Nerespectare legislație-consecințe

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi public:

  • Conform art. 47 alin. (2), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Legea 51/2006, respectiv:

„Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice are obligaţia de a transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislaţiei aplicabile în domeniul finanţelor publice şi asupra deficitului şi datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice”.

  • Conform art. 47 alin. (3), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

[..]

e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.

f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7), respectiv:„ […](3) Autorităţile administraţiei publice locale realizează setul de date spaţiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel: a) prin conversia planurilor ce conţin informaţiile privind utilităţile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018; b) prin măsurători topografice, pentru informaţiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020 […].

(7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spaţiale şi servicii[…], autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la baza de date, precum şi la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilităţi publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României […]”.

  • Conform art. 47 alin. (4), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi;

c^1) nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii;

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare;

d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii;

e) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;

f) încheierea de către autorităţile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi şi/sau a legislaţiei specifice fiecărui serviciu;

g) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;

h) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările ulterioare, stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciului public de salubrizare a localităţilor:

  • Conform art. 30 alin. (1), constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată:

a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de Legea 101/2006 fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

Observații: Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru această contravenție se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor, fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;

c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor cu un operator care nu deţine licenţă;

NOTĂ: Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la lit. b) și c) întră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

Observații: Constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru această contravenție se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti.

e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 101/2006, respectiv „[…]autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale […]”.

  • Conform art. 30 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.
  • Conform art. 30 alin. (3), Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.
  • Conform art. 30 alin. (4), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.

Observații: Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor pentru această contravenție se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

  • Conform art. 30 alin. (5), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.

Observații: Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor pentru această contravenție se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

  • Conform art. 30 alin. (6), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d), respectiv, „ […]membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii[…] d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară […]”;

Observații: Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor pentru această contravenție se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.