Nerespectare legislație-consecințe

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice:

 • Conform art. 47 alin. (2), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1) din Legea 51/2006, respectiv:

„Unitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice are obligaţia de a transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înfiinţarea, modernizarea, reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislaţiei aplicabile în domeniul finanţelor publice şi asupra deficitului şi datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice”.

 • Conform art. 47 alin. (3), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

[…]

e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.

f) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (7), respectiv:„ […](3) Autorităţile administraţiei publice locale realizează setul de date spaţiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel: a) prin conversia planurilor ce conţin informaţiile privind utilităţile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018; b) prin măsurători topografice, pentru informaţiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020 […].

(7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spaţiale şi servicii[…], autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la baza de date, precum şi la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilităţi publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale al României […]”.

 • Conform art. 47 alin. (4), constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control;

[…]

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare;

d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii;

e) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente;

f) încheierea de către autorităţile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor prezentei legi şi/sau a legislaţiei specifice fiecărui serviciu;

g) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;

h) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului.

Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, stabilește următoarele contravenții în domeniul serviciilor de transport public:

 • Conform 45 alin. (2) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei utilizarea mijloacelor de transport public de către persoanele fizice care nu deţin un titlu de călătorie sau acesta nu mai este în perioada de valabilitate sau, după caz, refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie.
 • Conform art. 45 alin. (3) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, funcţionarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:

    a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului şi a licenţelor de traseu;

    b) nerespectarea prevederilor art. 19 privind obligaţiile asumate de autorităţi prin contractele de atribuire a gestiunii, respectiv: „Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii faţă de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi:  a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi; b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi pentru realizarea serviciilor publice de transport local într-un mediu concurenţial şi transparent; c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport local; d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier şi a transportatorilor autorizaţi; e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciilor, dacă este cazul; f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi din fonduri proprii”.

    c) nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribuţiile autorităţilor de reglementare pentru domeniul serviciului public de transport local;

    d) nerespectarea prevederilor art. 36 privind acordarea autorizaţiilor de transport;

    e) nerespectarea prevederilor art. 39 privind retragerea sau suspendarea autorizaţiilor de transport.

 • Conform art. 45 alin. (4) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de transport folosite pentru transportul în cont propriu.
 • Conform art. 45 alin. (5) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei conducătorul auto pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzătoare.
 • Conform art. 45 alin. (6) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind sancţionarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de performanţă la care s-au obligat.
 • Conform art. 45 alin. (6^1) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei operatorii de transport rutier pentru efectuarea serviciului public de transport rutier fără a deţine licenţă de traseu emisă în condiţiile prezentei legi.
 • Conform art. 45 alin. (6^2) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei operatorul de transport pentru nedeţinerea la bordul autovehiculului a licenţei de traseu pentru serviciul public de transport efectuat.
 • Conform art. 45 alin. (7) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,   constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte:

    a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condiţiile în care se execută serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate;

    g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;

    h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa serviciul public de transport local de persoane;

    i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidenţierea distinctă în contabilitate pentru fiecare activitate desfăşurată;

    j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor şi caietelor de sarcini ale serviciilor publice de transport public local;

    k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor publice de transport local;

    l) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitimaţiilor de călătorie;

    m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de către un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat.

 • Conform art. 45 alin. (7^1) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru următoarele fapte:

    a) nerespectarea obligaţiei de a emite abonamente pentru serviciul public de transport rutier al elevilor, potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) nerespectarea obligaţiei de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

 • Conform art. 46^1 alin. (1) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, în cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deţine următoarele documente valabile, după caz, autorizaţie de transport, copia conformă a acesteia, licenţă de traseu, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reţinerea de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare. 
 • Conform art. 46^1 alin. (2) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri au dreptul să reţină plăcuţele cu numărul de înmatriculare, precum şi documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu serviciul public de transport efectuat. 
 • Conform art. 46^1 alin. (3) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, în cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a deţine licenţă de traseu pentru serviciu public, se suspendă dreptul de utilizare al autovehiculului, prin reţinerea de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, după caz, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare prevăzută la art. 45 alin (6^1).

  (4) Cu ocazia notificării prevăzute la alin. (3), documentele reţinute se predau autorităţii emitente, pentru a lua măsurile corespunzătoare.

  (5) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autovehiculului încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere;

  b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

  (6) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.

  (7) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (5) lit. a).

  (8) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a unui autovehicul acesta nu poate fi reînmatriculat.

 • Observații: Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare nu intră în atribuțiile și competențele A.N.R.S.C..

Astfel:

      Conform art. 45 alin. (8): Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform competenţelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciţii primarului general al municipiului Bucureşti, ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a), h) şi m).

      Conform art. 45 alin. (8^1): Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce priveşte serviciul public de transport local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către împuterniciţi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor.

      Conform art. 45 alin. (8^2): Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce priveşte asigurarea facilităţii de transport rutier contra cost de persoane şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către agenţi constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislaţiei în vigoare.

      Conform art. 45 alin. (8^3) Poliţia Română, prin poliţiştii rutieri, poate asigura sprijinul, în vederea aplicării prevederilor alin. (8^1), în cazul controalelor efectuate în trafic.

      Conform art. 45 alin. (8^4): Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art. 45alin. (6^1) şi (6^2) se fac de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), prin inspectorii de trafic.

         Conform art. 45 alin. (8^5): În vederea aplicării prevederilor alin. (8^1) de către împuterniciţi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic; la solicitarea primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciţii acestora.

Conform art. 45 alin. (8^6): ISCTR, prin inspectori, aplică şi sancţiuni, conform atribuţiilor date în competenţă prin actele normative specifice activităţii acestora.