Nerespectare legislație-consecințe

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice:

 • Conform art. 47 alin. (1), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

a)      refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

b)      nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;

c)      racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;

d)      utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;

e)      modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.

NOTĂ: Aplicarea sancțiunilor pentru aceste contravenții întră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

 • Conform art. 47 alin. (2), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

a)      refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

b)      întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

NOTĂ: Aplicarea sancțiunilor pentru  contravențiile prevăzute la literele a) și b) întră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

    c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

    d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Legea 51/2006, respectiv:

Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice are obligaţia de a transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislaţiei aplicabile în domeniul finanţelor publice şi asupra deficitului şi datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice”.

 • Conform art. 47 alin. (3), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
 1. încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;
 2. refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora;
 3. furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;
 4. nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor;
 5. nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.
 6. nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7), respectiv:„ […](3) Autorităţile administraţiei publice locale realizează setul de date spaţiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel:

a) prin conversia planurilor ce conţin informaţiile privind utilităţile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018;

 b) prin măsurători topografice, pentru informaţiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020 […].

  (7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spaţiale şi servicii[…], autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la baza de date, precum şi la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilităţi publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României […]”.

 • Conform art. 47 alin. (4), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi;

c^1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii;

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare;

d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii;

e) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;

f) încheierea de către autorităţile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi şi/sau a legislaţiei specifice fiecărui serviciu;

g) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;

h) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului.

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor:

 • Conform art. 39 alin. (1) Constituie infracţiune în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

  a) poluarea gravă, în orice mod, a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor;

  b) nerespectarea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, instituite în conformitate cu normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare, dacă aceste zone erau marcate în mod corespunzător, precum şi distrugerea marcajelor care semnalizează aceste zone.

 • Conform art. 39 alin. (2) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

  a) distrugerea, deteriorarea şi manevrarea neautorizată a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, a altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, care afectează siguranţa serviciilor, funcţionarea normală şi integritatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi produc efecte sau prejudicii materiale grave;

  b) împiedicarea accesului la construcţiile, instalaţiile şi echipamentele componente, prin amplasarea de construcţii sau prin depozitarea de obiecte şi materiale pe traseul aducţiunilor, conductelor, colectoarelor, canalelor, căminelor, hidranţilor exteriori etc.

 • Conform art. 39 alin. (3), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a)      furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărâre de dare în administrare sau hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

b)      atribuirea de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără respectarea procedurilor de atribuire legale prevăzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

c)      darea în administrare de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/prestator fără licenţă, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fără licenţă, cu excepţia contractelor atribuite potrivit art. 22 din Legea 241/2006.

NOTĂ: Aplicarea sancțiunilor pentru aceste contravenții întră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

 • Conform art. 39 alin. (4), constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a)      neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului şi a caietului de sarcini în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului şi a caietului de sarcini-cadru;

b)      refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în administrarea sa;

NOTĂ: Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiilor prevăzute la lit. a) și b) întră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

  c) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;

    d) orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

    e) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;

    f) împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului;

    g) refuzul operatorului de a încheia, în condiţiile prezentei legi, contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.

 • Conform art. 39 alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 alin. (14) din Legea nr. 241/2006, respectiv „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”.

Observații: Constatarea contravenţiei prevăzută mai sus şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu.