.5.10│Raportul detaliat al veniturilor şi │Lipsa informaţiilor din raportările │www.roaep.ro │
│ │cheltuielilor realizate în anul │partidelor şi formaţiunilor politice │www.data.gov.ro │
│ │precedent publicat │Transmiterea informaţiilor în formate │ │
│ │Cuantumul datoriilor înregistrate de │needitabile │ │
│ │partidele şi formaţiunile politice, în │Resurse umane insuficiente pentru │ │
│ │anul precedent, publicat │prelucrarea informaţiilor în vederea │ │
│ │Cuantumul împrumuturilor şi al │publicării în format deschis │ │
│ │rambursărilor acestora, în anul │ │ │
│ │precedent, publicat │ │ │
│ │Cuantumul împrumuturilor transformate în│ │ │
│ │donaţii, în anul precedent, publicat │ │ │
│ │Lista sancţiunilor aplicate partidelor │ │ │
│ │şi formaţiunilor politice (tip │ │ │
│ │sancţiune, cuantum), în anul precedent, │ │ │
│ │publicată │ │ │
│ │Sumele din cererile de rambursare │ │ │
│ │pentru campaniile electorale, │ │ │
│ │publicate │ │ │
│ │Sumele rambursate aferente │ │ │
│ │cheltuielilor electorale, publicate │ │ │
│ │Sumele obţinute din subvenţii şi modul │ │ │
│ │de cheltuire a acestora, în anul │ │ │
│ │precedent, publicate │ │ │
│ │Lista furnizorilor serviciilor şi/sau │ │ │
│ │bunurilor utilizate în campania │ │ │
│ │electorală, publicată │ │ │
│ │Numărul de materiale de propagandă │ │ │
│ │electorală produse şi utilizate, │ │ │
│ │defalcat pe categorii, raportat de │ │ │
│ │competitorii electorali │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.6 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor │
│ de corupţie în domeniul achiziţiilor publice │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.1│Grad crescut de îndeplinire a │Nepublicarea tuturor documentelor │SEAP │
│ │obligaţiilor contractuale de către │constatatoare sau furnizarea de │ │
│ │contractanţi, care se reflectă în │informaţii incomplete în cadrul acestor │ │
│ │documentele constatatoare │documente de către autorităţile/ │ │
│ │Comunicat emis la finalizarea │entităţile contractante │ │
│ │contractului de achiziţie publică (mai │ │ │
│ │ales pentru cele care vizează prestarea │ │ │
│ │de servicii - implicând contracte cu │ │ │
│ │executare succesivă) în care să │ │ │
│ │menţioneze că executarea contractului a │ │ │
│ │decurs fără incidente, entitatea ce a │ │ │
│ │câştigat respectivul contract │ │ │
│ │dovedindu-se a fi un bun partener, │ │ │
│ │publicat de autorităţile/entităţile │ │ │
│ │contractante │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.2│Certificate constatatoare emise de ONRC │Administratorul sistemului electronic de │SEAP, creare secţiune distinctă, având │
│ │ce conţin menţiuni cu privire la │achiziţii publice nu primeşte toate │posibilitate de căutare după criterii de │
│ │operatorii economici condamnaţi │informaţiile pentru crearea unei baze de │interes, privind interzicerea participării la│
│ │definitiv publicate periodic într-un │date cu companiile care au condamnări │procedurile de achiziţie publică; │
│ │singur punct de contact │definitive │SEAP, dezvoltare secţiune distinctă, având │
│ │Certificate constatatoare publicate │Nepublicarea tuturor documentelor │posibilitate de căutare după criterii de │
│ │conform termenelor legale în SEAP cu │constatatoare sau furnizarea de │interes privind documentele constatatoare │
│ │privire la îndeplinirea obligaţiilor │informaţii incomplete în cadrul acestor │încărcate de autorităţile/entităţile │
│ │contractuale, aferente contractelor │documente de către autorităţile/ │contractante. │
│ │implementate de autorităţile │entităţile contractante │ │
│ │contractante │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.3│Nr. de ghiduri ale solicitantului │Lipsa capacităţii administrative de │Site ANAP │
│ │modificate pentru a include pactele de │implementare a pactelor de integritate │Site-urile instituţiilor implicate în │
│ │integritate │Lipsa implicării instituţiilor publice │proiectul-pilot │
│ │Nr. de contracte încheiate │în proiectul-pilot │ │
│ │Valoarea contractelor │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.4│Număr redus de reveniri ale │Metodologia de selecţie să creeze │SEAP, ANAP │
│ │documentaţiilor de atribuire transmise │premisele neincluderii în procesul de │ │
│ │de autorităţile contractante în procesul│verificare a unor documentaţii de │ │
│ │de verificare ex-ante realizat de ANAP │atribuire aferente unor contracte cu │ │
│ │ │potenţial ridicat de risc │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.5│Număr de modificări (privind preţ, │Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor │SEAP │
│ │durată, obiect contract) la nivel de │adiţionale aferente modificărilor │ │
│ │contract │contractuale │ │
│ │Număr redus de contracte în care preţul │ │ │
│ │final se majorează raportat la valoarea │ │ │
│ │contractului atribuit │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.6│Nr. de metode/instrumente promovate la │Lipsa de valorificare a personalului │Informări publicate pe site-ul ANAP │
│ │nivel de sistem cu privire la instruirea│instruit │ │
│ │în ceea ce priveşte bunele practici în │Suprasolicitarea şi creşterea gradului │ │
│ │domeniu │de încărcare a personalului responsabil │ │
│ │Număr de persoane instruite din cadrul │cu achiziţiile publice │ │
│ │autorităţilor/entităţilor contractante │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.7│Nr. de hotărâri definitive │Lipsa sesizării unei practici neunitare │Recursuri în interesul legii promovate │
│ │contradictorii analizate │ │ │
│ │Nr. de recursuri în interesul legii │ │ │
│ │promovate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.8│Baza de date privind achiziţiile publice│Absenţa monitorizării modificărilor │data.gov.ro │
│ │actualizată trimestrial şi completată cu│contractuale │ │
│ │informaţii financiare şi tehnice (minim │Absenţa centralizării modificărilor │ │
│ │grafic de implementare) │contractuale │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.7 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi │
│ a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.1│Proiect comun cu Secretariatul OCDE │Rezerve ale statelor membre OCDE privind │Rapoarte OCDE │
│ │Evaluarea legislaţiei │extinderea componenţei grupului de lucru │Statistica judiciară privind mediul de │
│ │Nr. reuniuni la nivel tehnic │ │afaceri │
│ │Schimb de bune practici │ │Decizii ale Grupului de Lucru privind Lupta │
│ │Recomandări ale Grupului de Lucru │ │împotriva Corupţiei în Tranzacţiile │
│ │privind Lupta împotriva Corupţiei în │ │Internaţionale ale OCDE │
│ │Tranzacţiile Internaţionale ale OCDE │ │Rapoarte şi studii privind corupţia în │
│ │Proiecte/activităţi de promovare a │ │sectorul privat │
│ │integrităţii în afaceri │ │ │
│ │Măsuri legislative şi instituţionale de │ │ │
│ │promovare a integrităţii în afaceri │ │ │
│ │Rata criminalităţii în sectorul privat │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.2│Nr. de investigaţii deschise prin ordin │Personal de specialitate insuficient │Ordine ale preşedintelui Consiliului │
│ │al preşedintelui Consiliului Concurenţei│ │Concurenţei │
│ │având ca obiect înţelegeri │ │Broşuri/reviste de profil elaborate de │
│ │anticoncurenţiale │ │Consiliul Concurenţei │
│ │Nr. de conferinţe/mese rotunde/întâlniri│ │Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului │
│ │organizate │ │Concurenţei │
│ │Nr. de investigaţii finalizate prin │ │Raportul anual al Consiliului Concurenţei │
│ │decizii ale Plenului Consiliului │ │ │
│ │Concurenţei având ca obiect înţelegeri │ │ │
│ │anticoncurenţiale │ │ │
│ │Nr. de plângeri/sesizări/petiţii │ │ │
│ │soluţionate privind înţelegeri │ │ │
│ │anticoncurenţiale │ │ │
│ │Nr. de cazuri soluţionate în temeiul │ │ │
│ │Legii privind combaterea concurenţei │ │ │
│ │neloiale nr. 11/1991, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare │ │ │
│ │Gradul de corelare cu Strategia │ │ │
│ │Naţională privind Agenda Digitală │ │ │
│ │pentru România 2020 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.3│Nr. de întreprinderi publice care au │Caracterul formal al demersului │Rapoarte anuale │
│ │elaborat planuri de integritate │Neimplicarea angajaţilor în procesul de │Decizia de aprobare a planului de integritate│
│ │Plan de integritate aprobat şi publicat │elaborare │Decizia de nominalizare a coordonatorului │
│ │Codul de etică adoptat │ │strategiei │
│ │Sistem de protecţie a avertizorilor │ │ │
│ │implementat │ │ │
│ │Declaraţii de avere publicate │ │ │
│ │Sistem de management al conflictelor de │ │ │
│ │interese implementat │ │ │
│ │Consilier de etică desemnat │ │ │
│ │Clauze anticorupţie introduse în │ │ │
│ │contractele cu toţi furnizorii şi │ │ │
│ │partenerii de afaceri ai │ │ │
│ │întreprinderilor publice │ │ │
│ │Politica privind cadourile, donaţiile │ │ │
│ │şi sponsorizările adoptată │ │ │
│ │Audit intern anual de etică şi │ │ │
│ │conformitate │ │ │
│ │Standard ISO 37001 implementat │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.4│Act normativ elaborat │Nerespectarea de către întreprinderile │Site-uri întreprinderi publice │
│ │Planuri de integritate implementate în │publice a obligaţiilor stabilite prin │Rapoarte de progres │
│ │întreprinderile publice │actul normativ │Raport anual SNA │
│ │Ghidul de bună practică al OCDE privind │Lipsa planurilor de integritate │ │
│ │controlul intern, etica şi │ │ │
│ │conformitatea avut în vedere la │ │ │
│ │elaborarea planurilor de integritate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.5│Bune practici identificate │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte şi informări publice │
│ │Nr. de activităţi comune de formare │a reprezentanţilor din sectorul public şi│Minute întâlniri │
│ │profesională │mediul de afaceri │ │
│ │Gradul de preluare a bunelor practici │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.6│Nr. de întruniri/acţiuni de cooperare │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte şi informări publice │
