Transport public

Legislație
Nerespectare legislație-consecințe
Evidența autorizațiilor valabile pentru autoritățile de autorizare
Informare privind valoarea unitară medie la nivel național

Serviciile publice de transport local şi judeţean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum şi a serviciilor publice de transport judeţean de persoane.

Este considerat serviciu public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi;
b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sau numai între localităţile unui judeţ, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;
c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale;
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi;
e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
g) autorităţile locale competente exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acestora şi de reglementare la nivel local a serviciilor publice de transport călători;
h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi lear asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii.