Proiecte acte normative

Notă importantă:

A.N.R.S.C. în calitate de operator de date cu caracter personal, nu este răspunzător de datele cu caracter personal primite şi nesolicitate.

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebită, tendinţe relevante de consolidare a cadrului normativ, dar şi de creare a unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

Începând cu data de 25.05.2018, în toate ţările membre ale Uniunii Europene, devine  aplicabil  REGULAMENTUL nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor  fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Conform prevederilor legale în vigoare, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în calitate de instituţie publică, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter  personal ale fiecărei persoane,respectiv de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate,  drepturile prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Drepturile persoanelor vizate

            Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel:

Art. 12: Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate;

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată;

Art. 14:  Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată;

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate;

Art. 16: Dreptul la rectificare;

Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării;

Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării;

Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor;

Art. 21: Dreptul la opoziţie.

Furnizarea de către persoanele fizice a datelor cu caracter personal către A.N.R.S.C., sunt informaţii înregistrate şi sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

La nivelul A.N.R.S.C., persoana desemnată pentru a îndeplini funcţia de responsabil cu protecţia datelor este dl Crăciun Marius (adresă de e-mail; dpo@anrsc.ro).

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.

Regulament 679/2016
Definiții
ACORD ANRSC-Operatori