│ │Nr. de reuniuni cu reprezentanţi ai │a reprezentanţilor mediului de afaceri │Politici publice sau acte normative adoptate │
│ │sistemului judiciar │Consultarea cu întârziere a mediului de │Minute întâlniri │
│ │Nr. de proiecte de politici publice sau │afaceri │ │
│ │de acte normative supuse dezbaterii şi │ │ │
│ │consultării │ │ │
│ │Nr. şi tipul de sesizări formulate │ │ │
│ │Nr. şi tipul de soluţii identificate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.7│Nr. şi tip de măsuri anti-mită │Nivel scăzut de participare şi implicare │Politici şi programe anticorupţie dezvoltate │
│ │Grad de preluare a măsurilor anti-mită │a reprezentanţilor mediului de afaceri │Standarde dezvoltate şi preluate de mediul │
│ │la nivelul mediului de afaceri │ │de afaceri │
│ │Nr. şi tip de campanii de promovare a │ │ │
│ │integrităţii în afaceri │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.8│Nr. reuniuni cu reprezentanţii │Lipsa interesului autorităţilor de │Rapoarte anuale SNA │
│ │autorităţilor de reglementare │reglementare de a implementa planuri de │ │
│ │Nr. autorităţi de reglementare care │integritate │ │
│ │implementează planuri de integritate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.9│Bază de date disponibilă în format │Lipsa informaţiilor cu privire la │Site-urile instituţiilor publice │
│ │deschis care să cuprindă lista │întreprinderile la care statul este │data.gov.ro │
│ │întreprinderilor la care statul este │acţionar │ │
│ │acţionar (prin structuri centrale şi │ │ │
│ │locale) cu următorii indicatori: │ │ │
│ │- date financiare; │ │ │
│ │- indicatori de performanţă; │ │ │
│ │- scrisoarea de aşteptări; │ │ │
│ │- contractul de mandat; │ │ │
│ │- subvenţii primite. │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 3.8 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor │
│ şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.1│Nr. de proceduri administrative │Nealocarea resurselor umane şi bugetare │Rapoarte şi informări publice │
│ │vulnerabile la corupţie identificate │ │ │
│ │Tipul de proceduri administrative │ │ │
│ │vulnerabile la corupţie identificate │ │ │
│ │Nr. şi tipul de măsuri preventive │ │ │
│ │adoptate │ │ │
│ │Nr. de platforme e-administrare │ │ │
│ │dezvoltate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.2│Nr. de proceduri simplificate │Întârzieri în adoptarea de acte │Acte normative adoptate │
│ │Durata procedurii │normative, norme metodologice şi │Norme metodologice şi proceduri adoptate │
│ │Costurile reduse │proceduri │ │
│ │Nr. de certificate şi autorizaţii emise │ │ │
│ │trimestrial │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.3│Formulă pentru realizarea indexului │Absenţa informaţiilor necesare cu privire│Site-ul instituţiei │
│ │integrităţii pentru administraţia │la incidentele de integritate │ │
│ │publică locală dezvoltată │Absenţa evaluării calităţii serviciului │ │
│ │Indexul integrităţii în administraţia │de către public │ │
│ │publică locală publicat │Opacitatea instituţională │ │
│ │Autorizaţii de construire publicate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.4│Studiu privind gradul de adecvare a │Lipsa resurselor bugetare │Site-ul instituţiei │
│ │structurilor organizatorice de la │Nivel scăzut de implicare a autorităţilor│Studiul publicat şi diseminat │
│ │nivelul UAT-urilor elaborat │publice locale │ │
│ │Nr. şi tipuri de instituţii cuprinse în │ │ │
│ │studiu │ │ │
│ │Nr. şi tipuri de recomandări │ │ │
│ │Nr. de angajaţi │ │ │
│ │Buget UAT │ │ │
│ │Populaţia deservită │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.5│Nr. de instituţii în care s-a │Nivel scăzut de implicare a autorităţilor│Site-ul instituţiei │
│ │implementat metodologia de identificare │publice locale │Rapoarte anuale │
│ │a riscurilor şi vulnerabilităţilor la │Caracter formal al demersului │ │
│ │corupţie │ │ │
│ │Nr. de planuri de remediere a riscurilor│ │ │
│ │şi vulnerabilităţilor la corupţie │ │ │
│ │adoptate │ │ │
│ │Nr. de recomandări implementate/ │ │ │
│ │instituţie │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.6│Nr. de protocoale de colaborare │Nealocarea resurselor umane şi bugetare │Site-ul instituţiei │
│ │încheiate │ │Rapoarte anuale │
│ │Nr. de campanii de conştientizare │ │Presa locală │
│ │derulate │ │ │
│ │Nr. de dezbateri publice organizate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.7│Nr. de proiecte/activităţi derulate │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte publice │
│ │Nr. de întâlniri │a reprezentanţilor administraţiei │Conferinţe de presă │
│ │Nr. şi gradul de implicare al │publice locale │ │
│ │reprezentanţilor societăţii civile în │ │ │
│ │proiectele/activităţile organizate în │ │ │
│ │parteneriat cu autorităţile publice │ │ │
│ │locale │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.8│Nr. de reţele dezvoltate │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte publice │
│ │Nr. de întâlniri │a reprezentanţilor administraţiei │Conferinţe de presă │
│ │Nr. de participanţi │publice locale │ │
│ │Nr. de politici publice anticorupţie │ │ │
│ │elaborate/evaluate │ │ │
│ │Nr. de recomandări/stadiul implementării│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.9│Nr. de coduri de conduită elaborate/ │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte publice │
│ │implementate │a reprezentanţilor administraţiei │Monitorul Oficial │
│ │Nr. acte normative elaborate/modificate │publice locale │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de │
│ către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul │
│ autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1.1│Program de formare dezvoltat │Nivel scăzut de pregătire │Rapoarte publice │
│ │Nr. şi teme incluse în programul de │Lipsa resurselor bugetare │Chestionare de evaluare ale cursurilor │
│ │formare │Refuz de participare din partea │Rapoarte de participare │
│ │Fişe de post completate pentru a │angajaţilor │Evaluări post participare │
│ │include obligativitatea urmării │ │ │
│ │cursului online │ │ │
│ │Obiective de învăţare adaptate │ │ │
│ │specificului grupurilor-ţintă: palierul │ │ │
│ │administrativ, palierul politic şi │ │ │
│ │funcţiile asociate acestuia, inclusiv │ │ │
│ │personalul încadrat pe baza încrederii │ │ │
│ │la cabinetul demnitarului │ │ │
│ │Modul dedicat funcţionarilor publici │ │ │
│ │dezvoltat │ │ │
│ │Modul dedicat personalului încadrat │ │ │
│ │în baza unui contract individual de │ │ │
│ │muncă dezvoltat │ │ │
│ │Modul dedicat persoanelor numite sau │ │ │
│ │alese în funcţii de demnitate publică, │ │ │
│ │respectiv personalului încadrat pe │ │ │
│ │baza încrederii la cabinetul │ │ │
│ │demnitarilor, dezvoltat │ │ │
│ │Nr. de persoane cu funcţii de │ │ │
│ │conducere care au urmat cursurile online│ │ │
│ │Nr. de persoane cu funcţii de conducere │ │ │
│ │care au obţinut punctaj minim │ │ │
│ │Nr. de persoane cu funcţii de execuţie │ │ │
│ │care au urmat cursurile online │ │ │
│ │Nr. de persoane cu funcţii de execuţie │ │ │
│ │care au obţinut punctaj minim │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1.2│Nr. de programe sectoriale derulate la │Resurse financiare insuficiente │Rapoarte publice │
│ │nivel central │Nivel scăzut de participare şi implicare │Rapoarte de participare │
│ │Nr. de participanţi la nivel central │Nivel scăzut de pregătire │ │
│ │Nr. de programe sectoriale derulate la │ │ │
│ │nivel local │ │ │
│ │Nr. de participanţi la nivel local │ │ │
│ │Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu │ │ │
│ │caracter informativ diseminat │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 4.2 - Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 4.2.1│Concept campanie naţională dezvoltat │Resurse financiare insuficiente │Materiale de informare │
│ │Evoluţia în cadrul indexului │Nivel scăzut de participare şi implicare │Sondaje de opinie │
│ │integrităţii instituţionale │ │Evaluări postparticipare │
│ │Nr. şi tip activităţi │ │Rapoarte anuale │
│ │Nr. de parteneriate │ │ │
│ │Tipuri de mesaje │ │ │
│ │Evoluţia percepţiei privind corupţia │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 4.2.2│Nr. de campanii sectoriale derulate │Resurse financiare insuficiente │Materiale de informare │
│ │Nr. şi tip activităţi │Nivel scăzut de participare şi implicare │Sondaje de opinie │
│ │Nr. de parteneriate │a instituţiilor publice │Evaluări postparticipare │
│ │Tipuri de mesaje │ │Rapoarte anuale │
│ │Evoluţia percepţiei privind corupţia │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 5.1 - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către │
│ instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local (BM 3 şi 4 din MCV) │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.1│Complexitatea şi relevanţa, din punct de│Resurse umane şi financiare insuficiente │Raport anual │
│ │vedere al competenţei stabilite de lege │Depunerea de amendamente legislative │Conferinţă anuală │
│ │a DNA, a cauzelor soluţionate │care să lipsească de eficienţă cadrul │Comunicate de presă, articole de presă │
│ │Date statistice privind calitatea │legislativ şi instituţional anticorupţie │Evaluări independente │
│ │actelor de urmărire penală, date │ │ │
│ │statistice privind durata rezonabilă a │ │ │
│ │urmăririi penale │ │ │
│ │Evoluţia nr. dosare per procuror şi per │ │ │
│ │secţie/serviciu teritorial │ │ │
│ │Date statistice privind măsurile │ │ │
│ │asiguratorii luate în vederea │ │ │
│ │recuperării prejudiciului şi │ │ │
│ │confiscării produsului infracţional │ │ │
│ │Nr. de indicatori statistici privind │ │ │
│ │hotărârile pronunţate de instanţe în │ │ │
│ │dosarele DNA în anul precedent │ │ │
│ │Nr. de confirmări acte în instanţă │ │ │
│ │Nr. de infirmări acte în instanţă │ │ │
│ │Mecanism de dialog cu organizaţiile │ │ │
│ │non-guvernamentale şi media dezvoltat, │ │ │
│ │ca premisă pentru iniţierea de noi │ │ │
│ │investigaţii │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.2│Sediu identificat │Nealocarea resurselor financiare │Site-ul DNA │
│ │Resurse financiare alocate │ │Raport anual │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.3│OMJ aprobat │Nealocarea resurselor financiare │OMJ │
│ │Unitatea logistică de sprijin tehnic │ │Site-ul DNA │
│ │creată │ │Raport anual │
│ │Nr. posturi alocate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.4│Buget alocat │Nealocarea resurselor financiare │Raport anual │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.5│90 de posturi de poliţie judiciară │Nealocarea resurselor umane │OMJ │
│ │alocate │Nealocarea resurselor financiare │Raport anual │
│ │90 de posturi de poliţie judiciară │ │ │
│ │bugetate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.6│Nr. şi tipuri de analize efectuate │Nealocarea resurselor umane │OMJ │
│ │ │Nealocarea resurselor financiare │Raport anual │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.7│Spaţii necesare desfăşurării activităţii│Resurse alocate insuficiente │Hotărârile definitive pronunţate în cauzele │
│ │ÎCCJ │ │DNA │
│ │Studiile semestriale privind │ │Acorduri de recunoaştere a vinovăţiei │
│ │individualizarea cauzelor de corupţie │ │ │
│ │Recomandări privind individualizarea │ │ │
│ │pedepselor pentru infracţiunile de │ │ │
│ │corupţie │ │ │
│ │Durata cauzelor DNA aflate pe rolul │ │ │
│ │instanţelor de judecată │ │ │
│ │Nr. proceselor penale încetate ca urmare│ │ │
│ │a intervenţiei prescripţiei extinctive a│ │ │
│ │răspunderii penale │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.8│Strategii locale actualizate │Resurse alocate insuficiente │Raport anual │
│ │Nr. de rechizitorii │ │ │
│ │Nr. de sesizări din oficiu │ │ │
│ │Calitatea persoanelor cercetate │ │ │
│ │Soluţiile dispuse de instanţă │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.9│Nr. de hotărâri definitive de condamnare│Netransmiterea de către instanţe a │Site-ul DNA │
│ │pronunţate de instanţe în cauzele │hotărârilor în e-format │Raport anual │
│ │promovate de DNA │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire a cazurilor de incompatibilităţi, │
│ conflicte de interese şi averi nejustificate (BM2 din MCV) │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.1│Act normativ adoptat şi publicat în │Întârzierea aprobării legislaţiei │Monitorul Oficial │
│ │Monitorul Oficial │Depunerea de amendamente legislative care│Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Resurse bugetare şi financiare necesare │să lipsească de eficienţă actul normativ │ │
│ │aprobate │ │ │
│ │Date statistice publicate pe pagina de │ │ │
│ │internet a Agenţiei │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.2│Nr. de rapoarte de evaluare emise │Jurisprudenţă neunitară │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Nr. de sancţiuni administrative aplicate│Tergiversarea aplicării sancţiunilor │Rapoartele ANI de activitate │
│ │Nr. de rapoarte de evaluare definitive │disciplinare │Portalul instanţelor de judecată │
│ │transmise instituţiilor pentru luarea │ │ │
│ │măsurilor disciplinare │ │ │
│ │Rata de confirmare a rapoartelor ANI - │ │ │
│ │90% │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.3│Cod de conduită adoptat │Lipsa disponibilităţii instituţiilor │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Act normativ adoptat │implicate │Rapoartele ANI de activitate │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.4│Analiză a regulilor privind │Lipsa disponibilităţii instituţiilor │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │incompatibilităţile realizată │implicate │Rapoartele ANI de activitate │
│ │Act normativ adoptat │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.5│Act normativ adoptat │Lipsa disponibilităţii instituţiilor │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │ │implicate │Rapoartele ANI de activitate │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.6│Minimum 20.000 de declaraţii de avere şi│Lipsa unei prevederi legislative exprese │Portalul public al declaraţiilor de avere şi │
│ │de interese depuse în format electronic │în ceea ce priveşte completarea │de interese │
│ │Nr. de măsuri dispuse de ANI pentru │electronică a declaraţiilor │Rapoartele ANI de activitate │
│ │îmbunătăţirea procesului de completare │ │ │
│ │şi de depunere a declaraţiilor de avere │ │ │
│ │şi de interese │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.7│Secţiune de informare creată pe pagina │Întârzieri cauzate de transmiterea │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │de internet a Agenţiei │documentelor de către birourile │Rapoartele ANI de activitate │
│ │Nr. de informări transmise entităţilor │electorale │ │
│ │responsabile cu organizarea proceselor │ │ │
│ │electorale │ │ │
│ │Nr. de declaraţii de avere şi de │ │ │
│ │interese depuse de candidaţi, postate │ │ │
│ │pe portalul public al ANI │ │ │
│ │Actualizarea listei de persoane aflate │ │ │
│ │sub interdicţia de a candida la o │ │ │
│ │funcţie electivă │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.8│Nr. de programe de educaţie şi │Resurse bugetare şi umane insuficiente │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │conştientizare organizate │ │Rapoartele ANI de activitate │
│ │Nr. de ghiduri şi materiale informative │ │ │
│ │publicate │ │ │
│ │Grad ridicat de depunere a declaraţiilor│ │ │
│ │de avere şi de interese - scăderea │ │ │
│ │numărului de sancţiuni contravenţionale │ │ │
│ │aplicate pentru nerespectarea │ │ │
│ │prevederilor legale în materie │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.9│Nr. de măsuri dispuse pentru │n.a. │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │eficientizarea sistemului de consiliere │ │Rapoartele ANI de activitate │
│ │în materia legislaţiei de integritate │ │ │
│ │Reducerea timpilor de răspuns │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5.2.10│Nr. de protocoale de cooperare încheiate│Lipsa resurselor bugetare │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Nr. de activităţi şi proiecte comune │ │Rapoartele ANI de activitate │
│ │dezvoltate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5.2.11│Nr. de protocoale de colaborare iniţiate│Lipsa disponibilităţii resurselor │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Nr. de proiecte comune organizate │bugetare sau umane │Rapoartele ANI de activitate │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│5.2.12│Nr. de evenimente comune organizate │Lipsa resurselor bugetare │Pagina de internet a Agenţiei │
│ │Minimum un protocol de colaborare │Lipsa disponibilităţii experţilor │Rapoartele ANI de activitate │
│ │iniţiat cu o instituţie de învăţământ │ │ │
│ │superior │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.1│Act normativ aprobat │Întârzierea aprobării legislaţiei │Monitorul Oficial │
│ │Nr. de angajaţi raportat la volumul de │Resurse umane şi financiare insuficiente │Rapoarte anuale de activitate │
│ │activitate │ │ │
│ │Resurse materiale alocate │ │ │
│ │Nr. de recomandări formulate/ │ │ │
│ │implementate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.2│Nr. de controale iniţiate ca urmare a │Resurse umane şi financiare insuficiente │Rapoarte anuale de activitate │
│ │sesizărilor societăţii civile │ │ │
│ │Nr. de controale realizate în 2017 în │ │ │
│ │zonele expuse la corupţie, raportat la │ │ │
│ │numărul total │ │ │
│ │Nr. de controale realizate în 2020 în │ │ │
│ │zonele expuse la corupţie, raportat la │ │ │
│ │numărul total │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.3│Nr. de sesizări transmise organelor │Resurse umane insuficient pregătite din │Rapoarte anuale de activitate │
│ │judiciare │punct de vedere profesional │Protocoale de cooperare │
│ │Nr. de sesizări confirmate prin │ │Statistică judiciară │
│ │trimiteri în judecată şi condamnări │ │ │
│ │definitive │ │ │
│ │Nr. de activităţi de formare │ │ │
│ │profesională comune │ │ │
│ │Cuantumul prejudiciilor reparate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.4│Nr. de sesizări primite │Caracter formal al activităţii comisiilor│Comisie de disciplină operaţională │
│ │Nr. de sesizări în curs de soluţionare │de disciplină │Decizii ale comisiei │
│ │Nr. de sesizări soluţionate │Orientarea practicii comisiilor spre │ │
│ │Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse │cele mai uşoare sancţiuni │ │
│ │Nr. de decizii ale comisiei anulate sau │ │ │
│ │modificate în instanţă │ │ │
│ │Nr. de persoane care au săvârşit în mod │ │ │
│ │repetat abateri de la normele respective│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.5│Număr de instituţii publice care │Depăşirea termenelor prevăzute în cap. I │Rapoarte MFP │
│ │utilizează sistemului naţional de │din OUG nr. 88/2013 │ │
│ │raportare │Refuzul instituţiilor publice de a │ │
│ │Numărul şi categoria sancţiunilor │raporta │ │
│ │aplicate pentru nerespectarea │ │ │
│ │prevederilor legale privind sistemul │ │ │
│ │naţional de raportare │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.6│Studiu privind sistemul sancţiunilor │Lipsa informaţiilor privind sancţiunile │Raport publicat │
│ │administrative aplicate publicat │administrative aplicate │Site MJ │
│ │Rata de implementare a recomandărilor │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.7│Nr. autorităţi de control care publică │Refuzul de a publica informaţiile │Site-uri autorităţi de control │
│ │lista amenzilor acordate sau a altor │ │Rapoarte de activitate instituţii publice │
│ │măsuri administrative dispuse, inclusiv │ │Raport anual SNA │
│ │sumele plătite │ │ │
│ │Nr. liste publicate │ │ │
│ │Tipul de încălcări ale prevederilor │ │ │
│ │legale │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici │
│ din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.1│Act normativ elaborat şi adoptat │Întârzieri în elaborarea şi aprobarea │Monitorul Oficial │
│ │ │proiectului de act normativ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.2│Act normativ elaborat şi adoptat │Întârzieri în elaborarea şi aprobarea │Monitorul Oficial │
│ │ │proiectului de act normativ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.3│Act normativ elaborat pentru realizarea │Întârzieri în elaborarea şi aprobarea │Monitorul Oficial │
│ │schimbului de informaţii privind │proiectului de act normativ │Cereri de cooperare judiciară internaţională │
│ │beneficiarul real la nivel internaţional│Cooperare inter-agenţii deficitară │ │
│ │între reţelele de practicieni relevante │ │ │
│ │Act normativ adoptat │ │ │
│ │Soluţie IT dezvoltată │ │ │
│ │Nr. schimburi de informaţii la nivel │ │ │
│ │internaţional │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.4│Sediu alocat │Resurse umane şi financiare insuficiente │Rapoarte anuale de activitate │
│ │Nr. de posturi ocupate │ │ │
│ │Resurse materiale alocate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.5│Categorii de bunuri confiscate în cadrul│Nealocarea resurselor umane şi financiare│Rapoarte anuale de activitate │
│ │procedurilor judiciare penale │pentru operaţionalizarea ANABI │ │
│ │Gradul de valorificare a bunurilor care │ │ │
│ │fac obiectul confiscării speciale sau al│ │ │
│ │confiscării extinse │ │ │
│ │Categorii de bunuri imobile transmise cu│ │ │
│ │titlu gratuit în domeniul privat al │ │ │
│ │unităţilor administrativ-teritoriale │ │ │
│ │Categorii de bunuri imobile date în │ │ │
│ │folosinţă gratuită asociaţiilor şi │ │ │
│ │fundaţiilor şi academiilor de ramură │ │ │
│ │Sume rezultate din valorificarea │ │ │
│ │bunurilor mobile şi imobile şi alocate │ │ │
│ │conform art. 37 din Legea nr. 318/2015 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.6│Nr. de cereri de informaţii primite │Date incomplete cuprinse în evidenţele │Raport anual MJ │
│ │Nr. de cereri de informaţii transmise │cadastrale │Cereri de cooperare judiciară internaţională │
│ │Nr. de cereri soluţionate în termenul │ │Acte normative adoptate pentru consolidarea │
│ │stabilit de statul solicitant │ │cooperării inter-instituţionale │
│ │Conectarea la reţeaua SIENA a EUROPOL │ │Hotărâri judecătoreşti definitive │
│ │Nr. activităţi de cooperare (proiecte │ │ │
│ │de asistenţă, formare profesională, │ │ │
│ │studii etc.) │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.7│Sistem informatic naţional integrat de │Neasumarea ca obiectiv strategic de către│Statistica oficială MP │
│ │evidenţă a creanţelor provenite din │instituţiile implicate │Hotărâri definitive │
│ │infracţiuni operaţional (art. 38 din │Proceduri │Statistica oficială ANAF │
│ │Legea nr. 318/2015) │Întârzieri în interconectarea resurselor │Raport anual MJ privind recuperarea │
│ │Măsurile asigurătorii dispuse în cadrul │de date statistice deţinute de │creanţelor rezultate din infracţiuni │
│ │procesului penal, administrarea, │instituţiile implicate │Protocol colaborare inter-instituţională │
│ │valorificarea sau restituirea bunurilor │ │Soluţie informatică de tip platformă │
│ │care fac obiectul acestor măsuri │ │dezvoltată şi accesibilă celor patru │
│ │Măsura de siguranţă a confiscării şi │ │instituţii │
│ │valorificarea bunurilor confiscate, │ │Raport anual publicat de ANABI │
│ │atât în cazul confiscării speciale, │ │ │
│ │cât şi al confiscării extinse │ │ │
│ │Confiscarea cauţiunii, prevăzută de │ │ │
│ │art. 217 alin. (5) din │ │ │
│ │Legea nr. 135/2010, cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │Executarea ordinelor de │ │ │
│ │indisponibilizare a bunurilor emise de │ │ │
│ │către un alt stat │ │ │
│ │Executarea ordinelor de confiscare │ │ │
│ │emise de către un alt stat │ │ │
│ │Dispunerea de bunurile confiscate în │ │ │
│ │sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, │ │ │
│ │republicată, cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare, sau al │ │ │
│ │acordurilor care prevăd partajarea │ │ │
│ │bunurilor confiscate │ │ │
│ │Despăgubirile acordate statului, │ │ │
│ │autorităţilor sau instituţiilor publice │ │ │
│ │pentru repararea prejudiciului produs │ │ │
│ │prin săvârşirea infracţiunii şi │ │ │
│ │executarea dispoziţiilor din hotărâre │ │ │
│ │privitoare la acestea │ │ │
│ │Amenda aplicată ca pedeapsă principală │ │ │
│ │şi executarea acesteia în modalităţile │ │ │
│ │prevăzute de lege │ │ │
│ │Încărcarea automată a datelor statistice│ │ │
│ │de cei care dispun măsurile │ │ │
│ │asigurătorii, confiscări, valorificări │ │ │
│ │Funcţii complexe de căutare şi analiză │ │ │
│ │comparativă a datelor statistice │ │ │
│ │Hotărâri judecătoreşti publicate on-line│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.8│Nr. şi tipul de bune practici │Nivel scăzut de participare şi implicarea│Rapoarte şi studii publicate │
│ │identificate şi diseminate │a reprezentanţilor instituţiilor cu │Concluzii ale sesiunilor de formale │
│ │Nr. de procurori judecători şi poliţişti│atribuţii în materie │profesională │
│ │care au acces la bune practici │ │ │
│ │Nr. şi tipul de instrumente şi │ │ │
│ │metodologii de lucru identificate şi │ │ │
│ │diseminate │ │ │
│ │Elaborarea şi distribuirea semestrială │ │ │
│ │în rândul practicienilor a unei │ │ │
│ │publicaţii de tip newsletter care să │ │ │
│ │cuprindă cazuri practice, jurisprudenţă │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi │
│ autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, │
│ aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ Indicatori de performanţă │ Riscuri │ Surse de verificare │
├──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│ Obiectiv specific - Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc şi standarde │
│ de control managerial intern │
├──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.1│Menţiuni exprese privind aderarea la: │Nivel scăzut de implicare a instituţiilor│Document adoptat şi transmis secretariatului │
│ │- valorile fundamentale │publice │tehnic al SNA împreună cu │
│ │- principiile │ │- planul sectorial │
│ │- obiectivele │ │- datele de contact ale coordonatorului │
│ │-mecanismul de monitorizare │ │planului sectorial │
│ │Persoane desemnate pentru implementarea │ │ │
│ │strategiei şi planului sectorial │ │ │
│ │Lista structurilor subordonate/ │ │ │
│ │coordonate/aflate sub autoritate şi a │ │ │
│ │companiilor cu capital de stat │ │ │
│ │transmisă │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.2│Nr. de angajaţi informaţi cu privire la │Caracter exclusiv formal al informării │Proces-verbal/minută │
│ │elaborarea planului de integritate │Neparticiparea majorităţii angajaţilor │ │
│ │Modul în care are loc informarea │ │ │
│ │(şedinţă, prin corespondenţă) │ │ │
│ │Nr. de contribuţii primite/incorporate │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.3│Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi │Caracter formal al demersului în absenţa │Raport de evaluare a riscurilor şi │
│ │inventariate │unei metodologii de evaluare a riscurilor│vulnerabilităţilor elaborat │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.4│Nr. de măsuri de remediere │Caracter formal al demersului în absenţa │Raport privind măsurile de remediere a │
│ │Standarde de integritate reflectate în │unei metodologii de evaluare a riscurilor│vulnerabilităţilor elaborat │
│ │planurile de integritate │Neevaluarea aprofundată a standardelor de│ │
│ │ │control intern managerial │ │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.5│Plan sectorial aprobat │Caracter formal al demersului │Decizia de aprobare a planului sectorial │
│ │Nr. de copii distribuite │ │Decizia de nominalizare a coordonatorului │
│ │ │ │strategiei sectoriale │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.6│Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi │Caracter formal al demersului în absenţa │Raport de evaluare a riscurilor şi │
│ │identificate │unei metodologii de evaluare a riscurilor│vulnerabilităţilor elaborat │
│ │ │ │Plan sectorial modificat │
├──────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 6.7│Nr. de comunicări către Secretariatul │Transmiterea de date incomplete sau cu │Raport naţional anual │
│ │tehnic al SNA │întârziere │Liste de participanţi │
│ │Colectarea integrală a indicatorilor din│Nepreluarea în fişa de post a │Minute │
│ │inventarul măsurilor de transparenţă │atribuţiilor de coordonare şi │Rapoarte naţionale semestriale şi anuale │
│ │instituţională şi de prevenire a │monitorizare a planului sectorial │publicate │
│ │corupţiei │Lipsa desemnării persoanelor │ │
│ │Nr. de persoane/instituţie participante │responsabile pentru implementarea │ │
│ │la lucrările platformelor de cooperare │strategiei şi a planului sectorial │ │
│ │Nr. de experţi/instituţie participanţi │ │ │
│ │la misiunile tematice de evaluare │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 3
              Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională
               şi de prevenire a corupţiei, precum şi indicatorii
                                  de evaluare

*Font 8*
┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Număr│Măsură preventivă│ Sediul materiei │ Indicatori de evaluare*1) │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 1.│ Cod etic/ │Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a│1. Număr de sesizări privind │
│ │ deontologic/ │funcţionarilor publici, republicată │încălcări ale normelor │
│ │ de conduită │Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită│2. Număr de sesizări în curs de │
│ │ │a personalului contractual din autorităţile │soluţionare │
│ │ │şi instituţiile publice │3. Număr de sesizări soluţionate │
│ │ │Legea nr. 303/2004 privind statutul │4. Durata procedurilor │
│ │ │judecătorilor şi procurorilor, republicată, │5. Număr de decizii prin care s-a │
│ │ │cu modificările şi completările ulterioare │confirmat încălcarea normei │
│ │ │Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru │6. Număr de măsuri dispuse │
│ │ │aprobarea Codului de etică şi deontologie al│diferenţiate pe tipuri │
│ │ │poliţistului │7. Număr de decizii ale comisiei │
│ │ │Hotărârea Consiliului Superior al │anulate sau modificate în instanţă│
│ │ │Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea │8. Gradul de cunoaştere de către │
│ │ │Codului deontologic al judecătorilor şi │angajaţi a normelor (chestionare │
│ │ │procurorilor │de evaluare) │
│ │ │Ordinul Secretariatului General al │9. Număr de activităţi de formare │
│ │ │Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea │privind normele de conduită │
│ │ │Codului controlului intern/managerial al │10. Număr de persoane care au fost│
│ │ │entităţilor publice, cu modificările şi │instruite prin intermediul │
│ │ │completările ulterioare │acţiunilor de formare profesională│
│ │ │Ordine interne/Memorandumuri │11. Număr de măsuri administrative│
│ │ │ │adoptate pentru înlăturarea │
│ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care │
│ │ │ │au favorizat încălcarea normelor │
│ │ │ │12. Număr de persoane per │
│ │ │ │instituţie care au săvârşit │
│ │ │ │abateri disciplinare │
│ │ │ │13. Număr de persoane care au │
│ │ │ │săvârşit în mod repetat abateri │
│ │ │ │de la normele respective │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 2.│Declararea │Legea nr. 176/2010 privind integritatea în │1. Număr de persoane care au │
│ │averilor │exercitarea funcţiilor şi demnităţilor │obligaţia depunerii declaraţiei de│
│ │ │publice, pentru modificarea şi completarea │avere │
│ │ │Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, │2. Număr de persoane care nu au │
│ │ │organizarea şi funcţionarea Agenţiei │depus în termen declaraţii de │
│ │ │Naţionale de Integritate, precum şi pentru │avere │
│ │ │modificarea şi completarea altor acte │3. Număr de persoane care nu au │
│ │ │normative │depus declaraţii de avere │
│ │ │Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri │4. Număr de sesizări ale ANI │
│ │ │pentru asigurarea transparenţei în │5. Număr de decizii ANI ca urmare │
│ │ │exercitarea demnităţilor publice, a │a sesizărilor transmise de │
│ │ │funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, │instituţie │
│ │ │prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu │6. Număr de decizii ale ANI puse │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │în aplicare │
│ │ │ │7. Număr de hotărâri ale │
│ │ │ │instanţelor de judecată ca urmare │
│ │ │ │a sesizărilor ANI │
│ │ │ │8. Număr de măsuri administrative │
│ │ │ │adoptate pentru înlăturarea │
│ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care │
│ │ │ │au favorizat încălcarea normelor │
│ │ │ │privind declararea averilor │
│ │ │ │9. Număr de consultaţii oferite de│
│ │ │ │persoanele responsabile pentru │
│ │ │ │implementarea prevederilor legale │
│ │ │ │privind declaraţiile de avere şi │
│ │ │ │declaraţiile de interese │
│ │ │ │10. Gradul de cunoaştere de către │
│ │ │ │angajaţi a normelor privind │
│ │ │ │declararea averilor (chestionar de│
│ │ │ │evaluare) │
│ │ │ │11. Număr de activităţi de formare│
│ │ │ │privind declaraţiile de avere │
│ │ │ │12. Număr de persoane care au fost│
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 3.│Declararea │Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri │1. Număr de cadouri primite şi │
│ │cadourilor │referitoare la bunurile primite cu titlu │înregistrate în registru │
│ │ │gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol│2. Publicarea anuală a │
│ │ │în exercitarea mandatului sau a funcţiei │inventarului pe site-ul │
│ │ │ │instituţiei │
│ │ │ │3. Număr de situaţii în care s-a │
│ │ │ │achiziţionat cadoul │
│ │ │ │4. Valoarea cadourilor │
│ │ │ │achiziţionate │
│ │ │ │5. Valoarea cadourilor primite │
│ │ │ │(per cadou şi în total) │
│ │ │ │6. Valoarea bunurilor valorificate│
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 4.│Conflicte de │Legea nr. 176/2010 privind integritatea în │1. Număr de declaraţii de abţinere│
│ │interese │exercitarea funcţiilor şi demnităţilor │2. Număr de situaţii în care │
│ │ │publice, pentru modificarea şi completarea │superiorul ierarhic a dispus │
│ │ │Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, │înlocuirea persoanei aflate în │
│ │ │organizarea şi funcţionarea Agenţiei │situaţia de potenţial conflict de │
│ │ │Naţionale de Integritate, precum şi pentru │interese │
│ │ │modificarea şi completarea altor acte │3. Număr de sesizări primite de │
│ │ │normative │instituţie de la terţe persoane cu│
│ │ │Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri │privire la existenţa unui conflict│
│ │ │pentru asigurarea transparenţei în │de interese │
│ │ │exercitarea demnităţilor publice, a │4. Număr de decizii ANI prin care │
│ │ │funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, │s-a constatat starea de conflict │
│ │ │prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu │de interese │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │5. Număr de sesizări ale │
│ │ │Codul penal │parchetului privind posibila │
│ │ │ │săvârşire a infracţiunii de │
│ │ │ │conflict de interese │
│ │ │ │6. Număr de rechizitorii/ │
│ │ │ │condamnări privind săvârşirea │
│ │ │ │infracţiunii de conflict de │
│ │ │ │interese │
│ │ │ │7. Gradul de cunoaştere de către │
│ │ │ │angajaţi a normelor privind │
│ │ │ │conflictul de interese (chestionar│
│ │ │ │de evaluare) │
│ │ │ │8. Număr de activităţi de formare │
│ │ │ │9. Număr de persoane care au fost │
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
│ │ │ │10. Nr. de proceduri de achiziţie │
│ │ │ │analizate │
│ │ │ │11. Nr. de avertismente de │
│ │ │ │integritate emise │
│ │ │ │12. Nr. de conflicte de interese │
│ │ │ │prevenite │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 5.│Consilier de │Legea nr. 188/1999 privind Statutul │1. Număr de şedinţe de consultare │
│ │etică │funcţionarilor publici, republicată, cu │2. Număr de angajaţi care au │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │beneficiat de consiliere │
│ │ │Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a│3. Număr de speţe, diferenţiate pe│
│ │ │funcţionarilor publici, republicată │tipologii de dileme etice │
│ │ │ │4. Gradul de cunoaştere de către │
│ │ │ │angajaţi a normelor privind │
│ │ │ │consilierul etic (chestionar de │
│ │ │ │evaluare) │
│ │ │ │5. Gradul de popularizare a │
│ │ │ │rolului consilierului de etică │
│ │ │ │6. Număr de activităţi de formare │
│ │ │ │7. Număr de persoane care au fost │
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
│ │ │ │Notă: Raportările vor cuprinde │
│ │ │ │inclusiv informaţiile şi datele │
│ │ │ │prevăzute în Ordinul preşedintelui│
│ │ │ │Agenţiei Naţionale a │
│ │ │ │Funcţionarilor Publici │
│ │ │ │nr. 4.108/2015 pentru aprobarea │
│ │ │ │procedurii privind completarea şi │
│ │ │ │transmiterea informaţiilor privind│
│ │ │ │respectarea normelor de conduită │
│ │ │ │de către funcţionarii publici şi │
│ │ │ │implementarea procedurilor │
│ │ │ │disciplinare în cadrul │
│ │ │ │autorităţilor şi instituţiilor │
│ │ │ │publice │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 6.│Incompatibilităţi│Legea nr. 176/2010 privind integritatea în │1. Număr de persoane aflate în │
│ │ │exercitarea funcţiilor şi demnităţilor │stare de incompatibilitate │
│ │ │publice, pentru modificarea şi completarea │2. Număr de sesizări ale ANI │
│ │ │Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, │formulate de către instituţie │
│ │ │organizarea şi funcţionarea Agenţiei │3. Număr de sesizări primite de │
│ │ │Naţionale de Integritate, precum şi pentru │instituţie de la terţe persoane cu│
│ │ │modificarea şi completarea altor acte │privire la existenţa unei │
│ │ │normative │incompatibilităţi │
│ │ │Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri │4. Număr de decizii ale ANI cu │
│ │ │pentru asigurarea transparenţei în │privire la constatarea unor │
│ │ │exercitarea demnităţilor publice, a │incompatibilităţi │
│ │ │funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, │5. Număr de decizii confirmate de │
│ │ │prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu │instanţă │
│ │ │modificările şi completările ulterioare │6. Număr de măsuri administrative │
│ │ │ │adoptate pentru înlăturarea │
│ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care │
│ │ │ │au favorizat încălcarea normelor │
│ │ │ │privind incompatibilităţile │
│ │ │ │7. Gradul de cunoaştere de către │
│ │ │ │angajaţi a normelor privind │
│ │ │ │conflictul de interese (chestionar│
│ │ │ │de evaluare) │
│ │ │ │8. Număr de activităţi de formare │
│ │ │ │9. Număr de persoane care au fost │
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 7.│Transparenţă în │Legea nr. 52/2003 privind transparenţa │1. Număr de proiecte de acte │
│ │procesul │decizională în administraţia publică, cu │normative adoptate │
│ │decizional │modificările şi completările ulterioare │2. Număr de anunţuri publice │
│ │ │ │privind proiectele de acte │
│ │ │ │normative │
│ │ │ │3. Număr de recomandări transmise │
│ │ │ │de societatea civilă în procesul │
│ │ │ │de transparenţă decizională │
│ │ │ │asigurat pentru iniţierea, │
│ │ │ │modificarea sau completarea unor │
│ │ │ │acte normative │
│ │ │ │4. Gradul de acceptare şi preluare│
│ │ │ │a recomandărilor formulate de │
│ │ │ │societatea civilă cu privire la │
│ │ │ │proiectele de acte normative │
│ │ │ │supuse consultării publice (ca │
│ │ │ │procent între numărul total de │
│ │ │ │recomandări transmise şi numărul │
│ │ │ │de propuneri efectiv preluate) │
│ │ │ │5. Număr de proiecte de acte │
│ │ │ │normative modificate în urma │
│ │ │ │procesului de consultare │
│ │ │ │6. Număr de propuneri, sugestii │
│ │ │ │sau opinii preluate în forma │
│ │ │ │finală a actului normativ │
│ │ │ │7. Număr de răspunsuri la │
│ │ │ │propunerile, sugestiile sau │
│ │ │ │opiniile nepreluate │
│ │ │ │8. Număr de şedinţe publice │
│ │ │ │organizate la iniţiativa │
│ │ │ │instituţiei │
│ │ │ │9. Număr de participanţi la │
│ │ │ │şedinţele publice │
│ │ │ │10. Număr de cetăţeni/organizaţii │
│ │ │ │neguvernamentale înscrişi/înscrise│
│ │ │ │în baza de date a instituţiei │
│ │ │ │pentru a fi informaţi/informate în│
│ │ │ │legătură cu proiectele de acte │
│ │ │ │normative │
│ │ │ │11. Număr de şedinţe publice │
│ │ │ │organizate la solicitarea │
│ │ │ │societăţii civile │
│ │ │ │12. Număr de minute publicate, │
│ │ │ │realizate la şedinţele publice │
│ │ │ │13. Număr de plângeri în justiţie │
│ │ │ │privind nerespectarea prevederilor│
│ │ │ │legale de către instituţie │
│ │ │ │14. Numărul şi tipul de sancţiuni │
│ │ │ │dispuse pentru încălcarea │
│ │ │ │obligaţiilor legale │
│ │ │ │15. Număr de activităţi de │
│ │ │ │pregătire profesională a │
│ │ │ │personalului din administraţia │
│ │ │ │publică │
│ │ │ │16. Număr de persoane care au fost│
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
│ │ │ │17. Număr de rapoarte anuale │
│ │ │ │privind transparenţa decizională │
│ │ │ │disponibile pe site-ul instituţiei│
│ │ │ │18. Număr de părţi interesate │
│ │ │ │înscrise în Registrul unic al │
│ │ │ │transparenţei intereselor la │
│ │ │ │nivelul Guvernului României │
│ │ │ │19. Numărul de domenii în care │
│ │ │ │s-au înscris părţi interesate în │
│ │ │ │Registrului unic al transparenţei │
│ │ │ │intereselor │
│ │ │ │20. Număr de utilizatori ai │
│ │ │ │platformei consultare.gov.ro │
│ │ │ │21. Număr de întâlniri raportate │
│ │ │ │în RUTI de către factorii de │
│ │ │ │decizie vizaţi de registru, din │
│ │ │ │administraţia publică │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 8.│Acces la │Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la │1. Număr de seturi de date │
│ │informaţii de │informaţiile de interes public, cu │publicate în format deschis pe │
│ │interes public │modificările ulterioare │platforma data.gov.ro │
│ │ │ │2. Număr de solicitări de │
│ │ │ │informaţii de interes public │
│ │ │ │primite │
│ │ │ │3. Număr de răspunsuri comunicate │
│ │ │ │în termenul legal │
│ │ │ │4. Număr de răspunsuri formulate │
│ │ │ │cu întârziere faţă de termenul │
│ │ │ │legal │
│ │ │ │5. Număr de solicitări de │
│ │ │ │informaţii de interes public la │
│ │ │ │care nu s-a răspuns │
│ │ │ │6. Număr de reclamaţii │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │7. Număr de reclamaţii │
│ │ │ │administrative soluţionate │
│ │ │ │favorabil │
│ │ │ │8. Număr de plângeri în instanţă │
│ │ │ │9. Număr de hotărâri judecătoreşti│
│ │ │ │definitive şi irevocabile │
│ │ │ │pronunţate în favoarea petentului,│
│ │ │ │ca urmare a plângerilor având ca │
│ │ │ │obiect comunicarea de informaţii │
│ │ │ │de interes public │
│ │ │ │10. Numărul şi tipul de sancţiuni │
│ │ │ │dispuse pentru încălcarea │
│ │ │ │obligaţiilor legale │
│ │ │ │11. Număr de activităţi de │
│ │ │ │pregătire profesională a │
│ │ │ │personalului din administraţia │
│ │ │ │publică │
│ │ │ │12. Număr de persoane care au fost│
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
│ │ │ │13. Numărul şi tipul de măsuri │
│ │ │ │interne luate pentru îmbunătăţirea│
│ │ │ │procesului de comunicare a │
│ │ │ │informaţiilor de interes public │
│ │ │ │14. Număr de UAT-uri care au │
│ │ │ │implementat Memorandumul privind │
│ │ │ │creşterea transparenţei şi │
│ │ │ │standardizarea afişării │
│ │ │ │informaţiilor de interes public │
│ │ │ │15. Număr de instituţii publice │
│ │ │ │cuprinse în platforma │
│ │ │ │transparenţă.gov.ro │
│ │ │ │16. Existenţa raportului de │
│ │ │ │implementare a Legii nr. 544/2001
│ │ │ │pentru ultimul an │
│ │ │ │17. Număr de rapoarte anuale de │
│ │ │ │activitate disponibile pe site-ul │
│ │ │ │instituţiei │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 9.│Protecţia │Legea nr. 571/2004 privind protecţia │1. Număr de sesizări │
│ │avertizorului de │personalului din autorităţile publice, │2. Numărul şi tipul normelor │
│ │integritate │instituţiile publice şi din alte unităţi │încălcate (structurate sub forma │
│ │ │care semnalează încălcări ale legii │unui compendiu) │
│ │ │ │3. Număr de regulamente interne │
│ │ │ │armonizate cu prevederile │
│ │ │ │legislative │
│ │ │ │4. Număr de instituţii în care │
│ │ │ │există persoane special desemnate │
│ │ │ │pentru a primi sesizările │
│ │ │ │avertizorilor de integritate │
│ │ │ │5. Număr de instituţii în care │
│ │ │ │există implementat un mecanism cu │
│ │ │ │privire la protecţia avertizorilor│
│ │ │ │de integritate │
│ │ │ │6. Număr de măsuri administrative │
│ │ │ │adoptate pentru înlăturarea │
│ │ │ │cauzelor sau circumstanţelor care │
│ │ │ │au favorizat încălcarea normelor, │
│ │ │ │diferenţiat pe tipologii │
│ │ │ │7. Număr de situaţii de represalii│
│ │ │ │la locul de muncă │
│ │ │ │8. Număr de plângeri depuse în │
│ │ │ │instanţă │
│ │ │ │9. Număr de situaţii în care au │
│ │ │ │fost acordate compensaţii │
│ │ │ │avertizorilor de integritate │
│ │ │ │10. Număr de activităţi de │
│ │ │ │pregătire profesională a │
│ │ │ │personalului din administraţia │
│ │ │ │publică │
│ │ │ │11. Număr de persoane care au fost│
│ │ │ │instruite prin intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de formare profesională│
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 10.│Distribuirea │Hotărârea Consiliului Superior al │1. Număr de persoane desemnate cu │
│ │aleatorie a │Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea │repartizarea aleatorie a cauzelor/│
│ │dosarelor/ │Regulamentului de ordine interioară al │sarcinilor de serviciu │
│ │sarcinilor de │instanţelor judecătoreşti, cu modificările │2. Număr de nereguli apărute în │
│ │serviciu │şi completările ulterioare │sistemul de distribuire aleatorie,│
│ │ │Regulamente, ordine interne │diferenţiat pe tipologii │
│ │ │ │3. Număr de măsuri luate de │
│ │ │ │preşedintele instanţei/ │
│ │ │ │conducătorul instituţiei pentru │
│ │ │ │remedierea neregulilor constatate │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 11.│Interdicţii după │Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri │1. Număr de regulamente interne │
│ │încheierea │pentru asigurarea transparenţei în │care prevăd procedura │
│ │angajării în │exercitarea demnităţilor publice, a │monitorizării situaţiilor de │
│ │cadrul │funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, │pantouflage │
│ │instituţiilor │prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu │2. Număr de instituţii în care │
│ │publice │modificările şi completările ulterioare │există implementat un mecanism cu │
│ │(pantouflage) │[art. 94 alin. (3)] │privire la monitorizarea │
│ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │situaţiilor de pantouflage, │
│ │ │nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea │inclusiv prin desemnarea unor │
│ │ │şi sancţionarea neregulilor apărute în │persoane cu atribuţii speciale în │
│ │ │obţinerea şi utilizarea fondurilor europene │acest sens │
│ │ │şi/sau a fondurilor publice naţionale │3. Număr de persoane care au │
│ │ │aferente acestora [art. 13 alin. (1)] │desfăşurat activităţi de │
│ │ │ │monitorizare şi control cu privire│
│ │ │ │la societăţi comerciale şi care au│
│ │ │ │ieşit din corpul funcţionarilor │
│ │ │ │publici │
│ │ │ │4. Număr de persoane care îşi │
│ │ │ │desfăşoară activitatea/dau │
│ │ │ │consultanţă în cadrul regiilor │
│ │ │ │autonome, societăţilor comerciale │
│ │ │ │ori în alte unităţi cu scop │
│ │ │ │lucrativ din sectorul public, în │
│ │ │ │termenul de 3 ani după ieşirea │
│ │ │ │din corpul funcţionarilor publici │
│ │ │ │(dintre acele persoane care au │
│ │ │ │interdicţie conform legii) │
│ │ │ │5. Număr de măsuri adoptate pentru│
│ │ │ │remedierea situaţiilor de │
│ │ │ │pantouflage, diferenţiat pe tipuri│
│ │ │ │6. Număr de încălcări ale │
│ │ │ │prevederilor art. 13 alin. (1) │
│ │ │ │constatate │
│ │ │ │7. Număr de solicitări către │
│ │ │ │instanţa de judecată pentru │
│ │ │ │anularea contractului de finanţare│
│ │ │ │în caz de încălcare a art. 13 │
│ │ │ │alin. (1) │
│ │ │ │8. Număr de sancţiuni aplicate de │
│ │ │ │către instanţe │
│ │ │ │9. Număr de societăţi comerciale │
│ │ │ │în care îşi desfăşoară activitatea│
│ │ │ │persoane care au derulat anterior │
│ │ │ │activităţi de monitorizare şi │
│ │ │ │control şi care intră sub │
│ │ │ │incidenţa art. 13 alin. (1), │
│ │ │ │diferenţiat pe domenii majore de │
│ │ │ │activitate │
├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 12.│Funcţiile │Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea │1. Număr de funcţii sensibile şi │
│ │sensibile │Codului controlului intern/managerial al │funcţiile considerate ca fiind │
│ │ │entităţilor publice, cu modificările şi │expuse la corupţie identificate şi│
│ │ │completările ulterioare │inventariate │
│ │ │ │2. Număr de persoane cărora li s-a│
│ │ │ │aplicat principiul rotaţiei │
│ │ │ │personalului │
│ │ │ │3. Număr de măsuri de control │
│ │ │ │adecvate şi suficiente pentru │
│ │ │ │administrarea şi gestionarea │
│ │ │ │funcţiilor sensibile │
│ │ │ │ │
│ │ │ │NOTĂ: │
│ │ │ │Cerinţele generale 2.2.6-2.2.8. │
│ │ │ │ale standardului 2 - Atribuţii, │
│ │ │ │funcţii, sarcini, conform │
│ │ │ │anexei 1 la Ordinul │
│ │ │ │Secretariatului General al │
│ │ │ │Guvernului nr. 400/2015 privind │
│ │ │ │aprobarea Codului controlului │
│ │ │ │intern managerial al entităţilor │
│ │ │ │publice, cu modificările şi │
│ │ │ │completările ulterioare │
└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

──────────
    *1) Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.
──────────
    ANEXA 4
                                STANDARD GENERAL
                   Publicarea informaţiilor de interes public
    Toate informaţiile la care ne referim sunt cele afişate pe paginile de internet ale autorităţilor/instituţiilor publice, cu solicitarea ca acestea să se găsească în următoarele secţiuni:
    A. Despre noi/Despre instituţie
    B. Informaţii de interes public/Interes public
    C. Contact
    Model de structurare a informaţiilor de interes public pe o pagină web a unei instituţii publice
    1. Secţiunea "Despre instituţie"/"Despre noi"/"Minister"/ "Prezentare"
    1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
    1.2. Conducere
    1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere
    1.2.2. Agenda conducerii
    1.3. Organizare
    1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare
    1.3.2. Organigrama
    1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei
    1.3.4. Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs
    1.4. Programe şi strategii
    1.5. Rapoarte şi studii
    1.5.1. Rapoarte
    1.5.2. Studii
    2. Secţiunea informaţii de interes public
    2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public - această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislatie.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. nr. 123/2002), Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, precum şi:
    - Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact
    - Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
    - Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)
    - Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie
    - Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001
    2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
    2.3. Buget
    2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii
    2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)
    2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii
    2.4. Bilanţuri contabile
    2.5. Achiziţii publice
    2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
    2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice
    2.5.3. Contractele de achiziţie publică de peste 5000 euro
    2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice
    2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate
    3. Contact
    - Datele de contact ale autorităţii
    - Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact
    - Programul de funcţionare al instituţiei
    - Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
    - Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor
    A. Secţiunea "Despre noi"/"Despre Instituţie"/ "Prezentare"

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Tipul de informaţie publicată │ Temeiul demersului │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1. Legislaţie care reglementează organizarea şi funcţionarea│Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│instituţiei cu link către fiecare act normativ (disponibil │alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001]│
│în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro/│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│2. Conducere │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│2.1. Conducerea - lista completă a persoanelor cu funcţii │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│din conducere, cu nume şi prenume. În cazul demnitarilor │alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001]│
│(miniştri, secretari de stat, prefecţi, directori ai │Aspecte aprobate de Guvernul României │
│agenţiilor/companiilor de stat), membrilor şi directorilor │prin Memorandumul privind "creşterea │
│din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome vor fi │transparenţei şi standardizarea afişării │
│publicate CV-urile şi fotografiile acestora. │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│2.2. Agenda conducerii, cu o actualizare periodică şi │Aspecte aprobate de Guvernul României │
│menţionarea activităţilor desfăşurate de conducerea │prin Memorandumul privind "creşterea │
│instituţiei │transparenţei şi standardizarea afişării │
│ │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│3. Organizare │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare cu precizarea│Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│atribuţiilor departamentelor │alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001]│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3.2. Organigrama │Prevedere expresă a Legii nr. 544/2001
│ │[art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea │
│ │nr. 544/2001], cu evidenţierea │
│ │următoarelor aspecte, aprobate de │
│ │Guvernul României prin Memorandumul │
│ │privind "creşterea transparenţei şi │
│ │standardizarea afişării informaţiilor de │
│ │interes public" din luna martie 2016: │
│ │● numele persoanelor care ocupă poziţii │
│ │de conducere │
│ │● numărul maxim de posturi │
│ │Alături de organigramă va exista un link │
│ │către regulamentul de organizare şi │
│ │funcţionare, pentru informaţii complete │
│ │legate de atribuţiile structurilor │
│ │componente. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care │Aspect aprobat de Guvernul României prin │
│funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea │Memorandumul privind "creşterea │
│instituţiei în cauză │transparenţei şi standardizarea afişării │
│ │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3.4. Carieră - publicarea anunţurilor posturilor scoase la │Prevedere expresă a H.G. nr. 611/2008
│concurs din cadrul respectivei instituţii │pentru aprobarea normelor privind │
│ │organizarea şi dezvoltarea carierei │
│ │funcţionarilor publici │
│ │[art. 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008]│
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

                                                                      Organigramă cu elemente
                                                                   suplimentare (în format editabil)*)

           ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
           │ Cabinet │ │ │
           │Ministru (4/8)│ │ Ministru │
           │ ┌───────────┴─┐ │ ┌───────────┴─┐
           └──┤Nume, prenume│ └──┤Nume, prenume├─────────────────────────────────┐
              └─────────────┘ └──┬──────────┘ │
      ┌───────────────┬─────────────────────┤ ┌──────┴───────┐
┌─────┴─────┐ ┌──────┴────┐ │ │Compartimentul│
│Secretar de│ │Secretar de│ │ │ de audit │
│ Stat │ │ Stat ┌──┴────────┐ │ │ public intern│
│ ┌────────┴─┐└─────┬──┤ │ ├────────────────────────┐ │ (1/2) │
└──┤ │ │ └───────────┘ │ │ │ ┌────────┴─┐
   ├──────────┘ │ ─────── │ ┌───┴────┐ └─────┤ - │
   │ └──┐ │ │Secretar│ └──────────┘
┌──┴─────────────┐ ┌──┴─────────────┐ │ │general │
│ Cabinet │ │ Cabinet │ │ ├────────┴───────┐
│Secretar de Stat│ │Secretar de Stat│ │ │ │
│ (1/2) │ │ (1/2) │ │ └───────┬────────┘
│ ┌────────┴─┐ │ ┌────────┴─┐ │ │
└───────┤ │ └───────┤ │ │ │
        └──────────┘ └──────────┘ │ │
                                     ┌──────┘ ┌──────────┴─────────────┐
                           ┌─────────┴───────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌─────────┴──────────┐
                           │ │ │ │ │Serviciul financiar-│
                           │Serviciul de politici│ │Serviciul juridic│ │ contabilitate, │
                           │publice şi comunicare│ │ şi resurse │ │ salarizare, │
                           │ (2/8) │ │ umane (1/8) │ │ administrativ şi │
                           │ │ │ │ │ achiziţii publice│
                       ┌───┴───────────┐ │ │ ┌──────────┴────┐ │ (5/8) │
                       │ ├─────────┘ └──────┤ │ │ ┌──────────────┤
                       └───────────────┘ └───────────────┘ └─────┤ │
                                                                                   └──────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Tipul de informaţie publicată │ Temeiul demersului │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│4. Programe şi strategii proprii │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│ │alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001]│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│5. Rapoarte şi studii (rapoarte de activitate şi alte │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│rapoarte cerute de lege) │alin. (3) din Legea nr. 544/2001] │
│ │Cadrul orientativ pentru raportul de │
│ │activitate este prevăzut în anexele │
│ │Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru │
│ │aprobarea normelor metodologice ale │
│ │Legii nr. 544/2001. │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

    B. Secţiunea "Informaţii de interes public"/"Interes public"

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Tipul de informaţie publicată │ Temeiul demersului │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│1. Solicitare informaţii de interes public │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│1.1. Nume şi prenume ale funcţionarilor publici responsabili│[art. 5 alin. (1) lit. c) din │
│pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi │Legea nr. 544/2001] │
│datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│documentele produse/gestionate de instituţie, conform legii │alin. (1) lit. g) şi h) din Legea │
│ │nr. 544/2001] │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1.3. Model de cerere-tip/formular - solicitare de acces la │Modelul de cerere-tip este prevăzut în │
│informaţii în baza Legii nr. 544/2001 │anexele Hotărârii Guvernului nr. 123/2002
│ │pentru aprobarea normelor metodologice de│
│ │aplicare a Legii nr. 544/2001. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modele de │Menţiune expresă a legii [art. 5 │
│formulare în acest sens, conform anexelor normelor de │alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/2001]│
│aplicare │Modelele de reclamaţie administrativă se │
│ │regăsesc în Anexele din H.G. nr. 123/2002
│ │pentru aprobarea normelor metodologice de│
│ │aplicare a Legii nr. 544/2001. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│1.5. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│ │alin. (3) din Legea nr. 544/2001] │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│ │alin. (2) din Legea nr. 544/2001] │
│ │Buletinul va cuprinde trimiteri │
│ │(link-uri) către informaţiile publicate │
│ │deja în diverse secţiuni, reprezentând o │
│ │situaţie centralizată a acestora, în │
│ │sensul creşterii accesibilităţii │
│ │informaţiilor. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│3. Buget │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi │alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001]│
│rectificările bugetare ale instituţiei │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3.2. Execuţia bugetară - situaţia plăţilor în format deschis│Aspect aprobat de Guvernul României prin │
│(actualizate cu o frecvenţă lunară) │Memorandumul privind "creşterea │
│ │transparenţei şi standardizarea afişării │
│ │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016. │
│ │Plăţile vor fi publicate lunar, începând │
│ │cu 2015, şi vor conţine cel puţin │
│ │următoarele elemente (numele │
│ │furnizorului, data plăţii, suma achitată,│
│ │natura cheltuielii, explicaţii), din care│
│ │aferente fondurilor nerambursabile. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│3.3. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi │Aspect aprobat de Guvernul României prin │
│prevăzute de acte normative cu un caracter special ale │Memorandumul privind "creşterea │
│angajaţilor din aparatul public │transparenţei şi standardizarea afişării │
│ │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Pagina de internet va informa care sunt drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe │
│categorii de funcţii pentru personalul din respectiva instituţie, precum şi alte drepturi prevăzute de│
│acte normative cu un caracter special (sporuri, indemnizaţii din proiecte). │
│În aceeaşi secţiune vor fi menţionate beneficii ale instituţiei, precum: parcul auto al instituţiei, │
│locuinţe de serviciu, costuri de protocol, cu indicarea pentru fiecare informaţie a cadrului legal │
│(act normativ şi articolul) care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model │
│reprezintă un standard minimal de detaliere a informaţiilor. │
│În cazul consiliilor de administraţie ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se │
│vor publica totalul indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi componenţa acestuia, │
│precum şi execuţiile contabile semestriale. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Model de raportare situaţie drepturi salariale │
│ │
│Nr. Funcţie Drepturi salariale Alte drepturi/beneficii │
│ (minim-maxim) │
│ │
│1. Ministru .............. .............. │
│2. Secretar de stat .............. .............. │
│3. Consilier juridic .............. .............. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│4. Bilanţurile contabile semestriale │Prevedere expresă a legii [art. 5 │
│ │alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001]│
├────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│5. Achiziţii publice │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│5.1. Programul anual de achiziţii publice │Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din │
│ │Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 │
│ │alin. (3) lit. e) din H.G. nr. 395/2016, │
│ │fiecare autoritate publică trebuie să │
│ │publice pe pagina proprie programul anual│
│ │de achiziţii şi anexa acestuia. │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidenţierea │Aspect aprobat de Guvernul României prin │
│execuţiei contractelor, în format deschis, pentru │Memorandumul privind "creşterea │
│contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu │transparenţei şi standardizarea afişării │
│o actualizare trimestrială │informaţiilor de interes public" din luna│
│ │martie 2016 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│5.3. Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală │Conform art. 11 alin. (1) din Legea │
│mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora │nr. 544/2001, fiecare instituţie are │
│ │obligaţia să pună la dispoziţia celor │
│ │interesaţi copii ale contractelor de │
│ │achiziţii. Se vor afişa contractele de │
│ │achiziţie publică, derulate şi/sau │
│ │executate de autoritatea contractantă, cu│
│ │o valoare mai mare de 5.000 EUR. Fiecare │
│ │autoritate contractantă căreia i se │
│ │aplică memorandumul va publica │
│ │contractele de achiziţie publică, cu │
│ │respectarea prevederilor H.G. 901/2015
│ │privind aprobarea Strategiei naţionale în│
│ │domeniul achiziţiilor publice şi cu │
│ │aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016
│ │privind achiziţiile publice. │
│ │Autorităţile contractante au obligaţia de│
│ │a asigura protejarea acelor informaţii pe│
│ │care operatorul economic le precizează ca│
│ │fiind confidenţiale, în măsura în care, │
│ │în mod obiectiv, dezvăluirea acestor │
│ │informaţii ar prejudicia interesele │
│ │legitime ale operatorului economic, în │
│ │special în ceea ce priveşte secretul │
│ │comercial şi proprietatea intelectuală. │
│ │În cazul clauzelor de confidenţialitate, │
│ │nepublicarea pe site-ul autorităţii │
│ │contractante va fi motivată. │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

    Centralizatorul achiziţiilor publice - Situaţia executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial.

*Font 7*
┌────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────────┬──────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬───────────────────┬───────┬───────────┐
│ Titlu │ Nr. │ Obi-│Proce-│Număr│Furnizor/ │Parteneri │Valoa-│Sursa │ Data │ Data │Modifi- │ Executarea │ Preţ │ Status │
│contract│ con- │ect │dura │ofer-│Prestator/│(asociaţi/│rea │finan-│ de │ de │care a │ contractului │ final │(finalizat/│
│ │tract │con- │apli- │tanţi│Executant │ sub- │prevă-│ţării │început│finali-│cuantu- ├────────┬──────────┤ │ în │
│ │ şi │tract│cată │ │ │contrac- │zută │ │ │zare │mului │Valoare │ Data │ │execuţie) │
│ │ data │ │ │ │ │ tanţi/ │ în │ │ │prevă- │preţului │plătită │efectuării│ │ │
│ │atri- │ │ │ │ │ terţi/ │con- │ │ │zută │prin act │(cu TVA)│ plăţii │ │ │
│ │buirii│ │ │ │ │susţină- │tract │ │ │ în │adiţional│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tori) │(RON) │ │ │con- │ şi data │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tract │acestuia │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────────┤
│ ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 15.000│01.01.2016│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┤ 25.000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10.000│01.02.2016│ │ │
└────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───────────┘

    Fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică memorandumul va ataşa contractele de achiziţie publică, conform H.G. nr. 901/2015.

*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Tipul de informaţie publicată │ Temeiul demersului │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│6. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale │Prevedere expresă a legii (Legea │
│personalului instituţiei publice - demnitari, funcţionari │nr. 176/2010 privind integritatea în │
│publici, personal contractual │exercitarea funcţiilor şi demnităţilor │
│ │publice, pentru modificarea şi │
│ │completarea Legii nr. 144/2007 privind │
│ │înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Agenţiei Naţionale de Integritate, precum│
│ │şi pentru modificarea şi completarea │
│ │altor acte normative) │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│7. Cereri/Formulare tipizate pe care autorităţile │Cerere a societăţii civile asumată de │
│administraţiei publice le solicită a fi completate de către │Cancelaria Prim-Ministrului, în contextul│
│cetăţeni. Fiecare formular va indica timpul mediu estimativ │eforturilor de simplificare a │
│pentru completare de către persoana interesată. │procedurilor din administraţia publică │
│ │ │
│Ex: │ │
│Formular X - timp de completare 3 minute │ │
│Formular Y - timp de completare 7 minute │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

    C. Secţiunea "Contact"

*Font 8*
    Contact Petiţie on-line
    1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, ┌────────────────────┐
    adrese e-mail, adresă pagină de internet [art. 5 alin. (1) lit. d) din └────────────────────┘
    Legea nr. 544/2001] ● Nume şi prenume
    2. Programul de funcţionare al instituţiei [art. 5 alin. (1) lit. b) din ┌────────────────────┐
    Legea nr. 544/2001] └────────────────────┘
    3. Audienţe: program de audienţe [art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea ● Adresa
    nr. 544/2001], cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a ┌────────────────────┐
    datelor de contact pentru înscriere └────────────────────┘
    4. Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea petiţiilor [art. 6 ● Telefon
    alin. (1) din O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment ┌────────────────────┐
    distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care └────────────────────┘
    va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se ● Adresade e-mail
    va îngriji de rezolvarea petiţiilor] şi formular electronic pentru ┌────────────────────┐
    petiţii - modelul alăturat └────────────────────┘
    5. Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la ● Conţinutul pe scurt
    informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact (adresă de al solicitării
    e-mail, telefon) [art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001] ┌────────────────────┐
                                                                                  │ │
                                                                                  └────────────────────┘

    ANEXA 5
                                    STANDARD
                   Publicarea informaţiilor de interes public
                        privind întreprinderile publice
    În completarea standardului de afişare a informaţiilor de interes public (anexa 4 la SNA), întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul web site a următoarelor date şi informaţii:
    1. componenţa consiliului de administraţie (CA) şi a directorilor, inclusiv:
    a) numele fiecărui membru al CA/directorilor;
    b) CV-ul fiecărui membru al CA şi ale directorilor;
    c) precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori;
    d) afilierea politică a fiecărui membru/director;
    e) declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului;
    f) remuneraţia fiecărui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);
    g) statutul lor (interimari sau finali);
    2. procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor consiliului de administraţie şi a directorului general, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor;
    3. scrisoarea de aşteptări;
    4. contractul de mandat;
    5. publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
    6. publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii);
    7. publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;
    8. valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat;
    9. detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;
    10. menţionarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
    11. detalierea situaţiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
    12. declaraţia de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea) şi mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate;
    13. publicarea raportului de audit extern;
    14. publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.
                                     -----